KD-5130 Vieneto išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal šiuos dokumentus: 1) draudimo polisus; 2) kasos aparatų kvitus; 3) keleivinio transporto bilietus; 4) sąskaitas faktūras; 5) PVM sąskaitas faktūras; 6) užsienio vienetų ar fizinių asmenų surašytus dokumentus. 2010.08.27 PMĮ 11 str. 4 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdo
KD-5151 Ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo šių vienetų veikloje, eksploatacinės išlaidos, t. y. nuolatinės ir ilgalaikės paslaugos, teikiamos pagal gyvenamųjų patalpų nuomos, energijos (šalto ir karšto vandens, elektros ir šilumos energijos, dujų) pirki
KD-5148 Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso TŪB nariams, IĮ savininkams ir jų šeimų nariams ir naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis finansų ministro nustatyta tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 39, paga
KD-5205 Nelaikomos susijusiomis su pajamų uždirbimu Lietuvos vieneto jį kontroliuojančiam asmeniui (Lietuvos arba užsienio vienetui ir Lietuvos nuolatiniam ar nenuolatiniam gyventojui) mokamos: - palūkanos, susijusios su Lietuvos vieneto pelno, pajamų ar panašiu veiklos kriterijaus dydžiu (pavyzdžiui, apyvarta); - palūkanos, mokamos pagal skolinius
KD-5178 Nuolatinės buveinės, norinčios apskaičiuoti pelno mokestį taikydamos atsargų įkainojimo ir apskaitos metodą, taikomą užsienio vienetų, kurių nuolatinės buveinės jos yra, turi kreiptis į AVMI, išskyrus atvejus, kai tie užsienio vienetai atsargas įkainoja ir apskaito taikydami FIFO metodą. 2010.08.28 PMĮ 57 str. 4 d. http://www3.lrs.lt/pls/in
KD-5177 Vienetai, kurie sudarydami finansinę atskaitomybę, atsargas įkainoja ir įtraukia į apskaitą taikydami LIFO (paskutinis į, pirmas iš), svertinio vidurkio, konkrečių kainų arba kitą (neįskaitant FIFO) atsargų įkainojimo ir apskaitos metodą ir tą patį metodą nori taikyti skaičiuodami pelno mokestį, tai turi kreiptis į apskričių valstybinių mok
KD-6397 Atsargų likučiai įvertinami faktine įsigijimo verte arba pagaminimo savikaina. 2010.08.28 LRV 1998-06-02 nutarimas Nr. 660 „DĖL ALKOHOLIO PRODUKTŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=57188 http://www.infolex.lt/ta/38855 LRV 1999-06-03 nutarimas Nr. 719 „DĖL INVENTORIZACIJOS TAISYKLIŲ PAT
KD-5175 Atsargų pagaminimo savikaina turi būti nustatoma prie pagrindinių medžiagų, žaliavų ir komplektuojančių gaminių, sunaudotų gaminant šias atsargas (produkciją), įsigijimo savikainos pridedant tiesioginio darbo išlaidas, patirtas gaminant tą trumpalaikį turtą. Į atsargų pagaminimo savikainą turi būti įtraukta ir atitinkama netiesioginių (prid
KD-5187 Ir mokesčių mokėtojas, ir mokesčių administratorius, apskaičiuodamas sandorio ar ūkinės operacijos kainą, privalo laikytis ištiestosios rankos principo. 2010.01.15 PMĮ 40 str. 2 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157066 http://www.infolex.lt/ta/12868:str40 LR finansų ministro 2004-04-09 įsakymas Nr. 1K-123, „DĖL LIET
KD-5185 Vienetai, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, pajamomis arba sąnaudomis (leidžiamais atskaitymais ir ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais) iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą. 2010.01.15 PMĮ 40 str. 1 d. http://www3
KD-5186 Asocijuotų asmenų sandorių tikrąją rinkos kainą apskaičiuoja: - mokesčių mokėtojas, nustatydamas sandorio ar ūkinės operacijos kainą; - mokesčių mokėtojas, nustatydamas, ar sandorio ar ūkinės operacijos su asocijuotu asmeniu kaina atitinką tikrąją rinkos kainą; - mokesčių administratorius, nustatydamas, ar mokesčių mokėtojo sandorio ar ūkin
KD-5269 Kontroliuojantis Lietuvos vienetas, PMĮ nustatyta tvarka įtraukęs kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamas į savo pajamas, kaip pozityviąsias pajamas, ir norėdamas atskaityti nuo tų kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, privalo turėti šiuos dokumentus: - užsien
KD-5268 Jeigu kontroliuojantis Lietuvos vienetas iš PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuotos pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į to vieneto pajamas, sumos atskaito: - pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje nuo toje valstybėje gautų ir (ar) uždirbtų kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, įtrauktų į jį
KD-5265 Kontroliuojantis Lietuvos vienetas iš PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuotos pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į to vieneto pajamas, sumos gali atskaityti pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą nuo tokių pajamų užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis,
KD-5234 Skaičiuojant Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio pajamas, yra svarbu apskaičiuoti jo kontroliuojamųjų užsienio vienetų atitinkamu mokestiniu laikotarpiu gautas ir (ar) uždirbtas pajamas. 1. Jeigu kontroliuojančio Lietuvos vieneto mokestinis laikotarpis, atsižvelgiant į PMĮ 6 str. 1 dalį, yra kalendoriniai metai, tai galimi tokie atvejai
KD-5251 Lietuvos vienetas turi teisę nuo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas, pelno mokesčio, sumokėto toje valstybėje arba zonoje, kurioje įregistruotas arba kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio vienetas, proporcingai Lietuvos vieneto turimų akcijų (dalių, pajų), balsų ar teisių į kon
KD-5213 Kai bendrovė iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų įstatinį kapitalą didina Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir akcininkams nemokamai išduoda akcijas (arba didina anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę), tai tokios akcininko pajamos nelaikomos dividendais ar paskirstytuoju pelnu. 2010.01.15 PMĮ
KD-5209 Jeigu, užsienio vienetams ar nenuolatiniams Lietuvos gyventojams įsigyjant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių vertybinius popierius, Lietuvos vienetas veikia tik kaip tarpininkas, kuris paskirsto už šiuos vertybinius popierius gaunamas palūkanas jas išmokėdamas tiems užsienio vienetams ar nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, t
KD-5210 Jeigu Lietuvos vienetas, paskirstydamas ir mokėdamas palūkanas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių vertybinius popierius, išmokamas sumas perveda ne pačiam tokių vertybinių popierių gavėjui, o užsienio vienetui, kuris taip pat veikia kaip tarpininkas, tai nuo šių sumų privalo išskaičiuoti mokestį taip, kaip tai numatyta PMĮ.
KD-8152 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą dėl Pelno mokesčio mokestinio laikotarpio pakeitimo. Prašymas negali būti teikiamas: - jei VMI duomenimis mokesčių mokėtojui šiuo metu jau taikomas prašomas pelno mokesčio mokestinis laikotarpis; - jei mokesčių mokėtojas pelno mokesčio mokestinį laikotarpį ke
KD-5244 Nuo 2015-01-01 Apskaičiuotos pozityviosios pajamos turi būti išreikštos eurais taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dieną (paskutinę mokestinio laikotarpio dieną) pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą Iki 2014-12-31 Apskaičiuota pozityviųjų pajamų suma turi būti išreikšta litais pagal
KD-7876 Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2010 metais Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2011 metais Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2012 metais Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2013 metais Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai 2014 metais 2013.06.18
KD-6064 Nuo 2017-01-01 Mokesčių mokėtojai, kurie avansinį pelno mokestį pasirinko skaičiuoti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus skaičiuoja: - už pirmuosius šešis mokestinio laikotarpio mėnesius (už sausio – birželio mėn., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais) apskaičiuoja pagal faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą už
KD-5238 Vienetas apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI) deklaracijas turi teikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka. Nuo 2017-01-01 Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. – kovo 15 d, birželio 15 d., rugsėj
KD-5245 Jeigu naujai įregistruotų vienetų pirmaisiais mokestiniais metais apmokestinamosios pajamos viršija 300 tūkst. eurų (iki 2015 mokestinių metų – 1 mln. litų), antraisiais mokestiniais metais privalo teikti avansinę pelno mokesčio deklaraciją ir, jeigu atsiranda mokėtinas avansinis pelno mokestis, mokėti mokestį. PMĮ 47 str. https://www.e-tar