KD-6991 Atsižvelgiant į taisyklių, patvirtintų 2009-10-13 VMI prie FM įsakymu Nr. VA-65, nuostatas informacija apie pradelstas skolas pirmiausia teikiama pagal žemės ūkio produkcijos pardavėjus ir pradelstas skolas. Tačiau informaciją apie pradelstas skolas pagal žemės ūkio produktų rūšis turi teikti tik žemės ūkio produktus superkantys ir (arba)
KD-6924 Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2009 m . spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65. 2015.02.07 LR Vyriausybės 2000-04-06 nutarimas Nr.393 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAINOJIMO TERMINŲ PATVIRTIN
KD-2199 Juridiniai asmenys, vykdantys draudimo veiklą, duomenis apie gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas turi pateikti FR0611 formoje. Duomenys teikiami tuo atveju, jeigu gyventojas pagal gyvybės draudimo sutartį moka įmokas savo ir kitų fizinių asmenų naudai ir šios įmokos mokamos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad d
KD-6927 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas ir LRV 2000 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo, nereglamentuoja žemės ūkio produkcijos kilmės, todėl informacija apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę teikiama ne tik už Lietuvoje, bet ir užsienio š
KD-6992 Žemės ūkio produkcijos pardavėjais laikytini ūkio subjektai, parduodantys žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją. Todėl įmonė, pirkdama žemės ūkio produkciją iš didmeninės prekybos įmonės, turi pateikti VMI prie FM informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją. 20
KD-6950 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, atsiskaitydami su žemės ūkio produkcijos pardavėjais, turi laikytis žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse numatytų terminų, kurie negali būti ilgesni už nurodytuosius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 393 "DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAI
KD-6940 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, perkantys žemės ūkio produkciją iš žemės ūkio produkcijos pardavėjo, kuris su banku ar kitu pelno siekiančiu juridiniu asmeniu (finansuotoju) yra pasirašęs faktoringo sutartį, turi teikti informaciją apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę, taisyklių, patvirtintų VMI prie FM 2009-10-13 įsakymu Nr.
KD-2820 Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005-09-16 įsakymu Nr. VA-67. Taisyklės nustato mokestinių prievolių įvykdymo būklės, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingu arba neskolingu valstybės (savivaldybių) biudžetui ir valstybės pinigų fondams, nustatymo tvarką. 2009.05.25 VMI prie FM
KD-7780 Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti akcizų įstatymo 27 str. 1 dalies 1, 5-8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0396 forma) ir Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0397 forma), taisyklės pat
KD-7781 Prašymai dėl akcizų grąžinimo (FR0396 ir FR0397 formos) VMI gali būti pateikiami tokiais būdais: 1. pristatomi tiesiogiai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI); 2. atsiunčiami paštu; 3. elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI (įskaitant elektroninį paštą (adresu vmi@vmi.lt)). Elektroniniu paštu pateiktų prašymų
KD-8369 Nuo 2012-03-09 ūkio subjektai, tvarkydami apskaitos dokumentus, turi vadovautis Buhalterinės apskaitos įstatyme ir archyvų įstatyme nustatytais reikalavimais. Pagal BAĮ 8 str. valdymo (vidaus) apskaitą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai. Sugadintus ar nepanaudotus specialius apskaitos dokumentų blankus ūkio subjektai gali nurašyti p
KD-6365 Valstybinės žemės nuomos mokestį administruoja savivaldybės. 2012.02.03
KD-8034 Nuo 2015-03-20 pagal LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja: Mokesčių inspekcija - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas). Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai - kai valstybei perduotinas turta
KD-2874 Juridinis asmuo, turintis mokestinę nepriemoką, negali būti likviduotas (išregistruotas iš juridinių asmenų registro). VMI, atlikusi veiksmus, nurodytus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257, 25-30 punktuose ir nustačiusi, kad likviduojamas asmuo neskolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fonda
KD-5865 Pelno nesiekiančios organizacijos 1. Buhalterinės apskaitos įstatymas. 2. Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir pa
KD-7187 Politinės partijos metinės finansinės veiklos deklaracijos ir jos priedų pildymo tvarka patvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos 2005 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 11. 2010.02.01 LR VRK 2005-02-02 sprendimas Nr.11 „DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2004 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. 443 „DĖL METINĖS POLITINĖS PARTIJOS FINANSINĖS VEIK
KD-7184 Partija – viešas juridinis asmuo, įregistruotas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą. Partijos kasmet, ne vėliau kaip iki ateinančių metų kovo 1 d., pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai praėjusių kalendorinių metų metinę partijos deklaraciją, atitinkančią Vyriausiosios ri
KD-8028 Taip, pranešimas ir jo FR1147U, FR1147D priedai tikslinami Lietuvos juridinio asmens iniciatyva. Pranešimas ir jo FR1147U, FR1147D priedai tikslinami mokesčių administratoriui pateikiant iš naujo teisingai užpildytą Pranešimą ir jo FR1147U, FR1147D priedus to ataskaitinio mėnesio, kurio duomenys tikslinami. 2015-12-28 VMI prie FM viršinin
KD-7461 Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius). Duomenys pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4716, (8 5) 236 4736, (8 5) 236 4746). EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė 2013.04.09
KD-8026 Pranešimo apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, dirbančius ar dirbusius Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos juridinio asmens su užsienio valstybių juridiniais asmenimis sudarytas laikinojo įdarbinimo sutartis, FR1147 formos ir jos FR1147U, FR1147D priedų užpildymo bei pateikimo taisyklės reglamentuotos VMI prie FM viršininko 2015-12-21
KD-8023 Pagal VMI prie FMm viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintų taisyklių (toliau – Taisyklės), 32 punktą DAS-4 forma naudojama tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo ar nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaunantis arba gavęs pajamų iš užsienio valstybės ar užsienio v
KD-8353 Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus 2015-01-14
KD-8027 Pranešimo FR1147 formą VMI privalo pateikti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, su užsienio valstybių juridiniu asmeniu sudaręs laikinojo įdarbinimo sutartį, pagal kurią 2016 metų ir vėlesnių metų bet kurį kalendorinį mėnesį Lietuvoje pradeda dirbti nenuolatiniai Lietuvos gyventojai – užsienio valstybės juridinio asmens darbuotojai. Tai
KD-6650 Savivaldybė Kodas Savivaldybė Kodas Akmenės r. sav. 32 Palangos m. sav. 25 Alytaus m. sav. 11 Panevėžio m. sav. 27 Alytaus r. sav. 33 Panevėžio r. sav. 66 Anykščių r. sav. 34 Pasvalio r. sav. 67 Birštono sav. 12 Plungės r. sav. 68 Biržų r. sav. 36 Prienų r. sav. 69 Druskininkų sav. 15 Radviliškio r. sav. 71 Elektrėnų sav. 42 Raseinių r. sav
KD-1853 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai priskirtais VSD klausimais konsultacijas ir informaciją galima rasti SODROS tinklalapyje www.sodra.lt arba paskambinus numeriu 1883 (skambinant iš užsienio +370 5 250 08 83). 2014-09-09