KD-6183 Pagal sąnaudų kaupimo principą darbo užmokestis priskiriamas leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, už kurį yra išmokamas. Jeigu pasibaigus mokestiniam laikotarpiui vienetas metines premijas išmoka iš darbo apmokėjimo lėšų (kaip priedą prie darbuotojų atlyginimo) ir minėtos premijos buvo apskaitomos vieneto praėjusio mokestinio
KD-5464 TRANSPORTO PRIEMONIŲ KITO ILGALAIKIO TURTO EKSPLOATAVIMAS Sąnaudoms, atskaitomoms iš vieneto pajamų, yra priskiriama per mokestinį laikotarpį sunaudotų degalų, tepalų ir kitų su transporto priemonių eksploatacija susijusių sąnaudų vertė, proporcingai tenkanti transporto priemonės panaudojimo vieneto veikloje daliai, nurodytai vieneto vado
KD-5224 Gamybinėmis atliekomis laikomos medžiagų (žaliavų), pusgaminių, ir kitų materialinių išteklių, susidarančių produkcijos gamybos (darbų atlikimo, paslaugų teikimo) procese, likučiai, visiškai arba iš dalies praradę pirmines vartojimo savybes (chemines ar fizines). Nustatant gamybinių atliekų normas, privaloma laikytis atitinkamą veiklos srit
KD-7201 Jeigu vienetas leidžia darbuotojui naudotis bendrovei priklausančiu automobiliu ne tik darbo tikslais ir toks automobilio naudojimas pripažįstamas darbuotojo pajamomis natūra, kurios apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos to automobilio visos nusidėvėjimo, draudimo, eksploatavimo i
KD-5594 Lietuvos vieneto arba per nuolatinę buveinę veikiančio užsienio vieneto išmokos tikslinėse teritorijose įregistruotiems ar kitaip organizuotiems užsienio vienetams už materialias vertybes, kai nėra šių materialių vertybių įvežimą patvirtinančių dokumentų (sąskaitų, muitinės deklaracijų ir pan.), pripažįstamos neleidžiamiems atskaitymams. L
KD-6266 Įmonė apdraudė darbutoją 10 metų investiciniu gyvybės draudimu. Sutartyje nurodyta, kad naudos gavėjas – įmonė. Sąnaudomis, priskiriamomis leidžiamiems atskaitymams, laikomos draudimo įmokos, jeigu draudimo objektas susijęs su įmonės pajamų uždirbimu. Pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 str. draudimo objektu gali būti turtiniai i
KD-6313 Jeigu įmonė kiekvieną mėnesį neskaičiuoja atostoginių kaupimų, o tik metų pabaigoje, t. y. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo per metus likusias nepanaudotas atostogų dienas sudaro atostoginių kaupimus nepanaudotoms atostogoms, tai tokiu būdu apskaičiuoti atostoginių kaupimai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, taip pat
KD-7199 Pagal PMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas vieneto leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Todėl darbuotojams sumokėti delspinigiai, pagal Delspinigių nustatymo už išmokų,
KD-6123 Tuo atveju, jeigu sutartyse su užsienio atlikėjais nustatyta, kad atvykusių atlikėjų gyvenimo ir maitinimo išlaidos yra atliekamo koncerto kainos sudėtinė dalis, tai visą suteiktų paslaugų kainą (vadinasi, įskaitant atvykusių atlikėjų gyvenimo ir maitinimo išlaidas) vienetas gali priskirti leidžiamiems atskaitymams. Be to, jeigu sutartyse s
KD-6057 Jei įmonės patirtos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos nesusijusios su prekių, paslaugų pardavimu, tačiau susijusios su įmonės tipine veikla, tai priskiriamos bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms. Bendrosios ir administracinės sąnaudos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį jos buvo patirt
KD-6342 Nuo 2008-01-01 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudos nekaupiamos – atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos. Apskaičiuojant pelno mokestį, vieneto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) sąnaudas, tris kartus a
KD-5228 Jeigu pasibaigus mokestiniam laikotarpiui vienetas metines premijas išmoka iš darbo apmokėjimo lėšų (kaip priedą prie darbuotojų atlyginimo) ir minėtos premijos buvo apskaitomos vieneto praėjusio mokestinio laikotarpio veiklos išlaidose bei jų dydis buvo įtrauktas į vieneto praėjusio mokestinio laikotarpio Pelno (nuostolių) ataskaitą, tai p
KD-5214 Vieneto patirtos išlaidos yra laikomos įprastinėmis sąnaudomis, jeigu jos atitinka vykdomos veiklos pobūdį ir jeigu jos yra įprastos vienetų, vykdančių atitinkamą veiklą Lietuvoje ar užsienyje, veiklai. Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto
KD-7206 Vadovaujantis PMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatomis darbuotojui už pradelstą atsiskaityti laikotarpį išmokėtas vidutinis darbo užmokestis, apskaičiuojant pelno mokestį, yra priskiriamas įmonės leidžiamiems atskaitymams. PMĮ 17 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str17
KD-6059 Vadovaujantis PMĮ 17 straipsnio nuostatomis, jeigu vienas vienetas paima paskolą, kuri panaudojama kito vieneto akcijoms įsigyti, tai palūkanų sąnaudos, apskaičiuojant paskolą paėmusio vieneto apmokestinamąjį pelną, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. PMĮ 17 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.info
KD-6312 Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami įmonės sukaupti įsipareigojimai darbuotojams už jų uždirbtas atostogas tik tuo atveju, kai įmonė tiksliai apskaičiuoja darbuotojų atostogų laiką ir darbo užmokesčio sumą. 1. Jeigu įmonė kiekvieną mėnesį tiksliai apskaičiuoja darbuotojų per tą mėnesį uždirbtą atostogų laiką ir darbo užmokesčio
KD-5974 Jei iš lizingo bendrovės įsigytas automobilis buvo remontuojamas dar prieš jo naudojimo įmonės veikloje pradžią, tai remonto išlaidos gali būti priskiriamos turto įsigijimo savikainai, kaip tai nustatyta PMĮ 14 str. nuostatose. Jei automobilis prieš atliekant remontą jau faktiškai buvo naudojamas įmonės veikloje, tai tokios remonto išlaidos
KD-5475 Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso TŪB nariams, IĮ savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, rekonstravimo sąnaudos iš pajamų neatskaitomos, t. y. nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams. PMĮ 20 str. 4 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex
KD-5471 Tuo atveju, kai individualios įmonės savininkas perduoda jam ir jo sutuoktiniui jungtinės nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą kaip turtinį įnašą individualiai įmonei ir šį turtą įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja IĮ vardu, IĮ savininkas surašo ir pasirašo dokumentą, kuriame nurodomas dokumento pavadinimas, IĮ savin
KD-5410 Nusidėvėjimas ar amortizacija neskaičiuojama šiam turtui: - žemei; - pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, bei pagal pirkimo–pardavimo arba nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas pirkėjui apmokėjus visą turto vertę, perduotam ilgalaikiam turtui (pagal lizingo (finans
KD-6160 Turto grupių skaičių ir rūšis įmonė nustato savo nuožiūra, atsižvelgdama į turimo ilgalaikio materialiojo turto įvairovę, valdymo tikslus, naudojimo paskirtį ir kitas savybes bei nustato kiekvienos grupės minimalią įsigijimo savikainą. Jei įmonė tvarkydama buhalterinę apskaitą, suskirsto ilgalaikį turtą į atskirus pogrupius, kurie pagal PMĮ
KD-5391 Kai įmonė, taikiusi pusmečio būdą, atlygintinai ar neatlygintinai perduoda ilgalaikį turtą, jo nusidėvėjimo (amortizacijos) suma, kurią tais metais leidžiama atskaityti, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priklauso nuo turto perdavimo datos: - jei ilgalaikis turtas perduodamas pirmąjį mokestinių metų pusmetį, nusidėvėjimas (amortizacija)
KD-6063 Vieneto išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su vieneto steigimu ir akcijų išleidimu, patirtos steigiant įmonę (pvz.: įstatų parengimo ir įregistravimo, akcijų įregistravimo, konsultantų, maklerių paslaugos, akcininkų pažymėjimų spausdinimo ir pan.), laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos,
KD-7191 Pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas vieneto leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Todėl darbuotojui išmokėta suma, apskaičiuojant pelno mokestį, yra priskir
KD-5460 Remontas ar rekonstrukcija pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes Remontas nepailgina ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko arba nepagerina jo naudingųjų savybių Turtas, išsinuomotas pagal nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas vienetui, apmokėjus visą turto ve