KD-5336 Jeigu mokesčio mokėtojas gauna mokestinius nuostolius ilgiau negu vienerius mokestinius metus, pirmiausia perkeliami ankstesnių metų mokestinio laikotarpio nuostoliai. Vėliau patirti nuostoliai perkeliami tik padengus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius. PMĮ 30 str. 3 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 ht
KD-6125 Nuostoliai dėl vertybinių popierių arba išvestinių finansinių priemonių perleidimo perkeliami į kitus mokestinius metus, tačiau dengiami tik vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo veiklos pajamomis. Nuostoliai dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų)
KD-5595 Įrodymus privaloma pagrįsti tokiais dokumentais: 1. Išmokas išmokančio vieneto apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentais, patvirtinančiais tai, kad šios išmokos yra susijusios su jas išmokančio vieneto įprastine veikla, t. y. kad Lietuvos vieneto dėl šių išmokų faktiškai patirtos sąnaudos yra susijusios su jo įprastinės veiklos paja
KD-5658 Oficialūs (teismo, notaro, civilinę metrikaciją tvarkančios arba kitokios valstybinės institucijos) dokumentai, išduoti užsienio valstybėse, dalyvaujančiose 1961-10-05 Hagos konvencijoje „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo", turi būti patvirtinti žyma APOSTILLE. Nereikia legalizuoti ar patvirtinti žyma APOSTI
KD-5631 Lizingo gavėjo teisių ir pareigų perleidimas trečiai šaliai, t. y., kai pirmasis lizingo gavėjas perleidžia antrajam lizingo gavėjui savo teises ir pareigas, turimas pagal turto lizingo sutartį, sudarytą su lizingo kompanija, pelno mokesčio apskaičiavimo atžvilgiu yra apmokestinamas kaip lizingo sutarties nutraukimas. Nuo 2004 m. sausio 1 d
KD-5404 Patikslinti normatyvai negali būti mažesni už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupėms nustatytus normatyvus. Ilgalaikio turto įsigijimo kainos nenudėvėtoji arba neamortizuotoji dalis, pradedant nuo mokestinio laikotarpio pradžios, kurį nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai buvo patikslinti, į vieneto sąnaudas įskaitoma per likusį (pa
KD-5334 Jeigu mokestiniais metais iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir atskaičius leidžiamus atskaitymus bei ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus gaunami mokestinio laikotarpio nuostoliai, šių nuostolių suma perkeliama į kitus mokestinius metus, išskyrus nuostolius, patirtus dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priem
KD-5257 Faktiškai patirti žaliavų (medžiagų) natūralios netekties nuostoliai, susidarę ne gamybos proceso metu (pvz., žaliavų, medžiagų saugojimo metu), priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Natūralios netekties nuostoliais laikomi nuostoliai, susidarę dėl prekių (gatavos produkcijos, žaliavų) nudžiūvimo, nugaravimo, išdulkėjimo, n
KD-5981 Iš pajamų atskaitomi įmonių privalomi mokesčiai nustatyti Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje (išskyrus pelno mokestį, pridėtinės vertės mokestį, mokamą į biudžetą, bei įmonės sumokėtus mokesčius, kuriuos privalo mokėti gyventojai (GPM, VSD ir PSD) ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais arba Vyriausybės nutarimais nustat
KD-5980 Tais atvejais, kai turtas individualiai įmonei perduodamas pagal nuomos ar kitą sutartį, kurioje numatyta, kad individuali įmonė už žemės savininką (gyventoją) sumoka žemės mokestį, tai toks sumokėtas mokestis pripažįstamas žemės savininko (gyventojo) pajamomis, gautomis natūra, kurios apmokestinamos kaip turto nuomos pajamos, taikant GPMĮ
KD-5331 Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija, suvažiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius specialūs apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) neišrašomi. Sumokėti stojamieji įnašai, nario
KD-5408 Jeigu vienetas ilgalaikį materialųjį turtą nudėvėjo iki jo likvidacinės vertės ir nori tą likvidacinę vertę sumažinti, nes planuoja tą turtą dar naudoti savo veikloje, tai ta suma, kuria sumažinama likvidacinė vertė, t. y. įsigijimo kainos nenudėvėtoji dalis, į sąnaudas gali būti perkeliama dalimis per to turto planuojamą naudingo eksploata
KD-5418 PMĮ 42 str. 10 dalies reikalavimas trejus metus išlaikyti PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais mainais gautas akcijas netaikomas, kai šių akcijų emitentas mažina įstatinį kapitalą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. PMĮ 42 str. 10 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA5
KD-5393 Kai reorganizavimo ar perleidimo metu vieno vieneto dalyviai už turimas šio vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais gauna kito vieneto akcijų (dalių, pajų), tuo būdu patys tapdami to kito vieneto dalyviais, tai turto vertės padidėjimas nelaikomas tų dalyvių, mainais gavusių naujų akcijų (dalių, pajų), pajamomis (išskyrus PMĮ 42 str. 10 dalyj
KD-6127 Iš užsienio vienetų gaunamų ir užsienio vienetams išmokamų dividendų apmokestinimas PMĮ 34 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/12868:str34 PMĮ 35 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/12868:str35
KD-5618 Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai apmokestinami taikant 15 procentų pelno mokesčio tarifą, išskyrus PMĮ 35 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus. Mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą dividendus gaunantis Lietuvos
KD-5297 PMĮ 41 straipsnio nuostatos taikomos: - tokiems Lietuvos vienetams, kurie yra PMĮ nustatyto pelno mokesčio mokėtojai ir kurių apmokestinamasis pelnas, remiantis PMĮ 5 straipsniu, apmokestinamas taikant 15 arba 5 procentų mokesčio tarifą. Šie mokesčio tarifai turi būti taikomi apmokestinant reorganizuojamų, reorganizavime ar perleidime
KD-5653 Neapmokestinami dividendai Kai Lietuvos vienetas išmoka dividendus Lietuvos ir/ar užsienio vienetams ir pagal PMĮ nuostatas šie dividendai neapmokestinami, tai šios išmokėtos sumos deklaruojamos metinėje pelno mokesčio deklaracijoje PLN204 E priede. Apmokestinami dividendai Kai Lietuvos vienetai išmoka apmokestinamus dividendus kitiems Liet
KD-4985 Kai sandoris sudaromas užsienio valiuta, tai pagal tokį sandorį įsigyto turto įsigijimo kaina įvertinama eurais pagal turto įsigijimo dienos valiutos kursą (t. y. pagal turto perėjimo įmonės pirkėjos nuosavybėn datą). PMĮ 7 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str7 PMĮ 12 str. 7 p
KD-5421 Kai reorganizavimo ar perleidimo proceso metu vienas vienetas perleidžia turtą kitam vienetui, tai atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusio vieneto pajamomis. Tokiu atveju vienetui, gavusiam nuosavybėn turtą, šio turto įsigijimo kaina yra ta kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 1
KD-5338 Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių, kurios apmokestinamos užsienio šalyse pagal tose šalyse galiojančius mokesčių įstatymus, mokestinio laikotarpio nuostoliai į kitus mokestinius laikotarpius neperkeliami. PMĮ 30 str. 5 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str30
KD-4965 Jei vieneto turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorį, apskaičiuojant pelno mokestį toks turto arba turtinio komplekso perdavimas mokesčio administratoriaus sprendimu gali būti apmokestinamas kaip pardavimas, jei nuomos sandoris atitinka nors vieną iš šių kriterijų: 1) nuomos terminas ilgesnis kaip 30 metų, išskyrus
KD-5314 Suteiktos paramos vertė nustatoma: - pinigų – pagal mokėjimo pavedime ir faktišką mokėjimą patvirtinančiame banko išraše arba kasos orderyje nurodytą sumą; - ilgalaikio materialaus turto – pagal to turto likutinę vertę (to turto įsigijimo kainos ir leidžiamiems atskaitymams priskirto nusidėvėjimo sumos skirtumą); - panaudos teise perduodamo
KD-6341 Vienetų pertvarkymo atveju, kai keičiama tik jo teisinė forma, o po pertvarkymo nepasikeičia vieneto savininkai ir pertvarkytas vienetas toliau užsiima ta pačia veikla, tai toks pertvarkytas vienetas gali perkelti ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestinius nuostolius, kuriuos patyrė iki pertvarkymo. Mokestinai nuostoliai perkeliami PMĮ 3
KD-6337 Reorganizavimo ir perleidimo atvejais įsigyjantysis vienetas, apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną, gali perkelti įsigyto ar perleidžiančiojo vieneto su jam perleista veikla susijusius mokestinius nuostolius, kurie susidarė: - praėjusiais mokestiniais laikotarpiais ir dar nebuvo perkelti PMĮ 30 str. nustatyta tvarka, ir - nuo mokestinio la