KD-7848 Pagrindiniai pelno mokesčio įstatymo pakeitimai: Pelno mokesčio tarifai Pelno mokesčio įstatymo pakeitimais p anaikinta nuostata, pagal kurią žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų 2010 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas būtų apmokestinamas taikant 10 proc. mokesčio tarifą, o vėlesnių metų mokestiniai
KD-8086 Apskaičiuojant 2013 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį: Pagal PMĮ 12 str. 5 punkto pakeitimą investicinių pajamų (išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną), neapmokestinimo lengvata taikoma ne tik investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms ir uždaro tipo investicinėms bendrovėms, veikiančioms pagal Lietuvos Respub
KD-7866 Pelno mokestis (28 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą (papildžius Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 61-1818, toliau – LPĮ) 10 straipsnį 3 dalimi), nuo 2013 m . s
KD-7844 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 46¹, 51, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 146-6852) ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 146-6844). Apskaičiuojant 2012 metų ir vėlesnių metų pelno mokestį, taikomi šie Lietuvos Respublikos pelno mokesčio
KD-5024 Lietuvos apmokestinamasis vienetas nuo 2002 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą tinkamai užpildytą ataskaitą FR0438 turi pateikti kartu su metine pelno mokesčio deklaracija. Šių ataskaitų neprivalo teikti neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – individualios (personalios)
KD-5559 Jeigu atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip, mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo privalo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti atitinkamo mokesčio deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios (šios deklaracijos pateikimas
KD-6784 Ataskaitos formoje nedeklaruojama ir, skaičiuojant 90 000 eurų vertę, neįtraukiama: išmokėti ar gauti dividendai; suteikta ar gauta parama; mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų pagal PMĮ 561 straipsnį; avansiniai mokėjimai; darbo užmokestis; apskaičiuotas prestižas; su įstatinio kapitalo formavimu, didinimu ar mažini
KD-5865 Pelno nesiekiančios organizacijos 1. Buhalterinės apskaitos įstatymas. 2. Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir pa
KD-5081 Socialinių įmonių įstatyme 4 str. 1 d. yra nustatytos šios 6 tikslinės asmenų grupės: 1) neįgalieji, turintys I, II ar III invalidumo grupę arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (nesvarbu, ar yra užsiregistravę
KD-5849 1. Vadovaujantis mokesčių įstatymų nuostatomis, pelno nesiekiančioms organizacijoms gali būti priskiriami viešieji ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus: - viešosios įstaigos, įregistruotos pagal Viešųjų įstaigų įstatymą; - asociacijos, įregistruotos pagal Asociacijų įstatymą; - labd
KD-5850 Pagal PMĮ 4 str. 4 d. užsienio vieneto ne per nuolatines buveines gautoms apmokestinamoms pajamoms, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, priskiriamos tokios pajamos: 1) palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kur
KD-8120 Seminaro „Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai apskaičiuojant pelno mokestį" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/ 2016-03-02
KD-7160 Tarkim, vienetas 2015 metų pabaigoje nusprendė, kad 2016 metais nevykdys veiklos, tuomet jis prašymą dėl atleidimo nuo 2016 m. pelno mokesčio deklaracijos pateikimo gali pateikti iki 2015 metų pabaigos, 2016 metais ir 2017 metais, bet ne vėliau kaip iki 2017 metų birželio 1 dienos (tuo atveju kai mokestinis laikotarpis kalendoriniai metai).
KD-5869 Pelno nesiekiančios organizacijos privalo deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį, jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos viršijo 300 tūkst. Eur (apskaičiuojant 2014 ir ankstesnių mokestinių metų avansinį pelno mokestį – 1 mln. Lt). Apskaičiuojant avansinio pelno mokesčio sumą, neatsižvelgiama į pelno mokesčio s
(18.4-31-2) RM-25222 Valstybinė mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus, paaiškina klausimą dėl abonentų, kurie viršijo abonento bei vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, mokamų netesybų traktavimo Pridėtinės
KD-8353 Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus 2015-01-14
KD-5316 Leistini tik šie paramos gavėjo įsipareigojimai paramos teikėjui: 1. reklamuoti paramos teikėją; 2. teikti ataskaitas paramos teikėjui apie gautos paramos panaudojimą, paramos gavėjo veiklą; 3. grąžinti nepanaudotą paramos dalyką; 4. panaudoti paramos dalyką paramos teikėjo nurodyta tvarka. Išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas reklamuo
KD-5333 Pelno nesiekiantiems vienetams, turintiems teisę teikti labdarą bei paramą, leidžiama iš pajamų atskaityti visas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka labdarai ir paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę. Tačiau, išmokos grynais pinigais, viršijančios 250 MGL dydžio sumą vien
KD-5309 1. Labdara pagal Labdaros ir paramos įstatymą (toliau – Įstatymas) pripažįstama, kai ją teikia tik Lietuvos Respublikoje registruoti labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), jeigu labdaros teikimas numatytas jų įst
KD-5318 Paramos teikimo (gavimo) faktas įforminamas atitinkama sutartimi ar kitais paramos ar labdaros perdavimo faktą patvirtinančiais laisvos formos dokumentais, turinčiais privalomus Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus rekvizitus (sutartis nebūtina, jeigu labdara ir parama teikiama ne Notariato įstatymo nustatyta tvarka ir nenustatomos
KD-5313 1. Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti: 1) labdaros ir paramos fondai; 2) biudžetinės įstaigos; 3) asociacijos; 4) viešosios įstaigos; 5) religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai; 6) tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai); 7) kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas
KD-5312 Paramos gavėjams – juridiniams asmenims teikiamos paramos dalykai yra: 1) piniginės lėšos; 2) piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 proc
KD-5997 Pagal PMĮ 5 str. 2 dalį vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje. Metinių peln
KD-5671 Nustatytos naujos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) teisinio reguliavimo nuostatos: 1. Įgyvendinant 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvą 2014/86/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (t
KD-5140 Jeigu prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas įforminamas kasos aparato kvitu, tačiau pirkėjas pareikalauja PVM sąskaitos faktūros, pardavėjas turi išrašyti jam PVM sąskaitą faktūrą. Tokioje PVM sąskaitoje faktūroje be kitų rekvizitų, privalomų PVM sąskaitai faktūrai, turi būti įrašomas unikalus kasos aparato numeris, kasos kvito eilės