KD-6991 Atsižvelgiant į taisyklių, patvirtintų 2009-10-13 VMI prie FM įsakymu Nr. VA-65, nuostatas informacija apie pradelstas skolas pirmiausia teikiama pagal žemės ūkio produkcijos pardavėjus ir pradelstas skolas. Tačiau informaciją apie pradelstas skolas pagal žemės ūkio produktų rūšis turi teikti tik žemės ūkio produktus superkantys ir (arba)
KD-6924 Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2009 m . spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65. 2015.02.07 LR Vyriausybės 2000-04-06 nutarimas Nr.393 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAINOJIMO TERMINŲ PATVIRTIN
KD-2199 Juridiniai asmenys, vykdantys draudimo veiklą, duomenis apie gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas turi pateikti FR0611 formoje. Duomenys teikiami tuo atveju, jeigu gyventojas pagal gyvybės draudimo sutartį moka įmokas savo ir kitų fizinių asmenų naudai ir šios įmokos mokamos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad d
KD-6927 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas ir LRV 2000 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo, nereglamentuoja žemės ūkio produkcijos kilmės, todėl informacija apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę teikiama ne tik už Lietuvoje, bet ir užsienio š
KD-6992 Žemės ūkio produkcijos pardavėjais laikytini ūkio subjektai, parduodantys žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją. Todėl įmonė, pirkdama žemės ūkio produkciją iš didmeninės prekybos įmonės, turi pateikti VMI prie FM informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją. 20
KD-6950 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, atsiskaitydami su žemės ūkio produkcijos pardavėjais, turi laikytis žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse numatytų terminų, kurie negali būti ilgesni už nurodytuosius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 393 "DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAI
KD-6940 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, perkantys žemės ūkio produkciją iš žemės ūkio produkcijos pardavėjo, kuris su banku ar kitu pelno siekiančiu juridiniu asmeniu (finansuotoju) yra pasirašęs faktoringo sutartį, turi teikti informaciją apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę, taisyklių, patvirtintų VMI prie FM 2009-10-13 įsakymu Nr.
KD-7780 Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti akcizų įstatymo 27 str. 1 dalies 1, 5-8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0396 forma) ir Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0397 forma), taisyklės pat
KD-8034 Nuo 2015-03-20 pagal LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja: Mokesčių inspekcija - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas). Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai - kai valstybei perduotinas turta
KD-7187 Politinės partijos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir jos priedų pildymo tvarka patvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos 2005 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 11. 2010.02.01 LR VRK 2005-02-02 sprendimas Nr.11 „DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2004 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. 443 „DĖL METINĖS POLITINĖS PARTIJOS FINANSINĖS VEIK
KD-7184 Partija – viešas juridinis asmuo, įregistruotas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą. Partijos kasmet, ne vėliau kaip iki ateinančių metų kovo 1 d., pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai praėjusių kalendorinių metų metinę partijos deklaraciją, atitinkančią Vyriausiosios ri
KD-8028 Taip, pranešimas ir jo FR1147U, FR1147D priedai tikslinami Lietuvos juridinio asmens iniciatyva. Pranešimas ir jo FR1147U, FR1147D priedai tikslinami mokesčių administratoriui pateikiant iš naujo teisingai užpildytą Pranešimą ir jo FR1147U, FR1147D priedus to ataskaitinio mėnesio, kurio duomenys tikslinami. 2015-12-28 VMI prie FM viršinin
KD-7461 Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius). Duomenys pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4716, (8 5) 236 4736, (8 5) 236 4746). EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė 2013.04.09
KD-8026 Pranešimo apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis, FR1147 formos ir jos FR1147U, FR1147D priedų užpildymo bei pateikimo taisyklės reglamentuotos VMI prie FM viršininko 2015-12-21
KD-8023 Pagal VMI prie FMm viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintų taisyklių (toliau – Taisyklės), 32 punktą DAS-4 forma naudojama tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo ar nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaunantis arba gavęs pajamų iš užsienio valstybės ar užsienio v
KD-8027 Pranešimo FR1147 formą VMI privalo pateikti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, su užsienio valstybių juridiniu asmeniu sudaręs laikinojo įdarbinimo sutartį, pagal kurią 2016 metų ir vėlesnių metų bet kurį kalendorinį mėnesį Lietuvoje pradeda dirbti nenuolatiniai Lietuvos gyventojai – užsienio valstybės juridinio asmens darbuotojai. Tai
KD-6956 VMI, gavusi informacijos iš trečiųjų asmenų (išskyrus iš kitų valstybinių institucijų) apie pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – registras)duomenis, mokesčių mokėtojui per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos registruotu laišku turi išsiųsti REG804 formą. Jei mokesčių mokėtojas nesutinka
KD-6948 Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų papildymo / pakeitimo Mokesčių mokėtojų registre FR0791 formos pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. Nr. VA-189. VMI prie FM viršininko 2004-12-15 įsakymas Nr. VA-189 „DĖL JURIDINIO ASMENS REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTREDUOMENŲ PAPILDYMO /
KD-6944 Nuo 2012-12-22 užpildytas FR0791, FR0791 A, FR0791B formas ir atitinkamus jų priedus (FR0791P, FR0791AP, FR0791BP) mokesčių mokėtojas turi pateikti VMI pagal mokesčių mokėtojo buveinės adresą per 5 darbo dienas, kai pasikeičia tokie Registro duomenys: 1. elektroninių ryšių rekvizitai; 2. adresas korespondencijai gauti; 3. pagrindinės vykdom
KD-8505 Finansų įstaigos VMI turi teikti duomenų rinkinius: duomenis apie sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo 55 straipsniu. Duomenys teikiami dviem būdais: naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikal
KD-8504 Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105. Prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti VMI šią informaciją: 1. apie nuolatinių
KD-8267 Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formą VMI prie FM turi pateikti Lietuvos finansų įstaigos, tvarkančios JAV praneštinas sąskaitas, išskyrus VMI prie FM viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. VA-52 patvirtintų taisyklių (toliau – Taisyklės) 5 punkte nustatytas išimtis. Taisyklės taikomos duomenis teikiančioms
KD-8268 Duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos, Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formą ir jos priedus teikia tik elektroniniu būdu per VMI prie LR finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą. RRC910 formos ir jos priedų RRC910P bei RRC910S duomenys už kalendorinius metus turi būti pateikti VM
KD-6954 VMI iniciatyva gali būti pakeičiami tokie mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenys: 1. elektroninių ryšių rekvizitai; 2. adresas korespondencijai gauti; 3. pagrindinės vykdomos veiklos rūšies kodai; 4. apskaitą tvarkančio ir / ar jo įgalioto asmens, ir / ar mokesčių mokėtojo valdymo organo, kurio duomenys įregistru
KD-6947 Mokesčių mokėtojas Registro duomenų pakeitimo FR0791 formą gali pateikti prisijungęs prie Mano VMI. VMI prie FM viršininko 2004-12-15 Nr. VA-189 "DĖL JURIDINIO ASMENS REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE DUOMENŲ PAPILDYMO/PAKEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B34E3F22FC25 http://www.infolex.lt/ta