Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), informuoja, kad nuo 2014 m. gegužės 5 dienos įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. VA – 26 „Dėl Fizinių asmenų įregistrav
Informuojame, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skir
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad parengė naują leidinio „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu" redakciją. Šis leidinys yra skelbiamas VMI prie FM interneto svetainėje šiuo adresu. Šis informacinis pr
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad parengė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 28 ir 34 dalių, 6 straipsnio 1 dalies, 11, 12 ir 14 straipsnių apibendrintų paaiškinimus (komentarus). Minėtų nuostatų komentarus galite rasti čia. Viso įstatymo komentaras yra sk
Informacija apie atliktus mažos vertės pirkimus (2015 m. birželis).
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą (atnaujinimą), kurį suderino su Lietuvos Respublikos finansų m
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM), įvertinusi gautą papildomą informaciją dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) proceso, patikslina ir papildo VMI prie FM 2015 m. birželio 16 d. rašto Nr. (18.2-31-2) RM-13670 „Dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo statybos
Informuojame, kad 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą N
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kont
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo 2014 -07-01 Įsakymas Nr. VA-52 Dėl pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir tei
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Konta
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kon
Tarybos direktyva 2014/107/ES, 2014 m. gruodžio 9 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais Daugiašalis kompetentingų asmenų susitarimas (angl. – Multilateral competent authority agreement) Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS – Common
INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kon
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kont
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 13 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymu (2015 m. kovo 26 d. įstatymas Nr. XII-1583, toliau − Įstatymas), įsigaliojusiu 2015-04-14, buvo pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (toliau
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad atsižvelgiant į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos Direktyvos 2008/9/EB 10 straipsnį, nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti Airijoje sumokėtą PVM, kartu su elektroniniu prašymu grąžinti PVM, pate
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2015 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. VA-26 „Dėl Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Mokestinės prievolės nustatymo
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau — SDĮ) nuostatų taikymą tuo atveju, kai žemės ūkio veiklą vykdantis fizinis asmuo tuo pačiu yra individualios įmonės savininkas, tikrosios ūkinės bendrijos bei komanditinės ūkinės be
Registracijos nr. (32.42-31-1) RM-2071 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad patikslinta ir papildyta lentelė „Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2015 metų sausio 1 dienos", kuri patalpinta VMI prie FM interneto svetainėje Konsultacinės medžiagos kataloge. Lentelė
Nuo 2014 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė didina minimalią mėnesinę algą iki 1035 Lt (šiuo metu ji yra 1000 Lt), kas atitiks 300 Eur nuo 2015-01-01. Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiasi fiksuotas pajamų mokesčio dydis. 2015 m. minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis bus 540 Eur (12x300x15 proc.), kas atitiktų 1863 L
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau − GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20-1 punkto ir 21 straip
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), informuoja, kad 2014 m. birželio 26 d. rašte Nr. (18.2-31-2)-RM–10748 „Dėl leidinių, nesilaikančių profesinės etikos, apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu" yra paaiškintos nuostatos dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo leidiniams. Šį raštą galima
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. VA-38 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m