KD-5242 Deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka: 1. einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji vienetai; 2. nuo 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio – vienetai, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 000 eurų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą) iki 2014-1
KD-5237 Deklaracijos tikslinamos tokiais atvejais: 1. kai mokesčių mokėtojo pateiktoje deklaracijoje nustatoma trūkumų, jie turi būti pašalinti Deklaracijų pateikimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokesčių mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančius trūkumus ir/ar neatitikimus, privalo deklaracijos duom
KD-5041 Nuostatos taikomos apskaičiuojant 2011 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį Mokesčiu neapmokestinamos šios Lietuvos vieneto per nuolatines buveines uždirbtos ir (arba) gautos pajamos: 1) gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės; darbuotojų naudai mokamų sugrąžintų draudim
KD-5029 Pelno nesiekiančio vieneto pelno mokesčio baze laikoma: 1) visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje; 2) gauta parama, panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį; 3) iš vieno paramos teikėjo
KD-4940 Pajamos pripažįstamos pagal pajamų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal PMĮ nuostatas pajamos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą. Įmonės, tvarkydamos buhalterinę apskaitą ir sudarydamos finansinę atskaitomybę, vadovaujasi
KD-4939 Kai Lietuvos vienetas nuo pajamų pripažinimo pagal pinigų apskaitos principą pereina prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, tai nesumokėtos pirkėjų skolos į pajamas įtraukiamos tuo metu, kai jos sumokamos. Jei pirkėjai per 3 metus nuo to mokestinio laikotarpio, kurį perėjo prie kaupimo apskaitos principo, pradžios neatsis
KD-4945 Prekių (turto) pardavimo pajamos pripažįstamos uždirbtomis tada, kai prekės yra parduotos. Nuosavybės teisė į parduotą nekilnojamąjį turtą pirkėjui pereina nuo to turto perdavimo momento. Remiantis Civilinio kodekso 6.398 straipsnio nuostatomis, nekilnojamojo turto perdavimas turi būti įformintas pardavėjo ar pirkėjo pasirašytu priėmimo–per
KD-4906 Pelno nesiekiantis vienetas – vienetas, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus gauto pelno neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir (arba) dalyviams. PMĮ 2 str. 5 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str2
KD-6645 Honoraras – atlyginimas už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę panaudoti kūrinį, atlyginimas už suteiktas gretutines teises, pajamos, gautos kaip atlyginimas už perduotą ar pagal licencinę sutartį suteiktą teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu, franšize, atlyginimas už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę
KD-4890 Asocijuoti asmenys – asmenys (vienetai arba fiziniai asmenys), kai jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 1) yra susiję asmenys; 2) gali vienas kitam daryti įtaką, dėl kurios tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų sąlygos būtų kitokios negu tuo atveju, jeigu kiekvienas šių asmenų siektų sau maksimalios ekonominės naudos. PMĮ 2 str.
KD-5067 Kai užsienio vienetas uždirba pajamų ne per Lietuvos Respublikos teritorijoje esančias savo nuolatines buveines, tai jo apmokestinamąjį pelną sudaro visos pajamos be jokių atskaitymų, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir kurios išvardytos PMĮ 4 str. 4 dalyje: 1) palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, išle
KD-5054 Leidžiami atskaitymai, susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatinę buveinę, yra: - pačios nuolatinės buveinės faktiškai patirtos įprastinės sąnaudos, būtinos tos buveinės pajamoms uždirbti ar jos ekonominei naudai gauti; - užsienio vieneto ne per tą nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos, kurios yra tiesiogiai susijusio
KD-5833 Fiksuotas pelno mokestis – pelno mokestis, kuris gali būti mokamas šio Įstatymo 38 (1) straipsnio nustatytais atvejais ir kurio bazė apskaičiuojama priklausomai nuo kiekvieno jūrų laivo, kurio naudingoji talpa ne mažesnė nei 100 naudingosios talpos vienetų naudingosios talpos. PMĮ 2 str. 10 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.
KD-5136 Nuo 2003 m. sausio 1 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d. nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai: apskaitos dokumento pavadinimas; asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir parei
KD-4918 Sąnaudos – visos išlaidos, patirtos uždirbant pajamas. PMĮ 2 str. 31 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str2
KD-4909 Susiję asmenys – asmenys laikomi susijusiais, jei bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio arba mokestinio laikotarpio, buvusio prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį, dieną atitinka bent vieną šių kriterijų – jie yra: 1) vienetas ir jo dalyviai; 2) vienetas ir jo valdymo organų nariai; 3) vienetas ir jo dalyvių arba valdymo organų nar
KD-5046 Pelno mokesčio tikslais ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tokios sąnaudos: 1) ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos; 2) ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos; 3) komandiruočių sąnaudos; 4) reklamos ir reprezentacijos sąnaudos; 5) natūraliosios netekties nuosto
KD-4916 Pajamos iš žemės ūkio veiklos – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 33 dalyje nustatyta, kad pajamos iš žemės ūkio veiklos – pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme
KD-4893 Kompiuterių programa – žodžiais, kodais, schemomis ar kitu pavidalu pateikiamų instrukcijų, kurios sudaro galimybę kompiuteriui atlikti tam tikrą užduotį ar pasiekti tam tikrą rezultatą, visuma, kai tos instrukcijos pateikiamos tokiomis priemonėmis, kurias kompiuteris gali perskaityti; ši sąvoka apima ir parengiamąją projektinę tokių instru
KD-5179 Apskaičiuojant pelno mokestį, atsargos apskaitomos FIFO metodu. Centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka mokesčio mokėtojo prašymu ir atsižvelgdamas į jo veiklos ypatybes vietos mokesčio administratorius gali leisti apskaityti atsargas taikant tą buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų numatytą metodą, kurį vienetas
KD-5174 Atsargų įsigijimo savikaina jas perkant iš kitų asmenų turi būti nustatoma prie jų pirkimo kainos pridedant visus su pirkimu susijusius mokesčius (muitų ir kt.), transportavimo ir paruošimo bei kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su atsargų įsigijimu bei atimant gautus pirkimo diskontus ir nuolaidas (išskyrus finansines nuolaidas, kurios
KD-4897 Nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas – daiktas, kuris yra nekilnojamas pagal prigimtį, t. y. žemė ar kitas daiktas, kurio negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės. Atskiri įstatymai gali pripažinti tokius pagal savo prigimtį kilnojamuosius daiktus nekilnojamaisiais, tačiau tokių d
KD-6649 Nuolatinė bazė – nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos, išskyrus sporto bei atlikėjo veiklą, (toliau – veikla) Lietuvoje išraiška. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas laikomas veikiančiu per nuolatinę bazę Lietuvoje, jeigu jis Lietuvoje: nuolat vykdo veiklą; arba vykdo savo nuolatinę veiklą per priklausomą atstovą (agentą). Nen
KD-4910 Tarptautinių telekomunikacijų pajamos – pajamos, gautos už telekomunikacijų paslaugas, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, jei teikiant šias paslaugas signalai perduodami, komutuojami bei programos siunčiamos iš Lietuvos Respublikos teritorijos į užsienį arba iš užsienio į Lietuvos Respublikos teritori
KD-5169 Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus (įmonės, tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, neutralumo, turinio svarbos) buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus. PMĮ 57 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5A