KD-6127 Iš užsienio vienetų gaunamų ir užsienio vienetams išmokamų dividendų apmokestinimas PMĮ 34 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/12868:str34 PMĮ 35 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/12868:str35
KD-5618 Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai apmokestinami taikant 15 procentų pelno mokesčio tarifą, išskyrus PMĮ 35 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus. Mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą dividendus gaunantis Lietuvos
KD-5653 Neapmokestinami dividendai Kai Lietuvos vienetas išmoka dividendus Lietuvos ir/ar užsienio vienetams ir pagal PMĮ nuostatas šie dividendai neapmokestinami, tai šios išmokėtos sumos deklaruojamos metinėje pelno mokesčio deklaracijoje PLN204 E priede. Apmokestinami dividendai Kai Lietuvos vienetai išmoka apmokestinamus dividendus kitiems Liet
KD-5341 Iš vieneto lėšų arba dėl turto vertės padidėjimo vieneto dalyviams proporcingai jų turimų akcijų (dalių, pajų) skaičiui nemokamai išduotos akcijos (dalys, pajai) arba anksčiau išduotų akcijų nominalios vertės, arba pajų vertės padidinimo sumos nelaikomos dividendais ar paskirstytuoju pelnu, t. y. tokios turto vertės padidėjimo pajamos neapm
KD-5299 Dividendais ir pajamomis iš paskirstytojo pelno nelaikoma iš vieneto lėšų arba dėl turto vertės padidėjimo vieneto dalyviams proporcingai jų turimų akcijų (dalių, pajų) skaičiui nemokamai išduotos akcijos (dalys, pajai) arba anksčiau išduotų akcijų nominalios vertės arba pajų vertės padidinimo suma. Akcininko ar pajininko turto vertės padid
KD-5326 Jei pelno paskirstymo procese vienetas savo dalyviui perleidžia turtą, tai toks turtas turi būti perleidžiamas pagal tikrąją rinkos kainą, nustatytą tą dieną, kurią turtas buvo perleistas vieneto dalyviui. Vieneto dalyvis perleistą turtą į apskaitą įtraukia įsigijimo kaina, t. y. tikrąja rinkos kaina. Jei perleidžiamo turto rinkos kaina yra
KD-5358 Pensijų fondai, įsteigti pagal Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymą, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, investiciniai fondai, įsteigti pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą nėra apmokestinamieji vienetai, tod
KD-5676 Jeigu užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentas nori susigrąžinti visą Lietuvoje prie pajamų šaltinio nuo išmokėtų dividendų išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią mokesčių mokėtojas, išmokėjęs dividendus, išskaičiavo taikydamas PMĮ nustatytą mokesčio tarifą, t
KD-5624 Lietuvos vienetai ir nuolatinės buveinės, apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną, į pajamas neįtraukia iš užsienio vienetų gaunamų dividendų (tiek apmokestinamų, tiek ir neapmokestinamų pagal PMĮ 35 str. nuostatas). PMĮ 35 str. 4 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str35
KD-6464 Nuo nuo 2016 0-12- 24 neteko galios PMĮ 40-1 str., todėl Fiziniams asmenims paskirstytas pelnas neapmokestinimas pelno mokesčiu. Lietuvos vieneto, kuris nėra laisvosios ekonominės zonos įmonė, fiziniams asmenims paskirstomas 2009 metų pelnas ir vėlesnių metų pelnas (ar jo dalis), proporcingai tenkantis dėl PMĮ 12 straipsnio 5, 15, 16 punktu
KD-5620 Dividendai neapmokestinami, kai atitinka PMĮ 35 str. 2 d. arba PMĮ 35 str. 3 d. nuostatas. PMĮ 35 straipsnio 2 dalis taikoma, kai: Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių pelnas yra apmokestinamas pelno mokes
KD-5652 Neapmokestinami dividendai Kai Lietuvos vienetas gauna dividendus iš užsienio vienetų ir šie dividendai neapmokestinami pagal PMĮ nuostatas, tai tokie dividendai deklaruojami PLN204 ir PLN204A deklaracijų tam skirtose laukeliuose (sumos nepriskiriamos mokesčio bazei). Apmokestinami dividendai Kai Lietuvos vienetas gauna dividendus, kurie p
KD-5411 Nuo 2018-01-01 Jeigu Lietuvos vienetas gauna dividendus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo i
KD-5613 Nuo 2010-01-01 jeigu vienetas paskirsto pelną išmokėdamas dividendus pinigais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, išskaityto pelno mokesčio suma yra užskaitoma ir sumažina dividendus gaunanč
KD-5473 Nuo 2009-01-01 valstybės ar savivaldybių gaunami dividendai, už kituose vienetuose turimas akcijas, pelno mokesčių neapmokestinami. PMĮ 33 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str33 PMĮ 3 str. 2 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta
KD-5368 Lietuvos vieneto gaunami dividendai už turimas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą. Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, penki
KD-5628 Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), tam užsienio vienetui išmokami dividendai neapmokestinami, išskyrus atvejus, kai dividendus gaunantis užsienio vieneta
KD-5630 Jeigu Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui (juridiniam asmeniui ar fiziniam asmeniui), neturėjo užsienio rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį (DAS-1 formos) ir mokestį išskaičiavo pagal įstatymuose nustatytą pelno (pajamų) mokesčio tarifą, tai užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas a
KD-5627 Užsienio vienetų gaunami už turimas Lietuvos vieneto akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą dividendai apmokestinami taikant 15 procentų pelno mokesčio tarifą. Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, pe