Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimas (GPM306)

Iki 2016-06-14 informacija GPM306 formoje ir jos prieduose buvo teikiama apie išmokėtas palūkanas, gautas iš taupymo pajamų, tik ES valstybių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų (ES valstybių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų sąrašas ir tų valstybių kodai pateikti GPM306 formos antroje pusėje) faktiškiesiems savininkams arba gaunantiesiems mokėjimų tarpininkams.

Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą formą GPM306 ir jos priedus VMI turėjo pateikti tokie Lietuvoje įregistruoti subjektai:

    1. mokėjimų tarpininkas, kuris per kalendorinius metus sumokėjo palūkanas faktiškajam savininkui arba garantavo palūkanų mokėjimą faktiškojo savininko naudai;
    2. gaunantysis mokėjimų tarpininkas, kuris per kalendorinius metus gavo palūkanas faktiškojo savininko naudai arba toks palūkanų mokėjimas buvo jam garantuotas faktiškojo savininko naudai;
    3. ekonominės veiklos vykdytojas, kuris per kalendorinius metus sumokėjo palūkanas arba garantavo palūkanų mokėjimą gaunančiajam mokėjimų tarpininkui, įregistruotam ar kitaip organizuotam nustatytoje teritorijoje.

Pastaba. Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formą ir jos priedus teikė Lietuvoje įregistruoti bankai, jei išmokėjo palūkanas už taupymo pajamas ES valstybės narės ar teritorijos rezidentui mokesčių tikslais.

GPM306 formos pildymo ir teikimo tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2008-10-16 įsakymas Nr. VA-53 „DĖL PRANEŠIMO APIE PALŪKANŲ, GAUTŲ IŠ TAUPYMO PAJAMŲ, IŠMOKĖJIMĄ GPM306 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP FORMŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

VMI prie LR FM viršininko 2017-06-12 įsakymas Nr. VA-52 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. VA-53 „DĖL PRANEŠIMO APIE PALŪKANŲ, GAUTŲ IŠ TAUPYMO PAJAMŲ, IŠMOKĖJIMĄ GPM306 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM 306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP FORMŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“.