KD-3816 Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių, šių atstovybių ir įstaigų narių ir jų šeimų narių įsigyjamų prekių (paslaugų), kurių pirkimo PVM negrąžinamas, nurodytas Vyriausybės nutarimu Nr. 442 patvirtintų Taisyklių priede. Atstovybėms (pirkėjams) negrąžinamas tokių pirktų
KD-3573 Kadangi įmone A orlaivį parduoda išperkamosios nuomos (lizingo) bendrovei B, kuri keleivių (krovinių) gabenimu tarptautiniais maršrutais neužsiima ir atitinkamai iš tokios veiklos neturi jokių pajamų, tai įmonė A parduodama šį orlaivį turi apskaičiuoti standartinį PVM. Bendrovė B parduoda iš įmonės A įsigytą orlaivį taikydama 0 proc. PVM
KD-3638 Atsargų į laivus ir orlaivius tiekimo tvarką nustato Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792. Atsargų tiekimo laivams tvarką, kai tiekiant šias atsa
KD-3529 Prie laivo priežiūros paslaugų galima priskirti laivo valymo, tvarkymo, dezinfekavimo ir visus skalbimo darbus, išskyrus tuos, kai tenkinami laivo įgulos ar keleivių privatūs poreikiai, pvz., kai skalbiami jų asmeniniai drabužiai. Prie laivų įprastinės ir būtinos įrangos priežiūros paslaugų galima priskirti laivų įprastinės ir būtinos įra
KD-3648 Apmokestinant NATO kariuomenės vienetui (išskyrus Lietuvos kariuomenę) teikiamas paslaugas ir tiekiamas atsargas galima taikyti 0 procentų PVM tarifą, jei paslaugų teikėjas ir atsargų tiekėjas turi Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens patvirtintus dokumentus, nurodančius prekių ir/ar paslaugų tikslinį gavėją. 0 proc. PVM tarifą
KD-6972 PVM grąžinamas tik tokių įsigytų prekių (paslaugų), už kurias apmokėta su PVM, pagal PVM sąskaitas faktūras. PVM negrąžinamas (importo PVM lengvatos netaikomos) už etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką. Prekės ir (arba) paslaugos gali būti įsigytos ne tik NATO kariuomenių vienetų vardu, bet ir atstovybių vardu. 2011.11.0
KD-6974 NATO kariuomenių vienetų įsigyjamų prekių (paslaugų) PVM lengvatos Lietuvoje yra taikomos tiesiogiai pariteto tarp valstybių principu. Pariteto principu (pariteto sąlygas tikrina Krašto apsaugos ministerija) NATO kariuomenių vienetų Lietuvos Respublikoje įsigyjamos prekės ir (arba) paslaugos apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą. 2
KD-8319 Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas prekių (paslaugų) tiekimas kitoje ES valstybėje įsikūrusiai ES institucijai. Jeigu kitoje ES valstybėje įsikūrusi ES institucija Lietuvoje įsigyja prekių bei paslaugų ir nori, kad jai būtų pritaikyta PVM lengvata, ji prekių (paslaugų) pardavėjui turi pateikti kitos ES valstybės kompetentingos inst
KD-3826 Atstovybės, norėdamos susigrąžinti sumokėtą įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM, kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, iki kito metų ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos turi pateikti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau –Vilniaus AVMI) paraišką (kartu su lydimąja nota) grąžinti sumokėtą PVM. Paraiškos grąžinti sum
KD-3788 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas draudimo ir finansinėms paslaugoms, kai jos tiesiogiai susijusios su prekių (išskyrus prekes, kurios yra neapmokestinamos PVM) eksportu iš ES teritorijos. Pagrindžiančiais dokumentais gali būti: draudimo sutartys, apmokėjimo dokumentai bei kiti dokumentai, įrodantys, kad suteikta paslauga yra susijus
KD-8320 Lietuvoje įkurto Europos lyčių lygybės instituto su buveine Vilniuje darbuotojai už savo asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui įsigytas prekes pardavėjams sumoka standartinį (arba lengvatinį, jei toks nustatytas) PVM tarifą. Pardavėjams sumokėtas PVM vėliau darbuotojui yra grąžinamas. Tačiau, kad darbuotojai galėtų susigrąžinti parda
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 13 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymu (2015 m. kovo 26 d. įstatymas Nr. XII-1583, toliau − Įstatymas), įsigaliojusiu 2015-04-14, buvo pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (toliau
KD-3853 Laikinojo prekių įvežimo perdirbti procedūra vykdoma vadovaujantis Europos Tarybos 1992-10-12 reglamentu (EEB) Nr. 2319/92, nustatančiu Muitinės kodeksą bei Europos Komisijos 1993-07-02 reglamentu (EEB), nustatančiu Muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatas. 2011.12.21 PVMĮ 51 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED
KD-3857 Apmokestinamasis asmuo, pritaikęs 0 procentų PVM tarifą, turėtų turėti dokumentus, patvirtinančius kilnojamojo daikto aptarnavimo, apdirbimo ir / ar perdirbimo paslaugos atlikimą. Tai galėtų būti: - sutartys; - dokumentai (pažymos ar kt.), įrodantys, kad kilnojamojo daikto aptarnavimas vykdomas užsienyje įsikūrusiam paslaugos pirkėjui; -
KD-3987 Prekės, tiekiamos paramos gavėjams apmokestinamos 0 procentų PVM tarifu, kai Lietuvos Respublikoje įregistruotiems paramos gavėjams grąžinamos PVM sumos, kurias jie sumokėjo už įsigytas ir išgabentas iš Europos Bendrijų teritorijos prekes. PVM grąžinimo tvarka yra patvirtinta finansų ministro 2002-06-14 įsakymu Nr. 169. 2009.12.21 PVMĮ 50
KD-3988 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnyje nustatyta, kad paramos gavėjai gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti: 1. labdaros ir paramos fondai; 2. biudžetinės įstaigos; 3. asociacijos; 4. visuomeninės organizacijos; 5. viešosios įstaigos; 6. religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai; 7. tarptautin
KD-3483 Kilnojamųjų daiktų perdirbimo paslaugos – tai drabužių siuvimas, trikotažo gaminių mezgimas, batų siuvimas ir kitos kilnojamųjų daiktų perdirbimo paslaugos. Kilnojamųjų daiktų aptarnavimo paslaugos – tai mašinų, įrengimų ir kitų kilnojamųjų daiktų remontas, priežiūra, derinimas ir kt. Kilnojamųjų daiktų apdirbimo paslaugos – tai detalių,
KD-4005 Atstovavimo paslaugoms pritaikytą 0 proc. PVM tarifą pagrindžia: - atstovavimo sutartys, - apmokėjimo dokumentai, - kiti dokumentai. 2009.12.09 PVMĮ 56 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str56
KD-3861 Atsiskleidęs tarpininkas – apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje kito vardu ir sąskaita. Tai reiškia, kad jis savo vardu neperparduoda prekių ir paslaugų, dėl kurių tarpininkauja. 2009.12.09 PVMĮ 2 str. 6 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://ww
KD-3866 Jeigu prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sandoris pagal PVM įstatymo nuostatas laikomas įvykusiu ne Europos Sąjungos teritorijoje, atstovavimo (agento) paslauga apmokestinama taikant 0 procentų PVM tarifą. 2011.12.09 PVMĮ 52 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str5
KD-3994 Jeigu pagal PVM įstatymo nuostatas prekė yra PVM neapmokestinama, tai jų tiekimo (eksporto ar kitų sandorių) atveju 0 procentų PVM tarifas negali būti taikomas, t. y. jos neapmokestinamos bet kokiu jų tiekimo atveju. PVM neapmokestinamos prekės: žmogaus organai, kraujas (konservuotas kraujas ir kraujo komponentai), motinos pienas, odonto
KD-3980 Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui tiekiamas auksas yra apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą. Taigi, taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas ES valstybių narių centriniams bankams (pvz. Lietuvos Bankui, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank ir kt.) ir Europos centriniam bankui (kurio būstinė yra Frankfurt
KD-3868 Kelionių organizatorių paslaugoms taikomas 0 procentų PVM tarifas tuo atveju, kai kelionės organizatorius iš trečiųjų asmenų įsigyja ir galutiniam vartotojui teikia turizmo paslaugas, kurias šie tretieji asmenys teikia už šalies teritorijos ribų. Jeigu kelionės organizatorius iš trečiųjų asmenų įsigyja ir galutiniam vartotojui teikia pasl
KD-3982 Tiekiant auksą Europos centriniam bankui ar ES valstybių narių centriniams bankams (pvz., Lietuvos Bankui) ir pritaikius 0 proc. PVM tarifą, PVM mokėtojas (tiekėjas) turi turėti įrodymų (atitinkamas sąskaitas, sutartis ir pan.), kad įvyko aukso tiekimo minėtiems bankams sandoris. 2009.12.21 PVMĮ 48 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAc
KD-3995 PVM mokėtojas, eksportavęs į užsienį arba PVM įstatymo VI skyriuje nustatyta tvarka patiekęs prekių, kurių tiekimas, jeigu jos būtų tiekiamos Lietuvoje – būtų neapmokestinamos, neturi teisės įtraukti į PVM atskaitą šių prekių tiekimui įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM. 2009.12.03 PVMĮ 55 str. https://www.e-tar.lt/portal/lega