KD-5558 Jei vienetas pertvarkomas ir pasikeičia jo juridinis statusas (pvz., neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo pertvarkomas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį), tai turi būti pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio deklaracija. Jei privatus juridinis asmuo pertvarkomas į viešąjį juridinį asmenį, turi būti pateikiama
KD-5196 Vienetai, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną PMĮ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka turi iš naujo apibūdinti pajamas ar išmokas. Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės yra patvirtintos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pajamų arb
KD-5266 Atskaitoma užsienio valstybėje ar zonoje sumokėto mokesčio suma apskaičiuojama tokiu būdu: 1. Remiantis PMĮ 39 str. 2 d., skaičiuojamos kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos. Pritaikius PMĮ 5 straipsnyje nustatytą pelno mokesčio tarifą, skaičiuojamas pelno mokestis nuo visos apskaičiuotų pozityviųjų pajamų sumos; 2. Skaiči
KD-5204 Lietuvos vieneto iš kontroliuojančio (-ių) skolintojo (-ų) skolinto kapitalo už atlygį dalis, viršijanti šio skolinto kapitalo už atlygį ir fiksuoto kapitalo santykį 4:1, laikoma kontroliuojamu skolintu kapitalu. Skolinto kapitalo už atlygį ir fiksuoto kapitalo santykis apskaičiuojamas Lietuvos vieneto kiekvieno mokestinio laikotarpio pasku
KD-8326 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad, atsižvelgiant į numatomą euro įvedimą Lietuvos Respublikoje, 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 9, 172, 18, 382, 391, 461 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-1131 (toliau – PMĮ ), kuris įsigali
KD-5200 Kontroliuojantis skolintojas – tai Lietuvos vienetui suteikęs skolinto kapitalo už atlygį Lietuvos vienetą kontroliuojantis apmokestinamasis vienetas arba gyventojas (t. y. Lietuvos ar užsienio apmokestinamasis vienetas arba Lietuvos nuolatinis gyventojas ar Lietuvos nenuolatinis gyventojas), kuris: - kontroliuoja Lietuvos vienetą paskutinę
KD-5240 Kontroliuojantys vienetai gali neskaičiuoti ir į savo pajamas netraukti kontroliuojamųjų užsienio vienetų pozityviųjų pajamų, kai: 1. kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamas sudaro tik kontroliuojančio vieneto išmokos, laikomos neleidžiamais atskaitymais pagal šio PMĮ 31 str. 1 d. 12 punktą, arba 2. kontroliuojamojo užsienio vieneto pajam
KD-7597 Palūkanos, mokamos kontroliuojančiam asmeniui už kontroliuojamąjį skolintą kapitalą, nors ir yra GPM objektas, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams. 2012.03.09 PMĮ 40 str. 3 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157066 http://www.infolex.lt/ta/12868:str40 PMĮ 17 str. 1 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
KD-8097 Tuo atveju, kai įmonė suteikia ilgalaikes ar trumpalaikes paskolas, nenustatydama palūkanų, asocijuotiems asmenims (pvz., darbuotojui, kuris atitinka asocijuoto asmens kriterijus), tai vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 40 str. 2 dalies nuostatomis įmonė negautas palūkanas turi įtraukti į apmokestinamąsias pajamas. T
KD-5202 Fiksuotas kapitalas – tai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną apskaičiuotas Lietuvos apmokestinamojo vieneto nuosavas kapitalas, neįskaitant: - to mokestinio laikotarpio finansinio rezultato (pelno / nuostolio), ir - kontroliuojančio skolintojo Lietuvos vienetui perleisto turto perkainojimo rezultato, jeigu šį turtą tas vienetas naudoja
KD-5348 Draudimo įmonių uždirbtoms pajamoms priskiriamos už draudimą uždirbtos įmokos (premijos) ir prisiimto perdraudimo įmokos. Kai draudimo sutartyje numatyta įmoka pasirašyta visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, trunkančiam ilgiau negu vieną mokestinį laikotarpį, tai į uždirbtas pajamas įtraukiama tik ta draudimo įmokų dalis, kuri p
KD-4963 Vertybinių popierių (VP) atpirkimo sandoriai (REPO), apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti vertinami kaip lėšų skolinimosi (kreditavimo) sandoriai, pateikus finansinį užstatą. Todėl vienetui perleidus VP pagal atpirkimo sandorį pirkėjui, parduotas turtas lieka pardavėjo apskaitoje, o iš pirkėjo gauti pinigai pripažįstami kaip ga
KD-5188 Formą pildo Lietuvos juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ar organizacijų nuolatinės buveinės. Formos neprivalo pildyti bankai. Forma pildoma tais atvejais, kai atliekamos ūkinės operacijos, susijusios su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ir/ar sudaromi (įsigyjami) sandoriai. 2013.08.29 VMI prie FM viršininko 2
KD-4979 Jei lizingo (finansinės nuomos) sutartyje nenurodomos palūkanos (arba palūkanos nepagrįstai mažos), lizingo teikėjas turi apskaičiuoti palūkanų pajamas, atsižvelgdamas į sutarties pradžioje galiojusią vidutinę rinkos palūkanų normą. Palūkanų suma apskaičiuojama diskontuojant bendrą mokėjimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį sumą, ta
KD-5347 Pajamomis laikomi teigiami valiutos kurso pasikeitimai (sąnaudomis – neigiami valiutos kurso pasikeitimai), susidarę vienetui vykdant operacijas užsienio valiuta, taip pat perskaičiuojant balanse apskaitomus užsienio valiuta denominuotus straipsnius. Vienetams, kurie tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansinę atskaitomybę, prival
KD-5565 Tinkamai užpildytą ataskaitą PLN203 mokesčių administratoriui iki kito mėnesio 15 dienos privalo pateikti: - paramos teikėjai (Lietuvos juridiniai asmenys, nurodyti LPĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), suteikę
KD-6656 Tarifai, taikomi pajamoms, su kuriomis sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (2010 m.) .xls Tarifai, taikomi pajamoms, su kuriomis sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (2009 m.).xls 2010.03.04
KD-5166 Jeigu išlaidos pagrindžiamos užsienio vienetų arba fizinių asmenų surašytais dokumentais, pagal kurių duomenis galima nustatyti ūkinės operacijos turinį ir prekių tiekėją ar paslaugų teikėją, tai taip pagrįstos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis. 2012.01.15 PMĮ 11 str. 6 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157066 htt
KD-5176 Vienetai, skaičiuodami pelno mokestį, atsargų sąnaudas nustato taikydami FIFO metodą. Taikant FIFO metodą, daroma prielaida, kad pirmiausia parduodamos ar sunaudojamos anksčiausiai įsigytos prekės arba žaliavos. Įtraukiant į apskaitą atsargas FIFO metodu, laikotarpio pabaigoje likusios prekių ar žaliavų atsargos įvertinamos paskutinių pirki
KD-5180 Įmonei, kuri nesudaro finansinės atskaitomybės (nes neprivalo), mažmeninėje prekyboje dideliam kiekiui greitai kintančio asortimento atsargų, kurių pelningumas yra panašus, judėjimo ir jų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje traukti į apskaitą faktine įsigijimo savikaina netikslinga arba neįmanoma ir dėl to ta įmonė atsargų savikainai
KD-5191 Norėdamas nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančią kontroliuojamosios transakcijos kainą mokesčių mokėtojas: 1) įvertina šią kontroliuojamąją transakciją; 2) remdamasis informacija, gauta atlikus šį vertinimą, parenka tarp neasocijuotų asmenų sudarytus sandorius ar ūkines operacijas (nekontroliuojamąsias transakcijas), kurios gal
KD-5190 Ištiestosios rankos principas – tai principas, pagal kurį kontroliuojamųjų transakcijų kainos neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o atlikus kontroliuojamąsias transakcijas uždirbtas pelnas arba gautos pajamos neturi skirtis nuo pelno (pajamų), kuris būtų uždirbtas, atlikus transakciją tikrąja rinkos kaina. Ištiestosios rankos princi
KD-5152 Nuo 2014-05-01 Vienetas prekes, paslaugas perka iš: NE PVM MOKĖTOJO (Nuo 2014-05-01) PVM MOKĖTOJO gyventojo, besiverčiančio individualia veikla Pagal sąskaitą faktūrą. Jeigu paslaugos suteikimo momentas nesutampa su atsiskaitymo momentu, tai suteikus paslaugą išrašoma sąskaita faktūra, o pinigų gavimo momentu – pinigų priėmimo kvitas. Iš
KD-5164 Jei draudimo įmonės, PVM mokėtojos, suteikusios draudimo paslaugas juridiniams ar fiziniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą, išduotame draudimo liudijime (polise) yra visi PVMĮ 80 str. nustatyti privalomi PVM sąskaitai faktūrai rekvizitai, tai toks draudimo liudijimas (polisas) pripažįstamas PVM sąskaita faktūra, pagal kurią išlaidos
KD-5199 Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną apibūdinamos iš naujo: - palūkanos, mokamos už kontroliuojamo skolinto kapitalo naudojimą; - palūkanos, mokamos pagal skolinius reikalavimus, kurie suteikia skolintojui teisę pakeisti jo teisę į palūkanas, skolininko pelną arba jo dalį; - su Lietuvos vieneto pelnu, pajamų ar panašiu veiklos kriterijaus d