KD-7521 Atskirą prašymą bei kartu su šiuo prašymu pateiktus dokumentus mokesčių administratorius turi išnagrinėti ir priimti sprendimą per Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytą 20 darbo dienų terminą, pradedant skaičiuoti nuo tos dienos, kai mokesčių administratorius jį gauna. Prašymo nagrinėjimo terminas dėl objektyvių priežasči
KD-7547 Nuo 2012-01-01 mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams. Šiame prašyme mokesčių mokėtojas turi pateikti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimui reikalingą informaciją: būsimojo kontroliuojamojo sandorio dalyviu
KD-8344 Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose 2004 m. liepos 9 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-13
KD-7519 Teisės aktai, reglamentuojantys mokesčių mokėtojų registravimą mokesčių mokėtojų registre : 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" ; 2. VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl juridinio asmens pranešimo
KD-7517 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių pa
KD-7878 Nuo 2013-01-01 mokesčių administratorius turi teisę duoti nurodymą (FR1118 forma) mokesčių mokėtojui laikinai (iki vienerių metų) su juridiniais asmenims ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynaisiais pinigais šiais atvejais: 1. Kai mokesčių mokėtojas arba mokesčių mokė
KD-7522 Teisės aktai, reglamentuojantys mokestinės nepriemokos perėmimą: 1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; 2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 51 „Dėl Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių patvirtinimo"; 3. VMI prie FM viršininko 2002 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr
KD-8025 Baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimas gali būti atidėtas arba išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo prašymo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą pateikimo dienos. Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo terminas nėra apibrėžtas. Mokesčių mokėtojas t
KD-8033 Kada mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti nesumokėtą baudą už ATP? Pagal ATPK 313 straipsnio nuostatas baudą asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo įteikimo asmeniui apie skundo nepatenkinim
KD-8035 Mokesčių administratorius, siekdamas užtikrinti galimos paslėpti atsiskaitant grynaisiais pinigais mokestinės prievolės įvykdymą, turi teisę duoti nurodymą mokesčių mokėtojui laikinai (iki vienerių metų) su juridiniais asmenimis ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynai
KD-6898 Mokesčių mokėtojui, laiku nesumokėjusiam mokesčio bei su juo susijusių sumų, atsiranda mokestinė nepriemoka. Sprendime, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, nurodytas papildomai apskaičiuotų mokesčių, paskirtų baudų ir apskaičiuotų delspinigių sumas mokesčių m
KD-7525 Teisės aktai, reglamentuojantys mokestinių paskolų sutarčių sudarymą: - Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; - Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 268 „Dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo" ; - VMI prie FM viršininko 2001 m. spalio 3
KD-8024 Vadovaujantis Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998-11-17 įsakymu Nr. 268, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011-05-26 įsakymu Nr. VA-65 „Dėl formų p
KD-7530 Teisės aktai, reglamentuojantys mokestinių tyrimų atlikimo tvarką: - Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; - VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus FR0687 formos ir užduoties vizituoti / kontroliu
KD-7520 Teisės aktai, reglamentuojantys atleidimą nuo baudų, delspinigių ir (ar) palūkanų: 1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; 2. VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. VA-144 „Dėl atleidimo nuo baudų, delspinigių ir palūkanų taisyklių patvirtinimo". 2012.10.09 MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS https://www.e
KD-8036 MAĮ pakeitimai, kurie įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. MAĮ 41 straipsnis („Paaiškinimų apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius pateikimas") papildytas 2 dalimi, pagal kurią turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai, mokesčių administratoriui pareikalavus, pagrindžiami įstatymų reikalavimus atitinkančiais sandorius patvirtinančiais do
KD-6956 VMI, gavusi informacijos iš trečiųjų asmenų (išskyrus iš kitų valstybinių institucijų) apie pasikeitusius mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – registras)duomenis, mokesčių mokėtojui per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos registruotu laišku turi išsiųsti REG804 formą. Jei mokesčių mokėtojas nesutinka
KD-7006 Mokesčių mokėtojas dokumentus dėl mokestinės nepriemokos perėmimo mokesčių administratoriui pateikia per VMI portalo e.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI). Mokesčių mokėtojui prašymą pateikus per Mano VMI, mokesčių administratorius skolos perėmėjo skolingumą nustato paslaugos teikimo metu per 2 darbo di
KD-6954 VMI iniciatyva gali būti pakeičiami tokie mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenys: 1. elektroninių ryšių rekvizitai; 2. adresas korespondencijai gauti; 3. pagrindinės vykdomos veiklos rūšies kodai; 4. apskaitą tvarkančio ir / ar jo įgalioto asmens, ir / ar mokesčių mokėtojo valdymo organo, kurio duomenys įregistru
KD-7529 Mokesčių administratoriaus sprendimai dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimai, pagal kuriuos mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, sprendimai atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), sprendimai neatleisti nuo baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesči
KD-8182 Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą FR0299 pasirašo: 1. VMI prie FM MAP valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam VMI prie FM nustatyta tvarka suteikta teisė pasirašyti šį dokumentą, ir nurodo savo pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, telefono numerį; 2. mokesčių mokėtojas ar jo atstovas (vadovas ar jo įgaliotas asmuo) arba nerib