KD-3357 PVM įstatymo 43 str. 1 dalyje nustatyta, kad taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinama nuoma: 1) jūrų laivų, skirtų keleiviams ir (arba) kroviniams tarptautiniais maršrutais vežti ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, 2) jūrų žvejybos laivų, 3) laivų, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje. PVM įstatymo 43 str. 2 dalyje nus
KD-3304 Užsienio apmokestinamasis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 116 ir 117 straipsniuose nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis su prašymu grąžinti jo sumokėtą Lietuvos Respublikoje PVM už prekes ir paslaugas, įsigytas ar importuotas Lietuvos Respublikoje per laikotarpį, ne ilgesnį kaip kalendoriniai m
KD-3310 PVM grąžinamas tik už prekes, įsigytas iš PVM mokėtojų, kurie verčiasi prekyba (toliau – prekybininkai). Prekybininku laikomas ir PVM mokėtojas, besiverčiantis gamyba ir prekiaujantis savo ir (arba) kitų asmenų pagaminta produkcija atskirose nuo gamybos patalpose. Prekybininkai, grąžindami PVM užsienio keleiviui, gali naudotis kitų asmenų,
KD-3315 Užsienio keleivis, pageidaujantis susigrąžinti PVM už prekes, įsigytas iš prekybininko, privalo šiam prekybininkui pateikti dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti užsienio keleivio tapatybę ir kuriais įrodoma, kad užsienio keleivio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje (asmens pasą, asmens identifikavimo (tapatyb
KD-8204 Jeigu įmonė už tam tikrą laikotarpį sukauptas palūkanas pagal novacijos sutartį pakeičia į paskolą, lygią nesumokėtų palūkanų sumai, tuomet turi būti teikiamas FR0711D priedas ir užpildomas D10 laukelis, kuriame nurodoma juridinio asmens fiziniam asmeniui sumokėta palūkanų suma. Taip pat turi būti tekiamas FR0711C priedas, kuriame turi a
KD-6991 Atsižvelgiant į taisyklių, patvirtintų 2009-10-13 VMI prie FM įsakymu Nr. VA-65, nuostatas informacija apie pradelstas skolas pirmiausia teikiama pagal žemės ūkio produkcijos pardavėjus ir pradelstas skolas. Tačiau informaciją apie pradelstas skolas pagal žemės ūkio produktų rūšis turi teikti tik žemės ūkio produktus superkantys ir (arba)
KD-6924 Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2009 m . spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65. 2015.02.07 LR Vyriausybės 2000-04-06 nutarimas Nr.393 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAINOJIMO TERMINŲ PATVIRTIN
KD-7236 Jei įmonė ataskaitiniais metais paskolos ar jos dalies negrąžino, tačiau mokėjo tik palūkanas, tai ji turi pateikti FR0711 formą, nurodydama sumokėtas palūkanas. 2010-03-01 VMI prie FM viršininko 2004-10-29 įsakymas Nr. VA-172 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE FIZINIAMS ASMENIMS SUTEIKTAS, JŲ GRĄŽINTAS, IŠ FIZINIŲ ASMENŲ GAUTAS IR JIEMS
KD-2199 Juridiniai asmenys, vykdantys draudimo veiklą, duomenis apie gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas turi pateikti FR0611 formoje. Duomenys teikiami tuo atveju, jeigu gyventojas pagal gyvybės draudimo sutartį moka įmokas savo ir kitų fizinių asmenų naudai ir šios įmokos mokamos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad d
KD-2211 FR0612 formą turi pildyti Lietuvos Respublikoje įregistruoti bankai, kitos kredito įstaigos, finansų įmonės, teikiančios gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), būsto paskolų draudimo įmonės. Taip pat užsienio valstybių fondų ir valstybinių finansinių institucijų, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yr
KD-4161 Užsienio apmokestinamasis asmuo, t. y. užsienio juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą Lietuvos Respublikoje, ir neįsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą
KD-3289 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VAVMI), gavusi už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymą grąžinti PVM, per 4 mėnesius turi priimti atitinkamą sprendimą. Jeigu sprendimui priimti reikia gauti papildomos informacijos iš užsienio šalies, pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumus
KD-6927 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas ir LRV 2000 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo, nereglamentuoja žemės ūkio produkcijos kilmės, todėl informacija apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę teikiama ne tik už Lietuvoje, bet ir užsienio š
KD-3280 Užsienio apmokestinamieji asmenys gali susigrąžinti pirkimo PVM už: 1) kurą; 2) apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas; 3) dalyvavimo parodose išlaidas; 4) kitas prekes ir paslaugas, įsigytas to apmokestinamojo asmens PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Jeigu įsikūrimo valstybėje narėje užsienio apmokestinamasis asmuo vykdo sandorius, suteiki
KD-6992 Žemės ūkio produkcijos pardavėjais laikytini ūkio subjektai, parduodantys žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją. Todėl įmonė, pirkdama žemės ūkio produkciją iš didmeninės prekybos įmonės, turi pateikti VMI prie FM informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją. 20
KD-7102 1. Prašymas grąžinti PVM gali būti tikslinamas: 1.1. likus ne mažiau kaip valandai iki Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei nurodytos dienos; 1.2. Prašymą grąžinti PVM jau persiuntus atitinkamai valstybei narei. Kai tikslinamas EPRIS pateiktas, bet dar atitinkamai valstybei narei nepersiųstas Prašymas grąžinti
KD-3276 1. Užsienio apmokestinamajam asmeniui gali būti grąžintas: 1) Lietuvos Respublikoje sumokėtas importo PVM, kurį sumokėti prievolė jam atsirado už į Europos Sąjungos teritoriją importuotas prekes; 2) PVM, šio apmokestinamojo asmens sumokėtas už jo Lietuvos Respublikoje įsigytas (įskaitant įsigytas iš kitų valstybių narių) prekes ir (arba)
KD-7457 - Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XIII skyriaus nuostatos; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims" ; - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenim
KD-6950 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, atsiskaitydami su žemės ūkio produkcijos pardavėjais, turi laikytis žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse numatytų terminų, kurie negali būti ilgesni už nurodytuosius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 393 "DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAI
KD-6940 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, perkantys žemės ūkio produkciją iš žemės ūkio produkcijos pardavėjo, kuris su banku ar kitu pelno siekiančiu juridiniu asmeniu (finansuotoju) yra pasirašęs faktoringo sutartį, turi teikti informaciją apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę, taisyklių, patvirtintų VMI prie FM 2009-10-13 įsakymu Nr.
KD-3281 Užsienio apmokestinamasis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos PVMĮ 116 ir 117 straipsniuose nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis su prašymu grąžinti jo sumokėtą Lietuvos Respublikoje PVM už prekes ir paslaugas, įsigytas ar importuotas Lietuvos Respublikoje per laikotarpį, ne ilgesnį kaip kalendoriniai metai ir ne trumpesnį kaip t
KD-7824 Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą formos FR0601 užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. VA-38. Prašymus turi teisę teikti užsienio valstybių asmenys, atitinkantys PVM įstatymo 98 str. 5 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas. Prašymas FR0601 turi
KD-4163 Prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM gali atsirasti Lietuvos asmenims, kurių įsigyjamų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė negu nuo 2015-01-01 – 14 000 Eur (35 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti šią ribą. Tokia prievolė gali atsirasti: - ūkininkams, kuriem
KD-7098 Pareiškėjas kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi pateikti PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijas tais atvejais, kai nuo 2015-01-01 įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo deklaracijoje, yra 1000 eurų ar daugiau, o įsigyjant kurą – 25
KD-3273 1. Užsienio apmokestinamasis asmuo turi teisę pateikti prašymą grąžinti jam Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM tik tuo atveju, jeigu jis tuo laikotarpiu, kuriuo sumokėtą PVM prašo grąžinti, atitiko šiuos kriterijus: 1) neturėjo Lietuvos Respublikoje padalinio, per kurį vykdė ekonominę veiklą, o jeigu tai fizinis asmuo, – dar ir jo nuolati