KD-2683 Teisės aktai, reglamentuojantys mokestinių patikrinimų atlikimo tvarką: - Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; - VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. VA-87 „Dėl mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patikrinimo taisyklių patvirtinimo"; - VMI prie FM viršininko 2004m. birželio 23
KD-2486 Mokestinės paskolos sutartis – tai vietos mokesčių administratoriaus sprendimo atidėti (išdėstyti) mokestinės nepriemokos mokėjimą pagrindu sudaryta mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo sutartis, kuria nustatomas mokestinės nepriemokos mokėjimo grafikas bei kitos mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo sąlygos (pvz., užtikrin
KD-2738 Mokesčių mokėtojas nuo baudų atleidžiamas šiais atvejais: 1) jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo; 2) jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų
KD-7521 Atskirą prašymą bei kartu su šiuo prašymu pateiktus dokumentus mokesčių administratorius turi išnagrinėti ir priimti sprendimą per Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytą 20 darbo dienų terminą, pradedant skaičiuoti nuo tos dienos, kai mokesčių administratorius jį gauna. Prašymo nagrinėjimo terminas dėl objektyvių priežasči
KD-7547 Nuo 2012-01-01 mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams. Šiame prašyme mokesčių mokėtojas turi pateikti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimui reikalingą informaciją: būsimojo kontroliuojamojo sandorio dalyviu
KD-2698 1. Mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su centrinio mokesčių administratoriaus arba Mokestinių ginčų komisijos sprendimu dėl mokestinio ginčo, turi teisę jį apskųsti teismui. 2. Apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą dėl mokestinio ginčo taip pat turi teisę centrinis mokesčių administratorius, tačiau tik tuo atveju, kai centrinis mokes
KD-697 Kas turi teisę pasirašyti mokesčio deklaraciją? Mokesčio deklaraciją turi pasirašyti pats mokesčių mokėtojas arba jo įgaliotas asmuo. Juridinio asmens mokesčio deklaracijas gali pasirašyti įmonės finansininkas. Elektroniniu būdu teikiama deklaracija patvirtinama elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu ją pateikusio mokesčių mokėt
KD-8344 Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose 2004 m. liepos 9 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-13
KD-2937 Vadovaujantis MAĮ 96 straipsniu, delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami už: - nesumokėtą ar pavėluotai sumokėtą į biudžetą mokesčių mokėtojo deklaruotą mokestį; - nesumokėtą ar pavėluotai sumokėtą į biudžetą mokesčių mokėtojo (atitinkamo mokesčio įstatyme nustatytais atvejais – mokesčių administratoriaus) apskaičiuotą nedeklaruojamą
KD-2715 Kada gali būti atnaujintas mokestinių ginčų bylų procesas? Procesas gali būti atnaujinamas, kai: 1) naujai paaiškėja esminės aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos mokesčių mokėtojui mokestinio ginčo nagrinėjimo metu; 2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti melagingi liudytojo parodymai, melaginga eksperto išvada, neteisi
KD-2436 Mokestinių nepriemokų priverstinio išieškojimo būdai 1) duodant kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai nurodymą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos. Šis nurodymas vykdomas MAĮ 63 straipsnyje nustatyta tvarka; 2) pateikiant laiduotojui arba garantui reikalavimą įvykdyti mokesčių mokėtojo prievolę ir už mokesč
KD-2389 Turto areštas Turtas gali būti areštuojamas: 1) mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka nesumokėjo mokesčio ir su juo susijusių sumų; 2) mokesčių administratoriui priėmus sprendimą, pagal kurį mokesčių mokėtojui iš naujo apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, yra pavojus,
KD-2376 Mokesčių administratorius naudojasi: 1. Mokesčių mokėtojo pateiktais dokumentais; 2. Kitų mokesčių mokėtojų pateiktais dokumentais; 3. Informacija gauta iš kitų asmenų; 4. Informacija gauta iš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių mokesčių administratorių, kitų institucijų; 5. Informacija gauta iš registrų (kadastrų); 6. Informacija ga
KD-2371 Mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokestį, turi teisę vertinti MM veiklos turinį, o ne formalią jos išrašką. Mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoja taikydamas turinio prieš formą principą, kai: 1. Formaliai sudaryti sandoriai, ūkinės operacijos fiksuojamos apskaitoje, jei tai numato teisės aktai, ir yra vykdomi; 2. Sudaryta
KD-7519 Teisės aktai, reglamentuojantys mokesčių mokėtojų registravimą mokesčių mokėtojų registre : 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" ; 2. VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl juridinio asmens pranešimo
KD-7517 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių pa
KD-2373 Įvertinimas gali būti atliekamas, kai mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžio negali nustatyti įprastine, atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta, tvarka, nes mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas: 1. Apskaičiuojant mokesčius nepateikia mokesčio deklaracijos, nustatytąja tvarka patvirt
KD-2732 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris priskiriamas: 1. užsienio juridiniams asmenims, kuriems pagal Mokesčių mokėtojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059, nustatyta prievolė registruotis Mokesčių mokėtojų registre (toliau–- Registre); 2. Lietuvos Respublikoje akredituo
KD-2386 Į MMR įregistruojami šie mokesčių mokėtojai, mokesčius išskaičiuojantys ir savarankiškai mokesčius sumokantys asmenys: 1. Lietuvos juridiniai asmenys; 2. užsienio juridiniai asmenys ar organizacijos; 3. užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ar atstovybės; 4. diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinės organi
KD-7878 Nuo 2013-01-01 mokesčių administratorius turi teisę duoti nurodymą (FR1118 forma) mokesčių mokėtojui laikinai (iki vienerių metų) su juridiniais asmenims ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynaisiais pinigais šiais atvejais: 1. Kai mokesčių mokėtojas arba mokesčių mokė
KD-2481 Ar gali būti priimtas sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos arba baudos už administracinį teisės pažeidimą sumokėjimą trumpesniam, negu prašo mokesčių mokėtojas, laikotarpiui? Taip, išnagrinėjęs mokėtojo prašymą atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos arba baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą, įvertin
KD-7522 Teisės aktai, reglamentuojantys mokestinės nepriemokos perėmimą: 1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; 2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 51 „Dėl Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių patvirtinimo"; 3. VMI prie FM viršininko 2002 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr
KD-8025 Baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimas gali būti atidėtas arba išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo prašymo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą pateikimo dienos. Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo terminas nėra apibrėžtas. Mokesčių mokėtojas t
KD-8033 Kada mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti nesumokėtą baudą už ATP? Pagal ATPK 313 straipsnio nuostatas baudą asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo įteikimo asmeniui apie skundo nepatenkinim
KD-8035 Mokesčių administratorius, siekdamas užtikrinti galimos paslėpti atsiskaitant grynaisiais pinigais mokestinės prievolės įvykdymą, turi teisę duoti nurodymą mokesčių mokėtojui laikinai (iki vienerių metų) su juridiniais asmenimis ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynai