Viešieji pirkimai

Kompiuterių tinklo apsaugos programinės įrangos palaikymo paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 517996.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas:  Kompiuterių tinklo apsaugos programinės įrangos palaikymo paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: teisė gauti UŽSAKOVO turimų programinės įrangos gamintojo „Check Point Technologies“ produktų licencijų, užregistruotų gamintojo paskyrose „The State Tax Inspectorate“, paskyrų numeriai 0005348141 ir 8277389, gamintojo techninės priežiūros ir palaikymo paslaugas iki 2024-01-01.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):
III.1.1. Kompiuterių tinklo apsaugos programinės įrangos palaikymo paslaugų viešasis pirkimas.

III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: WhiteBit, UAB (304522397).
III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 149929,89 Eur su PVM.
III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  ___.

____________