KD-6022 Pinigų priėmimas į kasą Pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas. Pinigų iš kasos išmokėjimas Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą
KD-6354 Kasos aparatą naudojantis, individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi pildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą (Kasos operacijų apskaitos žurnalo formos pavyzdys, Taisyklių Nr. V -255, 3 priedas). Žurnalą galima atsispausdinti arba įsigyti blankų leidyklos par
KD-2530 Kokių modelių kasos aparatus leidžiama naudoti? Leidžiama naudoti tik tokių modelių kasos aparatus, kurie Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą pagal VMI prie LR Finansų ministerijos viršininko 2003-04-16 įsaky
KD-6056 Asmens, atsakingo už kasos aparatų naudojimo tvarką, pareigos Atsakingas asmuo privalo: 1. pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje; 2. užtikrinti, kad kasos aparatu dirbtų tik apmokyti kasininkai, susipažinę su to aparato naudojimo instrukcija ir šiomis Taisyklė
KD-2563 Kasos aparatų operacijos, kai kasos aparatai veikia be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai): Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), dienos ataskaitas galima spausdinti tik atliekant inkasavimą, bet ne reč
KD-7955 Įmonių, prekiaujančių elektroniniais kasos aparatais, veiklą reglamentuoja: 1. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283. 2. Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir
KD-2567 Jei, išspausdinus kvitą, pirkėjas nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, jei išspausdintas klaidingas kvitas arba pirkėjas grąžina įsigytą prekę, kasininkas privalo: 1. įmonės vadovo nustatyta tvarka surašyti laisvos formos pinigų grąžinimo aktą (tai gali būti įrašas Kasos aparato kasos operacijų žurnale), kuriame turi nurodyti grąžinamos pre
KD-2623 Nefiskaliniu kasos aparatu išspausdinto kvito duomenys 1. unikalus kasos aparato numeris, sudarytas iš ūkio subjekto, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo, kodo (arba ūkio subjekto kodo, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas) ir nuo jo atskirto kasos aparato eilės arba korpuso numerio; 2. prekės (paslaugos) kaina; 3. visa mokėtina suma; 4.
KD-2602 Iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatai, įregistruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – TVMI) iki šių modelių išbraukimo, gali būti naudojami iki jų visiško nusidėvėjimo arba pirmojo, pasibaigus 9 metams nuo pirmo
KD-2804 Nuo 2019-05-14 įsigalioja naujas teisės aktas: VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" Nuo 2019-05-01 neteko galios. Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo