Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (nuo 2016-01-01 administruoja SODRA)

Šioje skiltyje pateikiama informacija yra aktuali mokestiniams laikotarpiams iki 2015-12-31. Nuo 2016-01-01 privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruoja SODRA. Aktuali informacija privalomojo sveikatos draudimo įmokų klausimais teikiama SODROS interneto svetainėje (www.sodra.lt ).

Registracijos numeris KM1731

Ši informacija skelbiama:
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (nuo 2016-01-01 administruoja SODRA)

Privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokos į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokamos tik už mokestinius laikotarpius iki 2015-12-31. Aktualią informaciją PSD įmokų mokėjimo klausimais išvykstant iš Lietuvos rasite paspaudę šią nuorodą.

Privalomuoju sveikatos draudimu draustis ir mokėti PSD įmokas privalo Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat faktiškai gyvenantys Lietuvoje.

Tiems gyventojams, kurie išvyko iš Lietuvos, tačiau gyvenamosios vietos pakeitimų Gyventojų registre nedeklaravo, siūloma:

  1. VMI elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, metinę pajamų deklaraciją (forma GPM308) ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą (ši data gali būti einamieji metai arba penkeri praėję metai). Tokiu būdu gyventojams sudaroma galimybė deklaruoti savo išvykimą „atgaline data“, atitinkamai, mokesčių tikslais bus laikoma, kad toks asmuo nuo deklaruotos išvykimo datos nėra nuolat gyvenantis Lietuvoje ir neturi prievolės mokėti PSD įmokų;

arba

  1. įvykdyti prievolę deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre (šiuos gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmus atliekant seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai ar elektroniniu būdu). Šis deklaravimas galios tik nuo deklaravimo datos į ateitį.

Tiems gyventojams, kurie nedeklaravo išvykimo nei vienu iš aukščiau nurodytų būdu, tačiau yra ar buvo išvykę, pvz., 2015 m. laikinai dirbo užsienyje, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu jie atitinkamais 2015 m. mėnesiais buvo apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu ES, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) ar Šveicarijoje, ir turi ar gali turėti atitinkamos formos dokumentą (A1 Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų, S1 Registracija dėl sveikatos draudimo arba kompetentingos užsienio institucijos išduotą laisvos formos pažymą) įrodantį, kad jie buvo apdrausti socialiniu (ir sveikatos) draudimu užsienyje. Šiems gyventojams rekomenduojama pateikti 2015 m. mokestinio laikotarpio metinę pajamų deklaraciją (forma GPM308) ir joje atitinkamai pažymėti, kad tam tikrais mėnesiais gyventojas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu užsienio valstybėje. Atitinkamos formos dokumento (A1 Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų, S1 Registracija dėl sveikatos draudimo arba kompetentingos užsienio institucijos išduotos laisvos formos pažymos), net ir teikiant 2015 m. mokestinio laikotarpio pajamų deklaraciją, mokesčių administratoriui savo iniciatyva pateikti neprivaloma. Mokesčių administratorius preziumuoja, kad deklaracijoje pateikti duomenys, gyventojo užpildyti, atsižvelgiant į ES, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ar Šveicarijoje 2015 m. jo turėtą draustumą, yra teisingi. Jeigu mokesčių administratoriui kils abejonių dėl gyventojo PSD įmokų apskaičiavimo teisingumo, gyventojui bus pranešta asmeniškai ir jis gali būti paprašytas pateikti (atsiųsti) minėtą dokumentą mokesčių administratoriui.

Teises aktai