Prašymas įregistruoti / išregistruoti iš PVM mokėtojų registro (FR0388)

Prašymo įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro / papildyti / keisti registrinius duomenis FR0388 formos pildymo ir pateikimo tvarką reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymas Nr. 178.

Registracijos numeris KM1397

Ši informacija skelbiama:
Prašymas įregistruoti į/išregistruoti iš PVM mokėtojų registro (FR0388)

Privalomas registravimas

Savanoriškas registravimas

Nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su prašymu jie pateikia ir prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre.

Sprendimas dėl įregistravimo PVM mokėtojų registre priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo. Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti į PVM mokėtojų registrą. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su prašymu jie pateikia ir prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre. Sprendimas dėl įregistravimo priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo.

Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

 

Nuo 2014-09-01 naujai steigiami Lietuvos juridiniai asmenys registravimosi Juridinių asmenų registre metu gali pareikšti pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtojais. Prašyme įregistruoti naują įmonę Juridinių asmenų registre reikia pažymėti, jog norima užsiregistruoti ir PVM mokėtoju. Mokesčių administratorius per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po jų įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre dienos), įvertinęs turimą informaciją, priima sprendimą (forma FR0618) įregistruoti PVM mokėtoju ar neregistruoti PVM mokėtoju. Sprendime įrašoma: data, nuo kurios Lietuvos juridinis asmuo yra įregistruotas PVM mokėtoju, ir jam suteiktas PVM mokėtojo kodas. Sprendime nurodoma, kad šie asmenys per kalendorinį mėnesį privalo pateikti FR0388 formos prašymą. Šis prašymas pateikiamas:

  1. elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI; 

  1. tiesiogiai, įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI).

Asmuo, pateikęs pilnai ir tinkamai užpildytą prašymo formą (FR0388) ir kitus dokumentus, PVM mokėtoju tampa nuo datos, kuri yra nurodyta sprendime (FR0618 formoje).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1403

Ši informacija skelbiama:
Prašymas įregistruoti į/išregistruoti iš PVM mokėtojų registro (FR0388)

Asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti į PVM mokėtojų registrą jokių papildomų dokumentų pateikti neturi, išskyrus atvejus, kai:

  • Prašymą FR0388 pateikia užsienio asmens įgaliotas asmuo. Šiuo atveju pateikiamas užsienio valstybės asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.
  • Prašymą FR0388 pateikia užsienio asmens paskirtas fiskalinis agentas. Šiuo atveju pateikiamas užsienio apmokestinamojo asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro ir dokumentai, nurodyti Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarkoje ir reikalavimuose, patvirtintuose LR finansų ministro 2002-07-04 įsakymu Nr. 221.

Reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas ne tik užsienio asmenims, kurie yra įsikūrę kitose ES valstybėse narėse bet ir teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010-03-16 Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis ir 2010-10-07 Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu PVM srityje nuostatomis. Šie asmenys Lietuvoje PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai, t. y. jie patys ar jų įgalioti asmenys, o ne jų paskirtas fiskalinis agentas turi VMI pateikti prašymą FR0388.

  • Prašymą FR0388 pateikia Lietuvos asmens įgaliotas asmuo. Šiuo atveju pateikiamas įgaliojimas.

Pastaba. Jeigu minėti asmenys neįsiregistravę mokesčių mokėtojais, tai jie kartu su prašymu turi pateikti ir prašymą įregistruoti juos mokesčių mokėtojais.

Teises aktai