KD-8505 Rekomendacijas, kaip tinkamai pasirengti važtaraščių duomenų perdavimui į i.VAZ posistemį rasite čia. VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2974f20f80111e5a523
KD-8530 Krovinio gavėjas važtaraščio gavimo patvirtinimą teikia, kai pervežimo operacijai naudojamas elektroninis važtaraštis ir siekiama užfiksuoti krovinio gavimą bei su gautu kroviniu susijusias aplinkybes (pvz., gautas ne visas krovinys, gautas perviršis, gautas sugadintas krovinys). Gavimo patvirtinimas teikiamas per 5 d. d., o pasibaigus š
KD-8532 Važtaraščio duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia važtaraščio rengėjas. Krovinio siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjui nurodytų pateikti važtaraščio duomenų teisingumą kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse. Gavėjas dėl duomenų teikimo turi vienintelę prievolę – patvirtinti gavimą, kai pervežimo ope
KD-8544 Perduodant į i.VAZ tikslinančius duomenis (taip pat ir „Priėmimo patvirtinimą") važtaraščiai identifikuojami pagal RN (i.VAZ registracijos numerį). VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO http://www
KD-8604 Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo VMI taisyklės reglamentuotos VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 "Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo". VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL
KD-8529 Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad dėl elektroninio važtaraščio naudojimo siuntėjas, vežėjas ir gavėjas susitaria iš anksto, todėl gavėjas visada žinos, kad jis laukia krovinio pagal elektroninį važtaraštį ir krovinio gavimą galės patvirtinti i.VAZ. Be to, i.VAZ gavėjas matys visus važtaraš
KD-8534 „Važtaraščio duomenų teikimas" naudojamas įgyvendinti prievolę pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 423 straipsnį. „Elektroninio važtaraščio rengimas i.VAZ" yra VMI teikiama elektroninė paslauga mokesčių mokėtojams ir naudojama, kai siekiama i.VAZ priemonėmis sukurti ir naudoti elektroninį važtaraštį
KD-8539 Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio išgabenimo data ir laikas. Nurodytas laikas negali būti vėlesnis, nei faktinis krovinio išvežimo laikas. VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„ https://www.e-ta
KD-8538 Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.). VMI prie
KD-8574 Visų pirmiausia Mokesčio mokėtojo vadovas turi priskirti atsakingiems darbuotojams roles, leidžiančias naudotis a.VAZ priemonėmis. Taip pat ir pats vadovas turi atnaujinti savo kontaktinę informaciją t. y., el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį. Visi i.VAZ naudotojai, turintys posistemio roles, leidžiančias naudotis atsarginėmis pr
KD-8608 Duomenys apie mokesčių mokėtoją, kurio vardu užsakomas sertifikatas surašomi automatiškai pagal tai, kokį mokesčių mokėtoją naudotojas atstovauja (kurio kontekste dirba) sertifikato generavimo metu. Jeigu naudotojas yra prisijungęs savo kontekste, kaip fizinio asmens vardu, sertifikatas bus sugeneruotas jo vardu. Jeigu naudotojas pasirink
KD-8545 Jei pagal kodą randamas asmuo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – MMR) ir važtaraštyje pateiktas pavadinimas (arba vardas ir pavardė) sutampa su MMR randamu pavadinimu (arba vardu ir pavarde), šiam asmeniui suteikiama prieiga prie važtaraščio i.VAZ. Jei pagal kodą randamas juridinis asmuo, tačiau nesutampa naudotojo nurodytas ir MMR rand
KD-8540 Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio išgabenimo data ir laikas. Nurodytas laikas negali būti vėlesnis, nei faktinis krovinio išvežimo laikas. VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„ https://www.e-ta
KD-8522 Pagal Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo", nuostatas, VMI privalom
KD-8505 Finansų įstaigos VMI turi teikti duomenų rinkinius: duomenis apie sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo 55 straipsniu. Duomenys teikiami dviem būdais: naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikal
KD-8514 Automatiškai i.MAS atstovavimo teisės suteikiamos: save atstovaujantiems fiziniams asmenims; fiziniams asmenims, kurie Juridinių asmenų registre yra nurodyti kaip Lietuvos juridinio asmens valdymo organai (vadovas, likvidatorius, bankroto administratorius ir kt.) bei jo įgalioti asmenys (nurodyti FR0791 formoje); fiziniams asmenims, kurie
KD-8596 Pagal Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 28d. įsakymu Nr. VA-30 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo", 47 punktą, duomenys i.MAS duomenų b
KD-8588 Mokesčių mokėtojo pateiktoje FR0791 / FR0227 formoje nurodytam apskaitą tvarkančiam asmeniui automatiškai suteiktos teisės galios iki bus pateikta kita FR0791 / FR0227 forma, kuria bus pakeistas jo galiojimas. Pateikus FR0791/FR0227 formą, po sėkmingo priėmimo, duomenys i.MAS atnaujinami per parą. 2016-10-24 VMI prie FM viršininko 2016-09
KD-2530 Kokių modelių kasos aparatus leidžiama naudoti? Leidžiama naudoti tik tokių modelių kasos aparatus, kurie Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą pagal VMI prie LR Finansų ministerijos viršininko 2003-04-16 įsaky
KD-6056 Asmens, atsakingo už kasos aparatų naudojimo tvarką, pareigos Atsakingas asmuo privalo: 1. pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje; 2. užtikrinti, kad kasos aparatu dirbtų tik apmokyti kasininkai, susipažinę su to aparato naudojimo instrukcija ir šiomis Taisyklė
KD-2563 Kasos aparatų operacijos, kai kasos aparatai veikia be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai): Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir / ar registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (savitarnos kasos aparatai), dienos ataskaitas galima spausdinti tik atliekant inkasavimą, bet ne reč
KD-7955 Įmonių, prekiaujančių elektroniniais kasos aparatais, veiklą reglamentuoja: 1. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283. 2. Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir
KD-2567 Jei, išspausdinus kvitą, pirkėjas nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, jei išspausdintas klaidingas kvitas arba pirkėjas grąžina įsigytą prekę, kasininkas privalo: 1. įmonės vadovo nustatyta tvarka surašyti laisvos formos pinigų grąžinimo aktą (tai gali būti įrašas Kasos aparato kasos operacijų žurnale), kuriame turi nurodyti grąžinamos pre
KD-2623 Nefiskaliniu kasos aparatu išspausdinto kvito duomenys 1. unikalus kasos aparato numeris, sudarytas iš ūkio subjekto, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo, kodo (arba ūkio subjekto kodo, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas) ir nuo jo atskirto kasos aparato eilės arba korpuso numerio; 2. prekės (paslaugos) kaina; 3. visa mokėtina suma; 4.
KD-2602 Iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatai, įregistruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – TVMI) iki šių modelių išbraukimo, gali būti naudojami iki jų visiško nusidėvėjimo arba pirmojo, pasibaigus 9 metams nuo pirmo