Dėl Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2),FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo
159
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. VA-105 „Dėl mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių pat
VA-105
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo"
VA-135
Dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo
1K-040
Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles
2008/9/EB
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintie
442
1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/84/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo
92/84/EEB
Dėl įrodymų, kad akcizais apmokestinamos prekės negrįžtamai prarastos ar visiškai sunaikintos, pateikimo ir Sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių praradimo aplinkybių pripažinimo nenugalimos jėgos, negrįžtamo praradimo ar visiško sunaikinimo priėmimo
VA-144
Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo
VA-117
Dėl Skystų energinių produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų mėginių paėmimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
VA-5
Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklių patvirtinimo
VA-88
Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo
VA-16
Dėl asmenų, naudojančių įsigytą elektros energijos verslo reikmėms, registravimo
VA-57
Dėl akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimo
VA-92
Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo
VA-94
Dėl Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių patvirtinimo
VA-6
Dėl Sprendimo dėl pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo termino pratęsimo formos PRC903 patvirtinimo
VA-51
Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo
VA-93
Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti FR0698 formos ir jos priedo užpildymo taisyklių patvirtinimo
VA-102
Dėl Elektroniniam patikrinimui atlikti reikalingų duomenų priėmimo akto FR1024 formos pildymo taisyklių patvirtinimo
VA-55
Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo
511
Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo
393
Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė ir (arba) muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklių patvirtinimo
VA-97/1B-553
Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos ir Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo
VA-120
Dėl Mokesčių mokėtojo grynųjų pinigų skaičiavimo ir Mokesčių mokėtojo grynųjų pinigų skaičiavimo akto FR1015 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo
VA-46