KD-3787 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas draudimo ir finansinėms paslaugoms, kai jos tiesiogiai susijusios su prekių (išskyrus prekes, kurios yra neapmokestinamos PVM) eksportu iš ES teritorijos. 2009.12.09 PVMĮ 45 str. 8 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str45
KD-3824 Sumokėtas pirkimo PVM atstovybėms gali būti grąžinamas tik pagal tokias PVM sąskaitas faktūras, kuriose įsigytų prekių ir (arba) paslaugų vertė kiekvienoje yra nurodyta ne mažesnė kaip 230 Eur (iki 2014-12-31 – 800 Lt) (įskaitant PVM). Įsigytų kelių transporto priemonių degalų, ryšių paslaugų, šildymo, elektros energijos, vandens, dujų ti
KD-3583 Orlaivio naudojimu asmeniniams poreikiams turėtų būti laikomi tokie skrydžiai, kai atitinkamu maršrutu skrendama asmeniniais tikslais ne už atlygį. Tačiau prie orlaivio naudojimo asmeniniams poreikiams tenkinti nepriskiriami tokie skrydžiai, kai skrendama paimti keleivių ir/ar krovinių, kurie bus gabenami už atlygį, kai skrendama į verslo
KD-3640 Atsargų tiekimas į laivus apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą. 0 proc. PVM tarifą galima taikyti tik tokiu atveju, kai atsargos yra parduodamos tiesiogiai laivo savininkui. Atsargų tiekimas į orlaivius apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą tuo atveju, jeigu tos atsargos tiekiamos apmokestinamajam asmeniui, daugiau kaip pusę paja
KD-6970 PVM lengvatos taikomos grąžinant prekių (paslaugų) pardavėjui sumokėtas PVM sumas arba iš karto (tiesiogiai), t. y. prekes (paslaugas) apmokestinant 0 proc. PVM tarifu. NATO kariuomenių vienetai už Lietuvoje įsigytas prekes (paslaugas) tų prekių (paslaugų) pardavėjui sumoka standartinį arba nustatytą lengvatinį PVM. Prekių (paslaugų) pard
KD-6971 1. NATO kariuomenių vienetai arba užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų (toliau-atstovybės) įgalioti asmenys Lietuvos kariuomenei pateikia Lietuvoje bendrų karinių operacijų, pratybų arba kitų renginių metu įsigytų prekių (paslaugų), kurių PVM gali būti grąžintas, sąrašą (toliau-pirkinių sąrašas). Šis pirkinių sąr
KD-6976 NATO kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, kai šie vienetai Lietuvos Respublikoje dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje, už importuotas į Lietuvos Respubliką prekes PVM lengvatos taikomos šių prekių neapmokestinant importo PVM. Kad importuojamos prekės b
KD-6969 PVM lengvatų NATO kariuomenių vienetams taikymo tvarką nustato: 1. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 ir 47 straipsniai; 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėm
KD-3525 Ne, negalima (laivo korpuso surinkimas, nėra susijęs su nustatytus kriterijus atitinkančiais laivais, nes laivas dar nepastatytas). 2009.06.26 PVMĮ 43 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str43
KD-3528 Jei toks jūrų laivas iš esmės naudojamas teikti keleivių ir / ar krovinių gabenimo paslaugas tarptautiniais maršrutais, o Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Lietuvos teritoriniuose vandenyse tokiu jūrų laivu suteiktos paslaugos sudaro nedidelę visų teikiamų paslaugų dalį, tai tada apmokestinant su tokiu jūrų laivu susijusius sandorius
KD-6416 Jei laivo agentas atsargas tiekia tiesiogiai laivo savininkui, tai tada jis gali taikyti 0 proc. PVM tarifą. 2009.05.04 PVMĮ 44 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str44
KD-3697 Prekių vežimas – prekių (įskaitant paštą) gabenimas visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat prekių transportavimas vamzdynais, elektros energijos perdavimo linijomis ir kt. Prie papildomų vežimo paslaugų priskiriamos tokios paslaugos kaip pavyzdžiui: pakrovimas, iškrovimas, krovinių tvarkymas, prekių transportavimo stacionariuoju tran
KD-3719 Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos vežimo bei papildomos vežimo paslaugos, kurios yra tiesiogiai susijusios su prekėmis, kurios įvežtos į Europos Sąjungos teritoriją nėra išleidžiamos laisvai cirkuliuoti, o pateikiamos laikinam saugojimui muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose, įvežamos į laisvąją zoną ar padedam
KD-3807 Lietuvoje įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM lengvata taikoma grąžinant atstovybėms sumokėtą PVM. Tai reiškia, kad atstovybės pardavėjams už įsigytas prekes (paslaugas) sumoka standartinį (arba lengvatinį, jeigu jis yra nustatytas) PVM tarifą. Pardavėjams sumokėtas PVM vėliau atstovybėms yra grąžinamas. 2011.12.09 PVMĮ 47 str. 1-2 d. h
KD-6978 Iš atitinkamų NATO fondų lėšų įsigytų prekių (paslaugų) apmokestinimo PVM lengvatas galima taikyti tik tokiu atveju, jeigu prekės (paslaugos) skirtos NATO kariuomenių vienetams. 2011.11.09 PVM įstatymo 47 straipsnis http:// https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str47 LRV 2004-
KD-6980 PVM lengvatos gali būti taikomos (tiesiogiai) tik kuro, alyvų ir tepalų tiekimo atvejais ir tik tada, jei tų prekių tiekėjai turės dokumentus, įrodančius, kad kuras, alyvos ir tepalai patiekti į NATO kariuomenių vienetų tarnybines transporto priemones, lėktuvus ir laivus. 2011.11.09 PVMĮ 47 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?d
KD-3812 Jeigu atstovybės į Lietuvos Respubliką importuoja prekes, tokios prekės importo PVM gali būti neapmokestinamos. Nuo 2012-01-01 (pagal 2011-12-20 įstatymo Nr. XI-1817 redakciją) importo PVM neapmokestinamos bei taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos įvežamos prekės, skirtos Europos Sąjungos įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų, kuriom
KD-3840 PVM lengvatų taikymo tvarka ES institucijoms, kurioms taikomas susitarimas, nustatyta Apraše. Lietuvoje įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM lengvata taikoma grąžinant ES institucijoms sumokėtą PVM. Tai reiškia, kad ES institucijos prekes (paslaugas) įsigyja iš jų pardavėjų bendra tvarka, t. y., pardavėjams už įsigytas prekes atstovybės
KD-3838 Tuo atveju, jei konkreti valstybė nustato pirkimo PVM grąžinimo palankesnę tvarką Lietuvai, Lietuva taip pat gali jos atžvilgiu taikyti atitinkamą tvarką. Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo ambasadoms taisyklės, kuriomis vadovaujantis prekių (paslaugų) pirkimo PVM grąžinamas, patvirtintos Lietuvos Respubli
KD-6977 Taip, PVM lengvatos gali būti taikomos tiesiogiai, jeigu prekių (paslaugų) pardavėjui pateikiamas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka patvirtintas dokumentas, kad tas prekes (paslaugas) įsigyja NATO. 2011.11.09 PVM įstatymo 47 straipsnis https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http:
KD-3516 Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinami tokie su laivais susiję sandoriai: - tiekimo, - priežiūros, - remonto ir / ar pertvarkymo (modernizavimo), - nuomos, - čarterio (frachto), - įprastinės ir būtinos įrangos tiekimo, - įprastinės ir būtinos įrangos montavimo, - įprastinės ir būtinos įrangos remonto, - įprastinės ir būtinos įrangos pri
KD-3643 Laivo atsargomis yra laikomos prekės (maisto produktai ir kitos), skirtos keleiviams ir/ar įgulos nariams naudoti laivuose, taip pat degalai (variklių kuras) ir tepalai. Orlaivių atsargomis yra laikomos prekės (maisto produktai ir kitos), skirtos keleiviams ir/arba įgulos nariams naudoti orlaiviuose, taip pat degalai (variklių kuras) ir t
KD-3499 Jei toks laivas yra naudojamas tik laivybai upėse arba dažniausiai naudojamas tokiai laivybai, tai nors tokiu laivu yra gabenami keleiviai tarptautiniais maršrutais, tačiau toks laivas nebus laikomas nei jūrų laivu, nei laivu, atitinkančiu nustatytus kriterijus. 2009.06.26 PVMĮ 43 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=
KD-3722 0 proc. PVM tarifas taikomas tuo atveju, kai tenkinamos visos šios sąlygos: - teikiamos paslaugos yra Lietuvos Respublikos PVM objektas; - šios paslaugos yra susijusios su prekių importavimu ES teritorijoje; - šių paslaugų apmokestinamoji vertė privalo būti įtraukta į importuojamų prekių vertę. 2011.12.09 PVMĮ 45 str. 3 d. https://www.e-t
KD-6414 Kai laivo agentas veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas (t. y. savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna komisinį atlyginimą ir laivo savininkui išrašo PVM sąskaitą faktūrą), tai jo teikiamos atstovavimo paslaugos apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą tais atvejais, kai jam tarpininkaujant įsigyjamos paslaugos (prek