Registracijos numeris KM1428

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl mokesčio permokos grąžinimo (įskaitymo) (FR0781)

Aspektas

Komentaras

Prašymo forma

Prašymo dėl mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) forma FR0781.

Atvejai, kuriais yra teikiamas prašymas

Prašymas FR0781 teikiamas VMI tais atvejais, kai norima:

 1. VMI administruojamų mokesčių ir / arba baudų už administracinius nusižengimus (toliau - AN) permoka (skirtumu) įskaityti:

 • padengti mokestines ar baudų už AN nepriemokas, kai taisyklių nustatyta tvarka įskaitymas automatiškai nevykdomas, tai yra: atskirais įmokų kodais mokamų VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos tik to mokesčio prievolėms padengti, todėl be mokesčių mokėtojo prašymo šių mokesčių permoka nedengiamos kitų mokesčių mokestinės prievolės ar baudų už AN mokėjimo prievolės;

 • VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

 • muitinės administruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, ir / arba padengti mokestines nepriemokas;

 • VMI administruojamus nedeklaruojamus ir VMI neadministruojamus mokesčius, baudas, paskirtas pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudas už administracinius teisės pažeidimus, paskirtas iki 2015-06-30 imtinai, kurių įskaitymas taisyklių nustatyta tvarka automatiškai nevykdomas, ir kitas įmokas, mokamas į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

 1. VMI administruojamų nedeklaruojamų ir VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžintinas sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms ir / arba baudų už AN nepriemokoms padengti.

 2. Teisingai įskaityti klaidingai sumokėtas mokėjimo prievoles, kai mokesčių mokėtojas, sumokėdamas mokėjimo prievoles, mokėjimo dokumente klaidingai nurodo įmokos kodą ar baudos už AN identifikavimo numerį, mokėtojo ar kito asmens, už kurį mokama, identifikavimo numerį (kodą).

 3. Įskaityti per dideles ar klaidingai sumokėtas pinigų sumas į kitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) VMI banko sąskaitas, nurodytas Įskaitymo taisyklėse.

 4. Susigrąžinti VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių ar pagal Administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK) nustatyta tvarka priimtus nutarimus paskirtų baudų už AN susidariusią permoką (skirtumą).

 5. Susigrąžinti įpėdiniams palikėjo permokėtas mokesčių ir baudų už AN sumas.

 6. Susigrąžinti nepagrįstai (neteisingai) išieškotus mokesčius ir su jais susijusias sumas.

 7. Susigrąžinti VMI neadministruojamų, bet į jos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per dideles ar klaidingai sumokėtas mokesčių ir kitų įmokų sumas.

Atvejai, kuriais prašymo teikti nereikia

 1. Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąsias sąskaitas sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN, mokamų vienu įmokos kodu,  ir VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, nepriemokoms padengti;

 2. teisės norminiuose aktuose numatyta kita teiktino prašymo forma (pavyzdžiui: Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams");

 3. prašoma grąžinti banko ar antstolių klaidingai pervestas pinigų sumas;

 4. prašoma įskaityti klaidingai sumokėtą baudą už AN, kai pagal ANK nuostatas mokesčių mokėtojui pasiūlyta savo noru sumokėti baudą už AN, lygią pusei minimalios baudos.

Tokiu atveju mokesčių mokėtojas, klaidingai sumokėjęs baudos už AN įmoką (mokėjimo dokumente nenurodė / klaidingai nurodė ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį ar VMI pagal iš Administracinių nusižengimų registro gautus duomenis nepriskyrė AN identifikavimo kodo), turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta: mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (kodas), vardas, pavardė, baudos už AN teisingas ROIK, o jei procesiniame dokumente ROIK nenurodytas, nurodomas kitas procesinio dokumento AN identifikavimo numeris, mokėjimo dokumento data, mokėjimo dokumento numeris, sumokėtos įmokos suma.

Prašymo pateikimo būdai

Prašymas gali būti teikiamas:

 1. tiesiogiai įteikiamas VMI darbuotojui;

 2. atsiunčiamas paštu į VMI;

 3. elektroniniu būdu, prisijungus prie Mano VMI.

Elektroniniu būdu per Mano VMI pateiktas Prašymas turi būti sudarytas taip, kad AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas galėtų atpažinti elektroninį dokumentą, atidaryti ir apdoroti jį VMI informacinėje sistemoje, atpažinti Prašymo turinį bei identifikuoti Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją.

Prašymo gavimo data laikoma:

 1. kai Prašymas įteiktas tiesiogiai AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui – jo įteikimo diena;

 2. kai Prašymas išsiųstas paštu – Prašyme nurodyta gavimo VMI registracijos žyma (gavimo data ir registracijos numeris);

 3. kai Prašymas pateiktas elektroniniu būdu jo pateikimo data, užfiksuota Mano VMI programinėmis priemonėmis.

Prašymas nenagrinėjamas, kai negalima identifikuoti Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo (Mokesčių mokėtojų registre įregistruoto mokesčių mokėtojo pavadinimas ar vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas) neatitinka Prašyme įrašytų duomenų) ar mokesčių mokėtojas tik iš dalies užpildė Prašymą (neužpildyti visi privalomi Prašymo laukeliai). Tokiu atveju VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 5 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo VMI pranešimu informuoja Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją, mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, ar buveinės (biuro) adresu (jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas), ar per Mano VMI, kad Prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo priežastis.

Papildomi dokumentai

Prašymui išnagrinėti ir sprendimui priimti mokesčių mokėtojas turi pateikti papildomus dokumentus ar duomenis (pavyzdžiui, PVM sąskaitas faktūras, prekių pirkimo - pardavimo sutartis, teismo nutartis, mokėjimo dokumentus, muitinės dokumentus, nepateiktas už praėjusius laikotarpius pirmines ar patikslintas mokesčių deklaracijas, valstybės (savivaldybės) institucijų (įstaigų) pažymas, kredito įstaigose laikomų piniginių lėšų sąskaitų išrašų kopijas, įgaliojimą (jo kopiją), atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jo kopiją), paveldėjimo teisės liudijimą (jo kopiją) ir kt.), pagrindžiančius VMI administruojamų mokesčių ar baudų už AN permokos (skirtumo) susidarymą ir / arba patvirtinančius VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų sumokėjimą ar nepagrįstai išieškotas sumas, prašymą pateikusio asmens identifikavimą, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas to paprašo arba gali šiuos dokumentus pateikti kartu su prašymu.

 

Papildomi dokumentai ar duomenys (jų kopijos) gali būti pateikti tiesiogiai (įteikiami VMI darbuotojui), paštu ar elektroniniu būdu per Mano VMI.

Atvejai, kuriais gali būti priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio ar baudos permokos (skirtumo)

Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas, laikantis taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei pateiktame prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir / arba netikslūs ar nustatoma, kad trūksta papildomų dokumentų ar duomenų sprendimui priimti, VMI darbuotojas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų ir, atsižvelgdamas į MAĮ 111 str. reikalavimus, kai pateikiamas prašymas dėl nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo gavimo jį pateikusiam asmeniui išsiunčia pranešimą per Mano VMI ar prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI tvarka. Pranešime nurodo, kokie dokumentai ar duomenys turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti dokumentai ar duomenys), ir informuoja, kad Prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikti Prašymui išnagrinėti būtini duomenys ir / ar dokumentai. Nepateikus papildomų dokumentų ar duomenų per pranešime nurodytą terminą, bus priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) ir pateikia priežastis.

 

Mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu papildomų dokumentų ar duomenų pateikimo terminas gali būti pratęstas.

Prašymo tikslinimas

Pateiktas prašymas FR0781 negali būti tikslinamas.

 

Jei mokesčių mokėtojas prašymą įteikia tiesiogiai VMI darbuotojui ar atsiunčia klasikiniu paštu ir nustato, kad pateikė ne visą informaciją, ar ją pateikė klaidingai, turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti anksčiau pateiktą prašymą ir pateikti naują prašymą.

 

Jei prašymas buvo pateiktas per Mano VMI, tai pateiktas klaidingas prašymas turi būti atšauktas (jei prašymas dar nebuvo įvykdytas), t. y. mokesčių mokėtojas per Mano VMI turi pateikti prašymą atsisakyti paslaugos ir po to pateikti naują prašymą.

Prašymo pildymas, kai prašoma grąžinti (įskaityti) skirtingų mokesčių permokas (skirtumus)

Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingais įmokų kodais sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą), turi pildyti atskiras prašymo FR0781 formas.

Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) terminas

VMI per numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas po prašymo grąžinti mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką gavimo, arba per numatytą 5 darbo dienų terminą po prašymo grąžinti nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas gavimo dienos, o jei VMI darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus – per 30 kalendorinių dienų terminą arba per 5 darbo dienų terminą, jei pateiktas prašymas dėl nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos, jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip, privalo išnagrinėti prašymą ir priimti sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) arba nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas.

 

Sprendimas įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas rengiamas ir tvirtinamas informacinėje sistemoje MAIS VMI nustatyta tvarka. Parengtas ir patvirtintas sprendimas išsiunčiamas mokesčių mokėtojui per Mano VMI (tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną) arba paštu (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai buvo patvirtintas sprendimas) prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI tvarka.

Teises aktai