KD-5878 Įmokas į garantinį fondą moka visi juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas ir religines bendruomenes bei religines bendrijas, nuo 2013-03-01 fiziniai asmenys, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų m
KD-7103 Pagal Garantinio fondo įstatymo 4 str. 1 d. 1 punktą, įmokos nuo 2012-01-01 sudaro 0,2 proc. (nuo 2008-07-12 iki 2011-12-31 – 0,1 proc.) priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos). Darbuotojų natūra gautos pajamos nesiejamos su išmokomis iš Garantinio fondo bei nepriskiriamos
KD-7101 Neatsižvelgiant į tai, kad pagal GPMĮ individualios įmonės savininko iš individualios įmonės gaunama pajamų suma, neviršijanti suderintos sumos, nuo kurios nuo 2010 m . skaičiuojamos ir mokamos šio asmens valstybinio socialinio draudimo įmokos, priskiriama individualios įmonės savininko su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykia
KD-7865 Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 10 d. priimtu Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo Nr. IX-2332 7 straipsnio pakeitimo įstatymu buvo pakeisti mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminai. Naujas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo tei
KD-5954 1. Mokesčio mokestinis laikotarpis – valstybės įmonės finansiniai metai. 2. Pirmuoju mokestiniu laikotarpiu yra laikomas laikotarpis nuo valstybinės įmonės įsteigimo (pertvarkymo į valstybės įmonę) dienos iki finansinių metų pabaigos. 3. Paskutiniu mokestiniu laikotarpiu yra laikomas laikotarpis nuo finansinių metų pradžios iki valstybės įm
KD-5946 2012.12.31 2004-07-08 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS Nr. IX-2332 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B68E6BF6330B http://www.infolex.lt/ta/78840
2014-12-30 Nuo akcizų atleidžiamo etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo žurnalų užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 242. Taisyklės nustato žurnalų, kuriuose nurodomi nuo akcizų atleidžiamo etilo alkoholio ir/arba alkoholinių gėrimų, kuriems taikomi Lietuvos Res
KD-8056 LEIDIMO STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ PAKEITIMAS, PAPILDYMAS, DUBLIKATO IŠDAVIMAS Atvejai Dokumentų pateikimas Sprendimo dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį papildymo, pakeitimo, dublikato išdavimo priėmimo terminas Leidimo papildymas Leidimas turi būti papildytas, jei
KD-8057 Prašymas įregistruoti sandėlio savininku ir/ar leisti steigti sandėlį netenkinamas, jeigu yra viena ar kelios šiame punkte nurodytos aplinkybės: 1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo VMI prie FM raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus dokumentus šio reikalavimo nevykdo; 2. sandėlį steigiantis asmuo nė
KD-7784 Prašymo įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir/ar leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (FR0644 forma) taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002-06-17 įsakymu Nr.157. 2014-11-07 VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGIST
KD-8064 Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti panaikintas: 1) akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko rašytiniu prašymu; 2) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas per mokesčių administratoriaus nustatytą terminą neištaisė nustatytų trūkumų, dėl kurių Akcizų
KD-7794 Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkų, jų sandėlių, registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų, laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų, registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų ir kitų asmenų darbuotojų įregistravimo VMI akcizų informacinės sistemos (AIS) naudotojais ir išregistravimo tvarką n
KD-8055 Akcizinis sandėlis įregistruojamas per 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų – per 10 darbo dienų nuo tokių duomenų gavimo. Kai sandėlis steigiamas tarptautinėse parodose ir/ar mugėse, akcizinis sandėlis įregistruojamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo (jei buvo pateikti ne visi
KD-8066 VMI prie FM viršininkas (ar jo įgaliotas asmuo) gali priimti sprendimą prašymo netenkinti, jeigu yra viena ar kelios toliau nurodytos aplinkybės: 1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo VMI prie FM atsakingo padalinio raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus duomenis ar dokumentus nurodytų duomenų ar d
KD-8062 Sprendimas netenkinti Prašymo išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą arba Prašymą panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimą, arba Prašymą papildyti registruoto gavėjo pažymėjimą gali būti priimtas, jeigu yra viena ir (ar) daugiau šiame punkte nurodytų aplinkybių: 1. per 30 dienų nuo raštiško reikalavimo nepateikiami atitinkami Sprendimui prii
KD-8065 Įregistravęs asmenį laikinai registruotų gavėjų sąraše, VMI prie FM atsakingas padalinys prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia pranešimą, kuriame turi būti nurodytas jam suteiktas laikinai registruoto gavėjo identifikacinis numeris, pažymėjimo numeris, verslo tikslams iš kitų valstybių narių leidžiamos gauti
KD-8114 Akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, privalo būti atgabentos / išgabentos su parengtu elektroniniu vežimo dokumentu. Kokia tvarka turi būti patvirtinti elektroninio vežimo dokumento projekte pateikti duomenys, kaip elektroniniam vežimo dokumentui turi būti suteikiamas unikalus adminis
KD-7778 Asmuo, pageidaujantis laikinai įsiregistruoti registruotu gavėju, kad retkarčiais iš kitų valstybių narių verslo tikslams galėtų gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti Prašymo išduoti laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą (AKC407 form
KD-8115 Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimas laikomas pasibaigusiu, kai šias prekes priima šių prekių gavėjas, o eksportuojant prekes – kai prekės išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos. Gavęs akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rež
KD-8063 Mokesčių administratorius turi teisę registruotą gavėją išregistruoti iš registruotų gavėjų sąrašo šiais atvejais: 1) registruotas gavėjas per 6 mėnesius nuo įregistravimo registruotu gavėju dienos verslo tikslams negavo iš kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas; 2)
KD-7811 Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-04-28 įsakymu Nr. VA-64. 2014.11.08 VMI prie FM viršininko 2004-04-28 įsakymas Nr. VA-64 „DĖL APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMAVIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVIMĄ I
KD-8070 VMI prie FM viršininkas (ar jo įgaliotas asmuo) gali priimti sprendimą netenkinti prašymo įregistruoti registruotu siuntėju, papildyti, pakeisti pažymėjimą ar pan., jeigu yra viena ar kelios žemiau nurodytos aplinkybės: 1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo atsakingo padalinio raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui pr
KD-8067 Mokesčių administratorius turi teisę laikinai registruotą gavėją išregistruoti iš laikinai registruotų gavėjų sąrašo šiais atvejais: 1) registruotas gavėjas per nustatytą terminą nepateikia registruoto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kai toks dokumentas turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka; 2) registruotam gav
KD-8116 Į kitą ES valstybę išgabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, prekių pakuotės turi būti užplombuotos ir sunumeruotos pagal Į kitą Europos Sąjungos valstybę taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą išvežamų akcizais apmokestinamų prekių pakuočių plombavimo ir numeravimo ta
KD-8060 Priėmus Sprendimą tenkinti Prašymą išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Sprendimo priėmimo dienos per Mano VMI turi būti informuotas Prašymą išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą pateikęs asmuo ir nurodomas jam suteiktas registruoto gavėjo identifikacinis numeris, registruoto gavėjo pažymėjimo numeris, t