KD-7192 Pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas vieneto leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Kadangi pašalpa išmokėta buvusio darbuotojo sutuoktinei, o ne darbuotojui,
KD-5973 Vadovaujantis PMĮ 13 str. nuostatomis, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, vieneto turtu laikomos materialios vertybės, kurios yra įsigytos pagal lizingo sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas. Jei turto įsigijimo sutartis pasirašyta tarkime kovo mėnesį, tą patį mėnesį atlikta ir registracija, todėl faktiškai tokio turto v
KD-5232 Draudimo objektas gali būti turtiniai interesai, susiję su turto valdymu, naudojimu, disponavimu, su draudėjo padaryta žala fizinio asmens turtui (ar tam fiziniam asmeniui) ar juridinio asmens turtui. Draudimo įmokos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kai: 1) draudžiamas įmonės turtas ir sutartyje numatoma, kad draudimo išmok
KD-5979 Vadovaujantis Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš šių vienetų pajamų tvarkos nuostatomis, turto eksploatavimo sąnaudoms, atskaitomoms i
KD-7157 Jeigu teikiant naudą vieneto darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams (sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams)) neįmanoma nustatyti konkretaus darbuotojo ir (arba) jo šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio)) gautos individualios naudos, dėl tokios naudos teikimo patirtos išlaidos, kurios pagal kitas PMĮ nuostatas nėra priskiriamos leidžiamiem
KD-5308 Vienetams, turintiems teisę teikti tik paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę, bet ne didesnes kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atsk
KD-5635 Mokesčio mokėtojas turi teisę skolas laikyti beviltiškomis, jeigu: 1. mokesčio mokėtojas negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų sumos įtraukimo į mokesčio mokėtojo pajamas arba iki PMĮ įsigaliojimo į realizavimo pajamas (įplaukas) ir atvaizdavimo balanse, jeigu mokesčio mokėtojas privalo jį sudaryti teisės
KD-7200 Pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas vieneto leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų nauda, gauta pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Kadangi reprezentacinio renginio metu savo darbuotojams įteiktų dovanų į
KD-6091 Jeigu kelionė buvo organizuojama konkrečių asmenų naudai, siekiant užmegzti naujus verslo ryšius arba pagerinti esamus, tai šios išlaidos gali būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis ir priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Reprezentacinėms sąnaudoms, priskiriamoms ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, pagrįsti sur
KD-5654 Dokumentai, kuriais remdamasis mokesčio mokėtojas skolas pripažįsta beviltiškomis, turi būti saugomi 10 metų, t. y. tokį pat laikotarpį ir tokia pat tvarka, kaip saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai pagal galiojančius teisės norminius aktus. Jeigu mokesčio mokėtojas neturi reikiamų dokumentų, skolos negali būti pripažįstamos beviltiško
KD-5254 Konkretiems asmenims atminimui įteikiamų daiktų (suvenyrų, knygų ir pan.) įsigijimo išlaidos gali būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis, kurios priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, tuo atveju, jei minėtieji daiktai yra reprezentatyvūs (pvz., ant tų daiktų gali būti vieneto simbolis, pavadinimas, prekinis ženklas arba
KD-5259 Prekių (produkcijos) natūralios netekties nuostoliai ribojamų dydžio leidžiamais atskaitymais pripažįstami tik tada, kai jie faktiškai patiriami, t. y. nustatomi kiekvienu atskiru atveju (pvz., prekybos salėje sudužo stiklainiai su konservuotais maisto produktais, suplyšo maišeliai su biriais maisto produktais, transportavimo metu prekės ne
KD-5261 Natūralios netekties nuostoliams nepriskiriami dėl prekių (produkcijos) gedimo (neįskaitant uogų, daržovių, vaisių, grybų) ar broko susidarę nuostoliai. Nuostoliai, susiję su prekių nekokybiškumu ar netinkamumu vartoti dėl realizacijos terminų pasibaigimo, nelaikomi natūralios netekties nuostoliais. Natūralios netekties nuostoliams taip pat
KD-5301 Pagal PVMĮ nuostatas neatskaitomos pirkimo ir importo PVM sumos iš pajamų atskaitomos tą patį mokestinį laikotarpį, kurį šis pirkimo arba importo PVM apskaičiuotas, neatsižvelgiant į tai, kad sumos nuo kurių šis mokestis apskaičiuotas, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams bus priskirtos vėlesnį (-iais) mokestinį (-iais) laikotarpį (-i
KD-6334 Nuo 2008 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pradžios tą mokestinį laikotarpį, kurį yra patiriamos, iš pajamų gali būti atskaitomos vieneto už fizinius asmenis, susijusius su juo darbo santykiais, apmokėtos tų asmenų mokymo išlaidos, jeigu vykdomos visos nurodytos sąlygos: 1) fiziniai asmenys, už kurių mokymą vienetas moka, yra sus
KD-5337 Vieneto dalyvių patirti nuostoliai dėl akcijų anuliavimo mažinant to vieneto įstatinį kapitalą, laikomi nuostoliais iš vertybinių popierių perleidimo, kurie perkeliami į kitus mokestinius metus. Tačiau dengiami tik vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo veiklos pajamomis. Tokius nuostolius arba jų dalį gali
KD-6174 Pagal PMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas, leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos, tokiai veiklai įprastinės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Vadinasi, atvirukų įsigijimo ir jų siuntimo patirtos sąnaudos, kaip būtinos ir įprastinės, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. PMĮ 17 str. ht
KD-5332 Jeigu vienetas narystės pagrindais dalyvauja užsienio valstybių įvairių organizacijų (juridinių asmenų) veikloje, tai apskaičiuojant tokių vienetų apmokestinamąjį pelną stojamųjų narių įnašų ir narių mokesčių sumos, ne didesnės kaip 0,2 proc. pajamų pripažįstamos leidžiamais atskaitymais. PMĮ 29 str. 1 d. nuostatos taikomos ir tuo atveju, k
KD-5429 Kai Lietuvos vienetas perleidžia veiklos dalį (veiklos padalinį) kitam Lietuvos vienetui, tai dėl to atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas tą turtą perleidusio Lietuvos vieneto pajamomis. Tokiu atveju kito Lietuvos vieneto nuosavybėn gauto (t. y. įsigyto) turto kaina yra to turto įsigijimo kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleid
KD-5518 Likviduojamo vieneto turto paskirstymas savo dalyviams yra laikomas to turto pardavimu už to turto tikrąją rinkos kainą, nustatytą nuosavybės teisės į turtą perleidimo dieną, o skirtumas tarp to turto įsigijimo kainos ir pardavimo kainos bus laikomas vieneto turto vertės padidėjimo pajamomis, jei PMĮ nenustatyta kitaip. PMĮ 45 str. 1 d. h
KD-5524 Likviduojamo vieneto dalyviai pripažįsta turto vertės padidėjimo pajamas (turto vertės nuostolius) likviduojamo vieneto turto ar jo dalies gavimo momentu. Likviduojamo vieneto dalyvių (kitų vienetų) turto vertės padidėjimo pajamas (turto vertės nuostolius) sudaro skirtumas tarp nuosavybės teisių (dalių, pajų, akcijų) įsigijimo kainos ir iš
KD-5519 Likviduojamo vieneto turto vertės padidėjimo pajamos yra skirtumas tarp paskirstomo turto įsigijimo kainos ir jo pardavimo kainos. Jei likviduojamo vieneto paskirstomo turto rinkos kaina yra didesnė už jo įsigijimo kainą, tai vienetas turi apmokestinti turto vertės padidėjimo pajamas PMĮ nustatyta tvarka. Jeigu likviduojamas vienetas perlei
KD-5463 Tais atvejais, kai nuomininko arba panaudos gavėjo atliktas turto remontas akivaizdžiai nesietinas su turto teikiama nauda nuomininkui arba panaudos gavėjui, tokios remonto išlaidos laikomos neleidžiamais atskaitymais. PMĮ 20 str. 3 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str20
KD-5416 Kai savininkas ilgalaikį turtą perleidžia kito asmens (įgijėjo) nuosavybėn, o anksčiau įgijėjas šį turtą buvo perleidęs nuosavybėn turtą perleidžiančiam savininkui, ilgalaikio turto įgijėjas to turto nusidėvėjimą (amortizaciją) toliau skaičiuoja tuo pačiu metodu nuo nenudėvėtos (neamortizuotos) iki pirmojo turto perleidimo įsigijimo kainos,
KD-5330 Narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčių suma negali būti didesnė kaip 0,2 proc. vieneto per mokestinį laikotarpį uždirbtų pajamų ( apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų) suma. Vieneto skirtų tikslinių nario įmokų suma taip pat negali būti didesnė kaip 0,2 proc. vieneto per mokestinį laikotarpį uždirbtų pajamų suma. Apskaičiuojant ribojamų dy