KD-4905 Palūkanos – atlyginimas už pinigų skolinimą. PMĮ 2 str. 28 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str2
KD-5042 Užsienio vieneto mokesčio bazė yra: 1) užsienio vieneto per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomos veiklos pajamos, per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje uždirbtos tarptautinių telekomunikacijų pajamos bei 50 procentų transportavimo, kuris prasideda Lietuvos Respublikos teritorijoje ir baigiasi užsienyje arba
KD-4932 1. Apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, pinigų apskaitos principą gali taikyti tik Lietuvos vienetai. Užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines, pinigų apskaitos principo taikyti negali. Užsienio vienetai pinigų apskaitos principą taiko tik tuo atveju, kai pajamas Lietuvoje uždirba ne per nuolatines buveines, t. y. kai už
KD-5049 Skaičiuojant nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos atimamos tik turint tokius sąnaudas pagrindžiančius dokumentus: - užsienio vieneto metinės finansinės atskaitomybės (arba panašios atskaitomybės, kaip tai numatyta pagal tos užsienio valstybės
KD-5048 Nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas iš uždirbtų pajamų atimant neapmokestinamąsias pajamas, ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus bei tokius atskaitymus, kurie susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatines buveines. Nuolatinei buveinei priskiriamos užsienio vieneto pajamos, kurias jis uždirbo iš tos nuo
KD-4914 Veikla – bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, kuria siekiama gauti ir (arba) uždirbti pajamų ar kokios kitos ekonominės naudos. PMĮ 2 str. 40 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str2
KD-5066 Apskaičiuojant nuolatinės buveinės pelną, iš jos uždirbtų pajamų negali būti atimamos sąnaudos, kurios yra: - PMĮ 31 str. nustatyti neleidžiami atskaitymai; - užsienio vieneto faktiškai patirtos sąnaudos, susijusios su jo nuolatinės buveinės valdymu (sprendimų dėl užsienio vieneto veiklos priėmimu). Tai sąnaudos, susijusios su sprendimų dėl
KD-4934 Kai Lietuvos vienetas gauna išankstinį apmokėjimą (avansą) už numatomas patiekti prekes ar numatomas suteikti paslaugas, tai gauta suma nepripažįstama vieneto pajamomis, o buhalterinėje apskaitoje parodomas vieneto įsipareigojimas (skola) pirkėjui. Ši iš anksto gauta suma pajamomis bus pripažinta tą momentą, kai vienetas pirkėjui patieks pr
KD-4953 Nuo 2005 metų su trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis statybos sutartimis susijusių pajamų ir sąnaudų pripažinimo, apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką nustato 25-tas verslo apskaitos standartas (VAS) „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys", kurio nuostatos taikomos ir kitų darbų, atliekamų pagal ilgalaikes sutartis, apskaitai
KD-4937 Lietuvos vienetai, kurie pagal PMĮ 9 str. 1 dalį galėjo taikyti pinigų apskaitos principą, privalo pereiti prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą, jeigu to mokestinio laikotarpio pajamos tampa didesnės kaip 30 000 eurų (iki 2014-12-31 – 100 tūkst. litų). Tokiu atveju prie pajamų pripažinimo pagal kaupimo apskaitos principą
KD-4913 Transportavimo pajamos – pajamos, gautos iš krovinių gabenimo geležinkelių, kelių, vandens, oro transportu naudojant nuosavus arba nuomojamus automobilius, laivus, orlaivius, riedmenis, kroviniams transportuoti skirtas talpas (konteinerius, cisternas ir kt.) ir iš krovinių transportavimo vamzdynais. Tokioms pajamoms priskiriamos ir pajamos
KD-5125 Jeigu vienetas buvo įregistruotas Lietuvos Respublikoje ir veiklą vykdė trumpiau kaip 12 mėnesių, tai jo mokestinis laikotarpis skaičiuojamas nuo vieneto įregistravimo (veiklos pradžios) datos iki jo veiklos pabaigos (išregistravimo iš juridinių asmenų registro datos). PMĮ 6 str. 4 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA5
KD-4935 Taikant pinigų principą pripažįstamos užsienio vienetų pajamos, nurodytos PMĮ 4 str. 4 dalyje, t. y. tos pajamos, kurios gaunamos ne per nuolatines buveines ir kurios apmokestinamos prie pajamų šaltinio. Vadinasi, Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas pelno mokestį nuo užsienio vienetui išmokamų pajamų (su
KD-4933 Jeigu už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas sumokama ne visa išrašytoje sąskaitoje nurodyta suma, o tik tos sumos dalis, tai ši sumos dalis pajamoms priskiriama iš karto, nelaukiant kol bus sumokėta visa suma. Likusi sąskaitoje nurodytos sumos dalis pajamoms bus priskirta, kai skolininkas ją sumokės. PMĮ 8 str. 1 d. https://www.e-tar
KD-4956 Draudimo tarpininkų (brokerių), vykdančių tarpininkavimo veiklą tarp draudiko ir draudėjo, tokios veiklos uždirbtoms pajamoms priskiriamas sutartyse su draudiku nustatytas komisinis atlyginimas (procentas nuo draudimo įmokų arba fiksuota atlyginimo suma). PMĮ 7 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.
KD-4958 Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų uždirbtoms pajamoms priskiriamas komisinis atlyginimas už tarpininkavimą perkant ir parduodant vertybinius popierius. PMĮ 7 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str7
KD-4955 Jei vienetas užsiima tarpininkavimo veikla, tai jo tokios veiklos pajamas sudarys sutartyje ir (arba) apskaitos dokumente nustatytas konkretus atlyginimo dydis (procentas arba fiksuota atlyginimo suma). PMĮ 7 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str7
KD-4949 Pajamos už paslaugas laikomos uždirbtomis, kai paslaugos arba darbai yra atlikti. Paslaugų ar darbų atlikimo faktai įforminami paslaugų suteikimo (darbų atlikimo) sutartyse nustatytais dokumentais. PMĮ 7 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str7
KD-6314 Atidėjimai įmokoms į Garantinį fondą ir valstybinio socialinio draudimo mokestis priskaičiuoti nuo atostoginių kaupimų priskiriami neleidžiamiems atskaitymams. Tokie atidėjimai leidžiamiems atskaitymams priskiriami tik tuomet, kai šios atidėjimų sąnaudos yra faktiškai patiriamos. Todėl šios sumos leidžiamiems atskaitymams bus pripažintos t
KD-5225 Sunaudotų degalų įsigijimo kaina, taip pat kitos autotransporto priemonės eksploatavimo išlaidos (perduotų naudoti tepalų, padangų, plovimo medžiagų, filtrų, įvairių smulkių detalių įsigijimo kaina ir kt.) priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Įmonių buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų ir susijusios su autotra
KD-5457 Pagal PMĮ 17 str. 1 d. nuostatas ilgalaikio turto faktiškai patirtos eksploatavimo sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu tas turtas naudojamas įmonės veikloje pajamoms uždirbti arba ekonominei naudai gauti. PMĮ 17 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str17
KD-5376 NUSIDĖVĖJIMO AR AMORTIZACIJOS METODAI NUSIDĖVĖJIMO AR AMORTIZACIJOS METODŲ TAIKYMAS TIESIOGIAI PROPORCINGAS (tiesinis) Taikant ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo tiesinį metodą, metinė nusidėvėjimo (amortizacijos) suma apskaičiuojama kaip ilgalaikio turto įsigijimo kainos ir to turto likvidacinės kainos skirtumo bei
KD-7193 Kadangi nuo 2010 m. darbuotojui išmokėtų dienpinigių dalis, kuri viršija Vyriausybės nustatytas normas, yra gyventojų pajamų mokesčio objektas, todėl pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas yra priskiriama leidžiamiems atskaitymams. PMĮ 17 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:s
KD-6113 PMĮ 24 str. 1 d. nustato, kad iš pajamų atskaitomi Mokesčių administravimo įstatymo nustatyti mokesčiai ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais arba Vyriausybės nutarimais nustatytos rinkliavos bei privalomosios įmokos. PMĮ 11 str. nustato, kad išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turin
KD-6176 Situacija: UAB 3 mėnesiams priėmė į darbą iš darbo biržos siunčiamus darbuotojus. Darbo birža kompensuoja dalį (50 proc.) šiems darbuotojams mokamų atlyginimų. Ar iš darbo biržos gautos lėšos yra priskiriamos įmonės apmokestinamosioms pajamoms, ir ar visą priskaityto atlyginimo sumą gali priskirti leidžiamiems atskaitymams? PMĮ 17 str. 1 d