KD-5776 Pagal PMĮ 45 str. 1 dalies nuostatas, likviduojamos įmonės turto perdavimas savininkui yra laikomas to turto pardavimu už tikrąją rinkos kainą, nustatytą nuosavybės teisės į turtą perleidimo dieną. Kai įmonė turtą perleidžia kitų asmenų nuosavybėn nemokamai arba už kainą, kuri yra mažesnė už to turto tikrąją rinkos kainą, tai šio turto pard
KD-5777 Jeigu individuali įmonė pertvarkoma į kitos teisinės formos juridinį asmenį, pvz., UAB, pertvarkymo metu mokestinių prievolių įmonės ir jos savininko atžvilgiu neatsiranda, jeigu bendrovės akcinis kapitalas formuojamas įmonės turtu, kurio vertė pertvarkymo metu nepakinta. Tačiau, jeigu turtas pertvarkymo metu perkainojamas arba bendrovės įs
KD-5771 IĮ, pripažįstančios pajamas pagal kaupimo apskaitos principą, gali atskaityti ataskaitiniu laikotarpiu atsiradusią beviltiškų skolų sumą, tačiau tokios sumos gali būti atskaitomos tik tokiu atveju, jei iki ataskaitinio laikotarpio tos sumos buvo įtrauktos į IĮ pajamas ir IĮ balansą (jeigu IĮ privalo jį sudaryti teisės aktų nustatyta tvarka)
KD-5774 IĮ gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, jeigu IĮ turtas, atėmus visus IĮ įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei uždarajai akcinei bendrovei nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis – 2,5 tūkst. eurų (iki 2014-12-31 – 10 tūkst. Lt). Pertvarkytos įmonės (UAB) pradiniame balanse pertvarkomos IĮ turtas ir įsipareigojimai pripažį
KD-5304 Gautos netesybos (baudos, delspinigiai) priskiriamos vieneto neapmokestinamosioms pajamoms, išskyrus tuos atvejus, kai netesybos gaunamos iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo sprendimu nustatyta pinigų suma (bauda, delspinigiai), kurią skolininkas priv
KD-5015 Kredito draudimas apima tokias draudimo rūšis, pagal kurias draudimo įmonė įsipareigoja iš dalies ar visiškai kompensuoti kredito ar paskolos teikėjo nuostolius, atsiradusius dėl bet kokios rūšies kredito ar paskolos negrąžinimo dėl kredito ar paskolos gavėjo nemokumo ar kitų priežasčių. Pagal šias draudimo rūšis draudimo objektas siejamas
KD-5013 KOKIO DYDŽIO NEAPMOKESTINAMOS TURTO DRAUDIMO IŠMOKOS, KAI: 1. TURTAS PO DRAUDIMO ĮVYKIO YRA ATSTATOMAS Nustatant neapmokestinamų draudimo išmokų dydį, t. y. apskaičiuojant įmonės prarasto turto, patirtų nuostolių ar žalos tikrąjį dydį, būtina išnagrinėti ne tik įmonių finansinėse atskaitomybėse apskaičiuojamus nuostolius, bet ir draudimo su
KD-6396 Įmonės, išskyrus biudžetines įstaigas, privalo inventorizuoti: - ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, biologinį turtą, žaliavas, medžiagas, prekes, pagamintą produkciją, nebaigtą gamybą, nebaigtus remonto darbus, nebaigtą statybą, nebaigtus mokslo tiriamuosius darbus ir kitas atsargas, investicijas, vertybinius popierius, grynuosi
KD-5203 Skolintas kapitalas už atlygį yra: - visas Lietuvos vieneto iš kontroliuojančio (-ių) skolintojo (-ų) skolintas kapitalas; - Lietuvos vieneto išleistos ir kontroliuojančio (-ių) skolintojo(-ų) įsigytos konvertuojamosios obligacijos už tam tikras sutartas palūkanas arba kitokį atlyginimą; - paskolos iš trečiųjų asmenų, garantuotos kontroliuo
KD-5193 Mokesčių administratorius, apskaičiuodamas ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą, vadovaujasi tik ta informacija, kuri kontroliuojamosios transakcijos atlikimo metu prieinama ir mokesčių mokėtojui. Tačiau mokesčių administratorius gali vadovautis ir mokesčių mokėtojui neprieinama informacija, jeigu mokesčių mokėtojas mokesčių admi
KD-4983 Jei atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama (įskaitant atvejus, kai iš šios sutarties kylančios teisės ir prievolės perleidžiamos trečiajai šaliai), tai tokia sutartis pelno mokesčio tikslais laikoma ilgalaikio turto pirkimo–pardavimo sutartimi. Tokiu atveju, vienetas turės pripažinti ilgalaikio turto perleidimo pajamas (
KD-5016 Civilinės atsakomybės draudimui yra būdinga tai, jog paprastai draudimo išmoka išmokama tiesiogiai trečiam asmeniui – nukentėjusiam. Todėl tokias draudimo išmokas vienetai – draudėjai nepriskiria pajamoms, t. y. neįtraukia į mokesčio bazę, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną. Kai pagal sudarytas civilinės atsakomybės draudimo sutartis drau
KD-5021 Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės, kai jos susijusios su draudiminiu įvykiu. Todėl, tuo atveju, kai vienetas gauna draudimo išmoką ne dėl draudiminio įvykio, bet pasibaigus jo naudai sudarytai gyvybės draudimo sutarčiai, tai visą gautą (ga
KD-6121 Lentelėje pateikiamas baigtinis neapmokestinamųjų pajamų sąrašas pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas. Neapmokestinamųjų_pajamų_lentelė_ 2014-01-06 PMĮ 12 str. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157066 http://www.infolex.lt/ta/12868:str12
KD-8098 Nuo 20014-01-01 Lietuvos filmo gamintojas – fizinis asmuo – nuolatinis Lietuvos gyventojas arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, veikiantis per nuolatinę bazę Lietuvoje, taip pat Lietuvos vienetas arba Europos ekonominės erdvės valstybės vienetas, veikiantis per nuolatinę buveinę Lietuvoje, kurie verčiasi filmų gamyba ir yra at
KD-4978 Atsižvelgiant į lizingo specifiką, lizingo teikėjas uždirba pajamas ne iš turto pardavimo (paprastai lizingo teikėjas įgyja ir pateikia lizingo gavėjui turtą, kurį nurodo pats gavėjas ir lizingo gavėjo mokamos turto vertės dengimo sumos tik padengia lizingo teikėjo sumokėtą turto įsigijimo kainą), bet iš įsigijimų finansavimo paslaugos sute
KD-4903 Pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje: 1) iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, nenuolatinių Lietuvos gyventojų per nuolatines bazes, Lietuvos vienetų bei užsienio vienetų per nuolatines buveines gautos palūkanos, kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos, honorarai, taip pat pajamos už parduotą, k
KD-5017 Kai kurioms draudimo rūšims yra būdinga tai, jog atsitikus draudiminiam įvykiui, vienetų apskaitoje nefiksuojami jokie nuostoliai, tačiau vienetai juos patiria. Tokioms draudimo rūšims galima priskirti finansinių nuostolių draudimą. Finansinių nuostolių draudimo atveju draudimo įmonė įsipareigoja iš dalies ar visiškai kompensuoti draudėjo f
KD-4982 Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sandoris, jei pagal tokį sandorį: - numatytas nuosavybės teisės perėjimas ir - turtas iš lizingo davėjo atperkamas ta pačia kaina, kuria jis prieš tai buvo parduotas tam lizingo davėjui, ir - sandoris visiškai įvykdomas, apmokestinamas tokia tvarka: - kai vienetas p
KD-5231 Kontroliuojantis vienetas skaičiuoja tik tokių kontroliuojamųjų užsienio vienetų pozityviąsias pajamas, kurie: 1. Įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, kurių sąrašas patvirtintas finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 (vadinamasis „juodasis" sąrašas); 2. Įregistruoti ar kitaip organizuoti užsienio vals
KD-6780 Jeigu vieneto su asocijuotu asmeniu sudaryta terminuoto indėlio sutartis buvo pratęsta, nepakeičiant sutarties sumos ir kitų sąlygų, tai terminuoto indėlio sutartis ir vykdytini šios sutarties pratęsimai laikytini vienu sandoriu. Kiekvieno sutarties pratęsimo sandorio sumos neturėtų būti sumuojamos. Tokiu atveju, sandorio suma laikytina pra
KD-5195 FR0314 formoje pateikiami duomenys apie išvestines finansines priemones – būsimuosius, išankstinius ar kitus sandorius, sudarytus (įsigytus) ankstesniais ataskaitiniais mokestiniais metais ir galiojančius tų mokestinių metų pradžioje bei sudarytus (įsigytus) tais mokestiniais metais. Sandorių duomenys į FR0314 formą įrašomi eilės tvarka pag
KD-6783 Pagal PMĮ 2 str. 8 dalį, asocijuotais asmenimis laikomi susiję asmenys arba galintys daryti vienas kitam įtaką. Jeigu, sudarant sandorį, asmenys yra susiję, tuomet, pagal PMĮ 2 str. 28 dalį, jie bus laikomi susijusiais, jeigu atitiko bent vieną susietumo kriterijų bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio (arba prieš jį buvusio) dieną.
KD-5088 FR0528 formą turi teikti Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, kai : su asocijuotu asmeniu per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) sudarė sandorių ar ūkinių operacijų, kurių vienos vertė lygi arba didesnė kaip 90 000 Eur (iki 2014-12-31 – 300 000 Lt) arba sudar
KD-7850 Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2010 metais: Pelno mokesčio tarifai Nuo 2010 m . prasidėjusio mokestinio laikotarpio (ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais) pagrindiniu 15 proc. pelno mokesčio tarifu apmokestinamas: ▫ Lietuvos vienetų ir nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas; ▫ laivybos vienetų fiksuota pelno mokesčio bazė (be j