Užsienio juridinio asmens prašymas įregistruoti / išregistruoti iš MMR (FR0227)

Registracijos numeris KM1356

Ši informacija skelbiama:
Užsienio juridinio asmens prašymas įregistruoti į/išregistruoti iš MMR (FR0227)

Aspektas

Komentaras

Prašymo forma

Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į MMR / išregistruoti iš MMR forma FR0227.

Užsienio juridiniai asmenys, privalantys registruotis į MMR

MMR turi registruotis užsienio įmonės, ketinančio vykdyti ar vykdančios veiklą ir / arba turinčios mokestinių prievolių Lietuvoje.

Prašymą VMI turi pateikti:

 1. ES apmokestinamieji asmenys (ar jų įgalioti asmenys);

 2. užsienio apmokestinamieji asmenys (ar jų įgalioti asmenys);

 3. užsienio juridiniai asmenys (ar jų įgalioti asmenys), vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje;

 4. užsienio juridiniai asmenys (ar jų įgalioti asmenys), turintys Lietuvoje nuosavybės teise jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą arba ilgiau kaip vienam mėnesiui perimtą iš gyventojo;

 5. užsienio juridiniai asmenys (ar jų įgalioti asmenys), valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojai, kurie registruojasi kaip valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojai;

 6. užsienio juridiniai asmenys (ar jų įgalioti asmenys), akcizų mokėtojai.

Svarbu. Užsienio juridiniai asmenys, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje ir užsienio apmokestinamieji asmenys, įsikūrę už ES teritorijos ribų, kartu su prašymo forma FR0227 turi papildomai pateikti FR0227A formą.

Pastaba. Už Europos Sąjungos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims (pvz., Norvegijos Karalystėje ir kt.), kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau —  PVMĮ) 71 str. 3 dalimi, netaikomas reikalavimas paskirti fiskalinį agentą, nereikia teikti Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos A priedo.

Užsienio juridiniai asmenys, turintys Lietuvoje nuosavybės teise jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą arba ilgiau kaip vienam mėnesiui perimtą iš fizinio asmens, kartu su prašymo forma FR0227 turi papildomai pateikti FR0227T formą.

Prašymo pateikimo būdai

 1. Elektroniniu būdu, prisijungę prie e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities;

 2. Popierinę prašymo formą galima tiesiogiai įteikti VMI darbuotojui arba išsiusti paštu VMI:

pildant popierinę prašymo formą 18–19 laukeliuose turi būti įrašomi vadovo telekomunikacijų rekvizitai užsienio valstybėje ar Lietuvoje (jeigu tokie yra). 18 laukelyje nurodytu vadovo elektroninio pašto adresu VMI išsiunčia prisijungimo prie VMI informacinių sistemų identifikavimo priemones Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse nustatyta tvarka;

Prašymo pateikimo laikas

Užsienio juridinis asmuo prašymo formą FR0227 ir FR0227A bei FR0227T formas VMI turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo Lietuvoje pradžios arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą įregistravimo LR nekilnojamojo turto registre dienos.

Kai prašymo forma FR0227 ir / ar FR0227A, FR0227T formos teikiamos duomenų pakeitimams registruoti, jos turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pakeitimo ar papildymo dienos.

Papildomi dokumentai

Kartu su užpildyta prašymo FR0227 forma ir / ar FR0227A, FR0227T formomis užsienio juridiniai asmenys ar jų įgalioti asmenys VMI (jai pareikalavus) turi pateikti tokus dokumentus:

 1. registravimo užsienio valstybėje pažymėjimo kopiją ar registro, kuriame saugoma jų byla, išrašą;

 2. priklausomo atstovo (agento) ar fiskalinio agento įgaliojimus patvirtinančius dokumentus;

 3. nuosavybę į nekilnojamąjį turtą patvirtinančius dokumentus, išduotus Registrų centro, t. y. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą arba panaudos / nuomos sutartį, sudarytą su gyventoju.

Pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine lietuvių kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo ir patvirtinti jo spaudu.

Užsienio asmens registravimo pažymėjimo kopija ar Registro, kuriame saugoma jo byla, išrašai turi būti legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka:

 1. užsienio valstybių, prisijungusių prie Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, dokumentai turi būti patvirtinti pažyma - „Apostille“;

 2. valstybių, neprisijungusių prie Hagos konvencijos, dokumentai legalizuojami, vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažymos („Apostille“) tvarkos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2006-10-30 nutarimu NR. 1079.

Kai prašymo forma teikiama per Mano VMI,  dokumentai taip pat pateikiami per Mano VMI.

Duomenys, kuriems pasikeitus užsienio juridinis asmuo turi pateikti užpildytas prašymų FR0227, FR0227A, FR0227T formas

Pasikeitus užsienio juridinio asmens registravimo duomenims, jis ar jam atstovaujantis asmuo gali juos pateikti per Mano VMI ar VMI pateikti popierinę prašymo formą. Prašymo forma pateikiama, kai pakeičiami ar papildomi tokie jo registravimo MMR duomenys:

 1. pavadinimas;

 2. identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje;

 3. buveinės adresas užsienio valstybėje;

 4. buveinės adreso telekomunikacijų rekvizitai;

 5. įgalioto asmens duomenys;

 6. apskaitą tvarkančio asmens duomenys;

 7. pagrindinės vykdomos veiklos rūšies (-ių) duomenys;

 8. priklausomo atstovo (agento), kitos nuolatinės buveinės, per kuriuos vykdoma veikla, duomenys;

 9. padalinio ar fiskalinio agento duomenys;

 10. Lietuvoje turimo nekilnojamojo turto duomenys;

 11. užsienio juridinio asmens vadovas.

Kai pasikeičia užsienio juridinio asmens Lietuvoje turimo filialo ar atstovybės duomenys, prašymo FR0227 formos duomenų pakeitimams registruoti pateikti nereikia, šie duomenys į MMR įrašomi iš Juridinių asmenų registro.

Prašymo FR0227 forma ir  / ar FR0227A, FR0227T formos taip pat turi būti pateikiamos registravimo duomenų pakeitimams registruoti, jeigu užsienio juridinis asmuo įgyja nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, tampa apmokestinamuoju asmeniu ir pan.

Atsižvelgiant į duomenų pakeitimo pobūdį, prie duomenų, kurie keičiasi ar naujai atsiranda, ar jie yra naikinami, įrašo tipo laukelyje R, turi būti įrašoma:

 1. N – naujas įrašas, naudojamas, kai įrašomi nauji duomenys, senieji duomenys išlieka nepakitę;

 2. K – keičiamas įrašas, naudojamas, kai keičiami tam tikri duomenys;

 3. L – likviduojamas įrašas, naudojamas, kai naikinami visi duomenys.

Užsienio juridinio asmens išregistravimas iš MMR

Užsienio juridinis asmuo iš MMR išregistruojamas, kai baigia savo veiklą Lietuvoje pagal visus savo vykdomos veiklos pobūdžius, kuriuos buvo nurodęs prašymo FR0227 formos 9 laukelyje, tai yra:

 1. nebevykdo veiklos per nuolatinę buveinę (jeigu tokią vykdė);

 2. baigia veiklą kaip apmokestinamasis asmuo (jeigu toks buvo);

 3. parduoda arba netenka nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą Lietuvoje (jeigu tokio turėjo);

 4. atleidžia samdomą darbuotoją (ar darbuotojus) arba darbuotojas (darbuotojai) išvyksta iš Lietuvos ir / ar jam (jiems) nebetaikomi Lietuvos teisės aktai socialinio aprūpinimo srityje;

 5. yra likviduojamas ar reorganizuojamas (išregistruojamas) pagal užsienio valstybės teisės aktus;

 6. VMI iniciatyva, kai nustatoma, kad užsienio juridinis asmuo 5 metų laikotarpiu negauna pajamų iš šaltinio Lietuvoje arba gaunama informacijos iš užsienio mokesčių administratoriaus, kad užsienio juridinio asmens veikla užsienio valstybėje yra nutraukta;

 7. nebevykdo veiklos, pagal kurią atsiranda prievolė mokėti akcizus;

 8. kitais atvejais.

Užsienio juridinis asmuo išregistruojamas iš MMR, kai galutinai įvykdo mokestines prievoles Lietuvoje. Jeigu po išregistravimo paaiškėja, kad nėra įvykdytos visos mokestinės prievolės – užsienio juridiniam asmeniui gali būti inicijuotas patikrinimas dėl galutinių mokestinių prievolių vykdymo. Visa informacija apie užsienio juridinio asmens išregistravimą skelbiama Mano VMI.

Užsienio juridinio asmens informavimas apie įregistravimą į MMR

VMI parengia Įregistravimo į MMR pranešimo FR0700 formą, kuri pateikiama per Mano VMI arba (mokėtojui pageidaujant) įteikiama tiesiogiai arba išsiunčiama paštu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1355

Ši informacija skelbiama:
Užsienio juridinio asmens prašymas įregistruoti į/išregistruoti iš MMR (FR0227)

Investiciniai fondai, ketinantys vykdyti veiklą Lietuvoje, dėl kurios atsirastų prievolė registruotis PVM mokėtojais, turi būti įregistruoti MMR ir gauti mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį.

Todėl Investicinio fondo valdymo įmonė turi pateikti VMI užpildytą užsienio juridinio asmens prašymo FR0227 formą. Kartu su prašymo FR0227 forma turi būti pateiktas Lietuvos banko sprendimas (2012 m. sausio 1 d. likvidavus Vertybinių popierių komisiją, jos funkcijas perėmė Lietuvos bankas), kuriuo pritariama Investicinio fondo taisyklėms ir prospektui.

FR0227 formoje Investicinio fondo valdymo įmonė turi užpildyti tokius laukelius:

 • 2 laukelyje „Visas pavadinimas“ turi būti įrašomas Investicinio fondo pavadinimas, atitinkantis jo pavadinimą, nurodytą LR vertybinių popierių komisijos sprendime;

 • 3 laukelyje „Identifikacinis numeris (kodas) užsienio valstybėje“ turi būti įrašomas Investiciniam fondui LR vertybinių popierių komisijos suteiktas keturių ženklų kodas;

 • 4 laukelyje „Buveinės adresas užsienio valstybėje“ turi būti įrašomas Investicinio fondo adresas Lietuvoje;

 • 5 laukelyje „Elektroninis pašto adresas“ turi būti įrašomas Investicinio fondo elektroninio pašto adresas;

 • 6 laukelyje turi būti įrašomas Investicinio fondo telefono numeris;

 • 7 laukelio langelis „Ribotos civilinės atsakomybės“ turi būti pažymimas ženklu X;

 • 8 laukelis „Prašau įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą“ ženklu X turi būti pažymimas langelis „Pirmą kartą“;

 • 9 laukelyje turi būti pažymimas ženklu X langelis „apmokestinamąjį asmenį“;

 • 12–19 laukeliuose turi būti įrašomi Investicinio fondo valdymo įmonės duomenys, kaip nurodyta Lietuvos banko svetainėje https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai;

 • 18-19  turi būti įrašomi vadovo telekomunikacijų rekvizitai užsienio valstybėje ar Lietuvoje (jeigu tokie yra). 18 laukelyje nurodytu vadovo elektroninio pašto adresu VMI išsiunčia prisijungimo prie VMI informacinių sistemų identifikavimo priemones Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse nustatyta tvarka;

 • 21–30 laukeliuose turi būti įrašomi Investicinio fondo apskaitą tvarkančio asmens duomenys;

 • 32–34 laukeliuose turi būti įrašomos Investicinio fondo numatomos vykdyti veiklos rūšys pagal EVRK (ne mažiau kaip 6 ženklų);

 • 38 laukelyje nurodomas asmuo, kuris pateikė prašymą, ir įrašomas šio asmens vardas, pavardė ir kontaktinis telefono numeris.

Investiciniam fondui priskiriamas naujas mokesčių mokėtojo tipas – 122 „Investicinis fondas“. Investiciniam fondui turi būti išduodama FR0700 formos pažyma su joje nurodytu mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu.

Teises aktai