KD-8028 Taip, pranešimas ir jo FR1147U, FR1147D priedai tikslinami Lietuvos juridinio asmens iniciatyva. Pranešimas ir jo FR1147U, FR1147D priedai tikslinami mokesčių administratoriui pateikiant iš naujo teisingai užpildytą Pranešimą ir jo FR1147U, FR1147D priedus to ataskaitinio mėnesio, kurio duomenys tikslinami. 2015-12-28 VMI prie FM viršinin
KD-7461 Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius). Duomenys pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4716, (8 5) 236 4736, (8 5) 236 4746). EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė 2013.04.09
KD-7968 1. Atstovavimą nedelsiant galima nutraukti tik prisijungus prie Mano VMI. Iš meniu reikia pasirinkti Mano VMI atstovai ir prie atitinkamo atstovo paspausti x. 2. Norėdami užblokuoti atstovavimą, atlikite šiuos veiksmus: 2.1. Iš meniu pasirinkite Mano VMI atstovai. Atsiveria mokesčių mokėtojo atstovų mano VMI portale informacija. 2.2. Stul
KD-7530 Teisės aktai, reglamentuojantys mokestinių tyrimų atlikimo tvarką: - Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; - VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie nustatytus trūkumus ir (ar) prieštaravimus FR0687 formos ir užduoties vizituoti / kontroliu
KD-7520 Teisės aktai, reglamentuojantys atleidimą nuo baudų, delspinigių ir (ar) palūkanų: 1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; 2. VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. VA-144 „Dėl atleidimo nuo baudų, delspinigių ir palūkanų taisyklių patvirtinimo". 2012.10.09 MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS https://www.e
KD-6022 Pinigų priėmimas į kasą Pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas. Pinigų iš kasos išmokėjimas Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą
KD-6354 Kasos aparatą naudojantis, individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi pildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą (Kasos operacijų apskaitos žurnalo formos pavyzdys, Taisyklių Nr. V -255, 3 priedas). Žurnalą galima atsispausdinti arba įsigyti blankų leidyklos par
KD-8026 Pranešimo apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis, FR1147 formos ir jos FR1147U, FR1147D priedų užpildymo bei pateikimo taisyklės reglamentuotos VMI prie FM viršininko 2015-12-21
KD-8023 Pagal VMI prie FMm viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintų taisyklių (toliau – Taisyklės), 32 punktą DAS-4 forma naudojama tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo ar nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaunantis arba gavęs pajamų iš užsienio valstybės ar užsienio v
KD-8027 Pranešimo FR1147 formą VMI privalo pateikti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, su užsienio valstybių juridiniu asmeniu sudaręs laikinojo įdarbinimo sutartį, pagal kurią 2016 metų ir vėlesnių metų bet kurį kalendorinį mėnesį Lietuvoje pradeda dirbti nenuolatiniai Lietuvos gyventojai – užsienio valstybės juridinio asmens darbuotojai. Tai
KD-8595 Vadovaujantis Kelių transporto kodekso (toliau – KTK) 38 straipsnio 1 dalimi, vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Jeigu vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis, jame turi būti nurodyti KTK 38 st
KD-8570 Atsarginės važtaraščių duomenų teikimo priemonės yra dvi: Internetu pasiekiamas atsarginis a.VAZ tinklalapis (nemokama paslauga); Siunčiama padidinto tarifo SMS užklausa telefono numeriu 1882. 2016-09-27 VMI prie FM 2016-09-28 viršininko įsakymas Nr. VA-119 „DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ
KD-8541 Kai asmenų kodai nenurodomi (nežinomi), šių duomenų laukeliuose turi būti žyma „ND". 2016-09-26 VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2974f20f80111e5a5239709
KD-8576 Jei atsirado poreikis gauti atsarginį važtaraščio numerį dėl to, kad: i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas Važtaraščio duomenų teikimo metu neturite interneto ryšio ir negalite pateikti visų privalomų važtaraščių duomenų į i.VAZ (pvz. krovinių sandėlyje, kuriame išrašytas važtaraštis nėra interneto) Važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo
KD-8575 Jei atsirado poreikis gauti atsarginį važtaraščio numerį dėl to, kad: i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas; Neveikia važtaraščių įkėlimas žiniatinklio paslaugomis arba importuojant rinkmeną, kitos techninės kliūtys. Važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo metu nėra žinomi visi privalomi važtaraščio duomenys (pvz. nėra žinomas transporto p
KD-8578 Už vieną SMS užklausą ir gautą atsakymą ryšio operatorius Jums iš viso pateiks 0,15 Eur sąskaitą. Pažymėtina, kad mokestis bus taikomas ir tuo atveju jei užklausa neatitiks nurodyto formato, ar bus išsiųsta iš neregistruoto mobilaus telefono numerio. 2016-09-27 VMI prie FM 2016-09-28 viršininko įsakymas Nr. VA-119 „DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČI
KD-8580 Atsarginis važtaraščio numeris, gautas per atsarginį a.VAZ portalą arba SMS 1882 paslauga, turėtų būti pateikiamas krovinio kontrolės kelyje metu, kaip įrodymas, kad Jūs vadovaujatės važtaraščių duomenų teikimo taisyklėmis ir atlikote dalinį važtaraščio duomenų pateikimą ir likusius duomenis pateiksite į i.VAZ posistemį Jūsų pasirinktu bū
KD-8531 Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" kontekste elektroninis važtaraš
KD-8508 Išvada „1 – Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas ir patenkinamas" naudojama, kai krovinys neturi jokių trūkumų ir priimamos visos el. važtaraštyje nurodytos prekės. Išvada „2 - Prekių gavimas / priėmimas vežti patvirtintas, bet nepatenkinamas" skirta, pavyzdžiui, kai krovinys gautas, bet apgadintas, pažeistos plombos, prekių papi
KD-8543 Pakrovimo ir iškrovimo vietų adresai nurodomi arba struktūrizuoti, arba nestruktūrizuoti. Pasirinkus adresą nurodyti struktūrizuota forma, gatvė, pastato numeris, miestas, pašto kodas nurodomi atskiruose laukeliuose. Pasirinkus adresą nurodyti nestruktūrizuota forma, visi šie duomenys įrašomi į vieną laukelį. 2016-09-26 VMI prie FM 2016-
KD-8542 Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresai gali būti nenurodomi. Kai i.VAZ rengiamas elektroninis važtaraštis, kuriame pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą privaloma nurodyti siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresus, šie nurodomi arba struktūrizuoti, arba nestruktūrizuoti. Pasirinkus adresą nurodyti st
KD-8606 Klaida, kurios pavadinimas „XSD_VALIDATION_FAILED", rodoma tuo atveju, kai važtaraščio duomenų XML formato rinkmena neatitinka numatytos rinkmenos struktūros. Galimos šios klaidos rodymo priežastys: rinkmenoje nenurodytas privalomas nurodyti važtaraščio duomuo, į važtaraščio duomens lauką įvesta neteisingo formato reikšmė (pvz., raidės vi
KD-8607 Fizinis asmuo prisijungęs savo kontekste gali įkelti rinkmeną, kur yra skirtingų įmonių (kurias fizinis asmuo atstovauja i.VAZ) duomenys. Įmonių vadovai prisijungę savo įmonės kontekste matys jų įgalioto fizinio asmens už juos pateiktus važtaraščius. 2016-10-21 VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ K
KD-8609 Sertifikatas išrašomas juridinio ar fizinio asmens vardu. Jeigu tas asmuo, per i.MAS atstovus yra įgaliotas teikti važtaraščių duomenis, juos galima teikti ir savo, kaip fizinio asmens, turimo sertifikato pagalba. 2016-10-21 VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMEN
KD-7386 Privalomi PVM sąskaitai faktūrai rekvizitai yra nustatyti PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje. Be kitų šiame straipsnyje nustatytų PVM sąskaitai faktūrai rekvizitų yra nurodomas PVM mokėtojo kodas. Atsižvelgiant į tai, kad PVM mokėtoju Lietuvoje yra registruojamas užsienio apmokestinamasis asmuo, o ne jo filialas, tai išrašant PVM sąskaitas