KD-7769 Nuolatinis Lietuvos gyventojas pranešimo formą PRC907 apie sudarytus sandorius mokesčių administratoriui pateikia iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. Prie pranešimo nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pinigines lėšas. Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu. M
KD-4115 PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, t.y. Lietuvos Respublikos juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas, už tie
KD-7768 Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, jos papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. VA-92. 2014.12. 06 VMI prie FM viršininko 2012-10-11 įsakymas Nr.VA-92 DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRANEŠIMO APIE SUDARYTU
KD-7777 Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius forma PRC907 gali būti tikslinama gyventojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą apie pateiktame pranešime esančias klaidas (neatitikimus). Patikslintame pranešime pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) pranešime nurodyti duomenys
KD-8254 Mokesčių administratoriaus sprendimas nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę gali būti priimtas, jeigu mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia mokesčio deklaracijos. Tiems mokesčių mokėtojams, kurie dėl įvairių priežasčių nepateikė PVM deklaracijų, VMI suformuoja pakaitines PVM deklaracij
KD-4789 1. PVM, išskyrus 2 punkte nurodytą atvejį, kontroliuoja valstybinė mokesčių inspekcija. Valstybinė mokesčių inspekcija kontroliuoja PVM mokėjimą ir už importuotas prekes, jeigu jų importo PVM įskaitomas PVM įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka. 2. PVM už importuojamas prekes (įskaitant Europos Sąjungos prekes, į Europos Sąjungos terit
KD-4791 1. Asmenims, pažeidusiems PVMĮ nuostatas, delspinigiai skaičiuojami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (MAĮ 96-98 str.). 2. Jeigu nustatoma, kad PVM mokėtojas nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), apskaičiuojama papildomai mokėtina PVM suma, k
KD-2820 Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005-09-16 įsakymu Nr. VA-67. Taisyklės nustato mokestinių prievolių įvykdymo būklės, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingu arba neskolingu valstybės (savivaldybių) biudžetui ir valstybės pinigų fondams, nustatymo tvarką. 2009.05.25 VMI prie FM
KD-6421 Teisės aktas, reglamentuojantis diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG806 formos pildymo tvarką Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašy
KD-7780 Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti akcizų įstatymo 27 str. 1 dalies 1, 5-8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0396 forma) ir Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0397 forma), taisyklės pat
KD-7781 Prašymai dėl akcizų grąžinimo (FR0396 ir FR0397 formos) VMI gali būti pateikiami tokiais būdais: 1. pristatomi tiesiogiai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI); 2. atsiunčiami paštu; 3. elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI (įskaitant elektroninį paštą (adresu vmi@vmi.lt)). Elektroniniu paštu pateiktų prašymų
KD-5662 Teisės aktas, reglamentuojantis PVM mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisykles Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-131 Prašymo išduoti PVM sertifikatą pateikimas PVM mokėtojas, pageida
KD-5266 Atskaitoma užsienio valstybėje ar zonoje sumokėto mokesčio suma apskaičiuojama tokiu būdu: 1. Remiantis PMĮ 39 str. 2 d., skaičiuojamos kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos. Pritaikius PMĮ 5 straipsnyje nustatytą pelno mokesčio tarifą, skaičiuojamas pelno mokestis nuo visos apskaičiuotų pozityviųjų pajamų sumos; 2. Skaiči
KD-5204 Lietuvos vieneto iš kontroliuojančio (-ių) skolintojo (-ų) skolinto kapitalo už atlygį dalis, viršijanti šio skolinto kapitalo už atlygį ir fiksuoto kapitalo santykį 4:1, laikoma kontroliuojamu skolintu kapitalu. Skolinto kapitalo už atlygį ir fiksuoto kapitalo santykis apskaičiuojamas Lietuvos vieneto kiekvieno mokestinio laikotarpio pasku
KD-6109 Konsultacijas papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais teikia žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija. 2012.02.03 MAĮ 16 str. 2 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76
KD-8369 Nuo 2012-03-09 ūkio subjektai, tvarkydami apskaitos dokumentus, turi vadovautis Buhalterinės apskaitos įstatyme ir archyvų įstatyme nustatytais reikalavimais. Pagal BAĮ 8 str. valdymo (vidaus) apskaitą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai. Sugadintus ar nepanaudotus specialius apskaitos dokumentų blankus ūkio subjektai gali nurašyti p
KD-5878 Įmokas į garantinį fondą moka visi juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas ir religines bendruomenes bei religines bendrijas, nuo 2013-03-01 fiziniai asmenys, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų m
KD-8313 Pasiteirauti dėl nekilnojamojo turto registrinių duomenų galima VĮ Registrų centras. 2014-09-26
KD-6106 Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje. 2012.02.03 MAĮ 16 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76519:str16
KD-6107 Konsultacijas pertekliaus mokesčio cukraus sektoriuje, gamybos mokesčio cukraus sektoriuje apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais teikia Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija. 2012.02.03 MAĮ 16 str. 2 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76519:str16
KD-8326 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad, atsižvelgiant į numatomą euro įvedimą Lietuvos Respublikoje, 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 9, 172, 18, 382, 391, 461 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-1131 (toliau – PMĮ ), kuris įsigali
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 ir atsižvelgdama į 20
INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 25,26 ir 27 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimą (atnaujinimą), kurį, suderino su Lietuvos Respublikos
INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g.