KD-7385 Užsienio vieneto filialas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, pelno mokesčio (PLN204, PLN204U, FR0430, FR0313 ir kt.) bei PVM deklaracijas (FR0600) teikia Mokesčių mokėtojų registro suteiktu mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu (kodu), susidedančiu iš dešimties ženklų. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos
KD-8504 Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105. Prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti VMI šią informaciją: 1. apie nuolatinių
KD-7774 Norint administruoti įgaliotų asmenų teises, EDS reikia atlikti tokius veiksmus: EDS svetainėje pasirinkite skyrių „NUSTATYMAI" ⇒ „Sutartis ir priedai" ⇒ „Mano sutartis ir priedai" ir spauskite „Administruoti įgaliotų asmenų teises" arba pasirinkite iš sąrašo asmenį kuriam norite pakeisti jau priskirtas teises ir paspauskite ant priedo nu
KD-8536 Per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį po važtaraštyje nurodyto krovinio perdavimo gavėjui laiko arba tol, kol važtaraštis turi būseną „Išsiųstas", važtaraščio rengėjas, gali tikslinti jau pateikto važtaraščio duomenis. Duomenų tikslinimą galima atlikti tiek tiesiogiai i.VAZ posistemyje, tiek naudojantis žiniatinklio paslaugomis ar
KD-8624 Asmuo, norėdamas prisijungti prie i. MAS bei jo posistemių i. SAF ir i. VAZ, turi registruotis i. MAS ir turėti i. MAS atstovą. i. MAS atstovas yra: fizinis asmuo; juridiniam ar fiziniam asmeniui atstovaujantis fizinis asmuo. Fiziniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui ar jam prilygintam asmeniui i. MAS atstovo teisės suteikiamos auto
KD-8267 Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formą VMI prie FM turi pateikti Lietuvos finansų įstaigos, tvarkančios JAV praneštinas sąskaitas, išskyrus VMI prie FM viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. VA-52 patvirtintų taisyklių (toliau – Taisyklės) 5 punkte nustatytas išimtis. Taisyklės taikomos duomenis teikiančioms
KD-7006 Mokesčių mokėtojas dokumentus dėl mokestinės nepriemokos perėmimo mokesčių administratoriui pateikia per VMI portalo e.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI). Mokesčių mokėtojui prašymą pateikus per Mano VMI, mokesčių administratorius skolos perėmėjo skolingumą nustato paslaugos teikimo metu per 2 darbo di
KD-8268 Duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos, Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formą ir jos priedus teikia tik elektroniniu būdu per VMI prie LR finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą. RRC910 formos ir jos priedų RRC910P bei RRC910S duomenys už kalendorinius metus turi būti pateikti VM
KD-6954 VMI iniciatyva gali būti pakeičiami tokie mokesčių mokėtojo registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenys: 1. elektroninių ryšių rekvizitai; 2. adresas korespondencijai gauti; 3. pagrindinės vykdomos veiklos rūšies kodai; 4. apskaitą tvarkančio ir / ar jo įgalioto asmens, ir / ar mokesčių mokėtojo valdymo organo, kurio duomenys įregistru
KD-7971 Asmuo, norėdamas užsakyti ir (ar) gauti elektronines paslaugas per Mano VMI, turi registruotis Mano VMI ir turėti Mano VMI atstovą. Mano VMI atstovas yra: 1. elektroninės paslaugos gavėjas fizinis asmuo; 2. elektroninės paslaugos gavėjui, juridiniam ar fiziniam asmeniui, atstovaujantis fizinis asmuo, kuriam elektroninės paslaugos gavėjas su
KD-7965 Elektroninės paslaugos gavėjas Mokesčių mokėtojas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris gauna mokesčių administratoriaus per Mano VMI teikiamas elektronines paslaugas Mano VMI Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritis, kurios vartotojas gali užsisakyti VMI teikiamas elektronines paslauga
KD-6947 Mokesčių mokėtojas Registro duomenų pakeitimo FR0791 formą gali pateikti prisijungęs prie Mano VMI. VMI prie FM viršininko 2004-12-15 Nr. VA-189 "DĖL JURIDINIO ASMENS REGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE DUOMENŲ PAPILDYMO/PAKEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B34E3F22FC25 http://www.infolex.lt/ta
KD-7529 Mokesčių administratoriaus sprendimai dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimai, pagal kuriuos mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, sprendimai atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), sprendimai neatleisti nuo baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesči
KD-7674 Juridiniai asmenys (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme nurodytas kredito įstaigas) privalo AVMI pateikti duomenis apie per kalendorinius metus iš fizinių asmenų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 2000 Lt (2014 m. ir ankstesniu mokestiniu laikotarpiu) arba 600 Eur (2015 m. ir vėlesniu moke
KD-8511 Pirmą kartą jungiantis prie i.MAS ir nurodžius savo kontaktinę informaciją, atsiunčiamas el. laiškas su nuoroda el. pašto patvirtinimui. Jei negaunate el. paštu išsiųsto patvirtinimo laiško, pirmiausia reikėtų patikrinti nepageidaujamų laiškų (Spam) aplanką. Jeigu ir ten laiško nėra, reikėtų kreiptis į savo el. pašto administratorių, praš
KD-8621 Norint el. paštu dar kartą gauti nuorodą dėl el. pašto patvirtinimo, prisijungus prie i.MAS reikia: pasirinkti atstovaujamą mokesčių mokėtoją, paspausti "Keisti kontaktus", iš naujo suvesti el. pašto adresą (galima palikti ir jau nurodytą), užpildyti kitą kontaktinę informaciją ir paspausti „Patvirtinti". VMI prie FM viršininko 2016-09-
KD-8182 Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą FR0299 pasirašo: 1. VMI prie FM MAP valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam VMI prie FM nustatyta tvarka suteikta teisė pasirašyti šį dokumentą, ir nurodo savo pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, telefono numerį; 2. mokesčių mokėtojas ar jo atstovas (vadovas ar jo įgaliotas asmuo) arba nerib
KD-6885 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, informaciją apie atsiskaitymą su produkcijos pardavėjais teikia tokie šios produkcijos, kuriai Vyriausybė Nutarimu nustato atsiskaitymo terminus, pirkėjai: 1. prekybos įmonės, kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 1,5 m
KD-8573 Mokesčio mokėtojo vadovas turi priskirti atsakingiems darbuotojams roles, leidžiančias naudotis a.VAZ procedūromis. Taip pat ir pats vadovas turi atnaujinti savo kontaktinę informaciją t. y., el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį. Visi i.VAZ naudotojai, turintys posistemio roles, leidžiančias naudotis atsarginėmis priemonėmis i.VAZ
KD-8997 Elementai „Valiutos suma" (CurrencyAmount) ir „Valiutos kodas" (CurrencyCode) pildomi tik tokiu atveju, kai teikiama informacija apie sandorius, vykdytus kita nei eurai (Eur) valiuta. Elemente „Valiutos kodas" įrašomas užsienio, t. y., ne Eur, valiutos kodas. Jei sandoriai buvo vykdyti ir apskaityti eurais, tuomet elementai „Valiutos suma"
KD-8996 Elementuose 2.1.1.10. „Sąskaitos lygis" ir 2.1.1.11. „Suminės sąskaitos kodas" nurodoma informacija apie įmonės apskaitos sistemoje naudojamų didžiosios knygos sąskaitų, pateiktų SAF-T rinkmenos elemente 2.1.1.1. „Sąskaitos identifikacinis Nr." (AccountID), hierarchiją įmonės apskaitos sistemoje. Elemente 2.1.1.10. „Sąskaitos lygis" galima
KD-8995 Daugumoje SAF-T rinkmenos elementų, kuriuose nurodomos skaitinės reikšmės (pavyzdžiui, sandorio suma, prekių kiekis, kaina ir kt.), gali būti teikiamos tik teigiamos reikšmės. Skaitinės reikšmės vertinamos kartu su užpildytais atitinkamais elementais: debeto / kredito požymiu („DebitCreditIndicator"), sąskaitos tipu („InvoiceType"), judėjim
KD-8037 Reikalavimai prašymui kreipiantis dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo
KD-7966 Asmuo, norėdamas užsakyti ir/ar gauti elektronines paslaugas per Mano VMI, turi registruotis Mano VMI ir turėti Mano VMI atstovą. Mano VMI atstovas yra: 1. elektroninės paslaugos gavėjas fizinis asmuo; 2. elektroninės paslaugos gavėjui, juridiniam ar fiziniam asmeniui, atstovaujantis fizinis asmuo, kuriam elektroninės paslaugos gavėjas sute
KD-7166 Investiciniai fondai, ketinantys vykdyti veiklą Lietuvoje, dėl kurios atsirastų prievolė registruotis pridėtinės vertės mokesčių mokėtojais, turi būti įregistruoti MMR ir gauti mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį. Todėl Investicinio fondo valdymo įmonė turi pateikti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI)