KD-8275 Akmenės – Molėtų r. savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2015 m. Pagėgių – Zarasų r. savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2015 m. 2014-07-15
KD-8286 Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2014 m.Akmenė – Lazdijai.zip Savivaldybių tarybų nustatytos lengvatos 2014 m. Marijampolė – Zarasai.zip 2014-09-03
KD-7867 2011 m. gruodžio 21 d. priimtas Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimas Nr. XI-1829 (Žin., 2011, Nr. 163-7743; (toliau – ŽMĮ) , kuriame Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas (Žin., 1992, Nr. 21-612) išdėstytas nauja redakcija ir kuris įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 dienos. Esminiai pakeitimai: 1. Mokesčio bazė yra ž
KD-8353 Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus 2015-01-14
KD-8566 Savivaldybių tarybų nustatytos žemės mokesčio lengvatos 2016 metams: Akmenė - Kupškis Lazdijai - Rokiškis Šakiai - Zarasai 2016-09-30
KD-8567 Savivaldybių tarybų nustatyti žemės mokesčio tarifai 2017 metams: Akmenė - Kupiškis Lazdijai - Rokiškis Šakiai - Zarasai
KD-4693 Žemės mokesčio mokėtojai nustatomi pagal tai, kada atsiranda nuosavybės teisės į žemės sklypą: 1. žemės sklypo pirkimo atveju – nuo žemės perdavimo pirkėjui momento, kuris turi būti įformintas pardavėjo ir pirkėjo pasirašytu priėmimo–perdavimo aktu arba kitokiu perleidimo sutartyje nurodytu dokumentu; 2. mainų būdu įsigijus žemės sklypą – n
KD-4692 Privačios žemės savininkai gali būti: 1. Lietuvos Respublikos piliečiai, 2. juridiniai asmenys, įregistruoti Juridinių asmenų registre (toliau – JAR), 3. užsienio šalių subjektai, atitinkantys Europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinia
KD-4687 Mokesčio objektas yra fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti Lietuvos Respublikoje esanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Iki 2012-12-31 galiojusias Žemės mokesčio įstatymo nuostatas galite
D-4689 Žemės mokesčio mokėtojai yra visi privačios žemės savininkai, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie turi žemės sklypų privačios nuosavybės teisėmis ir kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės. Iki 2012-12-31 galiojusias Žemės mokesčio įstatymo nuostatas galite rasti čia. Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas, 3 str. h
KD-8287 Nuo 2013 m. ūkininko ūkiui plėsti įsigytai žemei ūkininko lengvata nebetaikoma. Jei iki 2012-12-31 ši lengvata buvo taikyta ūkininko ūkiui steigti bei plėsti, tai nuo 2013 m., tęsiant ūkininko lengvatos 3 metų likusio laikotarpio taikymą, ji taikoma tik ūkininko ūkiui steigti įsigytiems sklypams. Pavyzdys Gyventojas 2011 m. vasario mėn.
KD-4737 Jei ūkininko ūkis steigiamas, į Ūkininkų ūkio registrą (toliau - ŪŪR) įregistruojant nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamą žemę, tai vėliau nuosavybės teise įsigyta ir į ŪŪR įregistruota žemė nebus laikoma ūkininko ūkiui steigti įgyta žeme, todėl ūkininko lengvata jai nebus taikoma. Jeigu ūkininko lengvatos taikymo metu ūkininka
KD-4697 Žemės mokesčio nemoka: 1) užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos ir jų atstovybės; 2) bankrutavusios įmonės; 3) Lietuvos bankas; 4) žemės savininkai, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 2 eurų. Žemės
KD-4703 Fizinių asmenų sklypams yra nustatytas neapmokestinamasis sklypo dydis (toliau – ND). ND dydžius, taikomus einamaisiais mokestiniais metais, savivaldybių tarybos nustato savo sprendimais iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos. Taikant šią lengvatą, žemės sklypas neapmokestinamas savivaldybių tarybų nustatytu ND, jeigu mokestinio laikotarpio pr
KD-4727 Remtiniems savininkams neapmokestinamo sklypo dydžio (toliau - ND) lengvata taikoma už visą mokestinį laikotarpį (visus kalendorinius metus), jei teisė į šią lengvatą įgyta iki kalendorinių metų birželio 30 dienos (pvz., kai iki kalendorinių metų birželio 30 dienos sukanka senatvės pensijos amžius arba nustatomas 0–40 procentų darbingumo l
KD-4735 Žemės mokesčiu neapmokestinama ūkininko ūkiui steigti įvairiais būdais (pirkimo, mainų, paveldėjimo, nuosavybės atkūrimo, dovanojimo) įgyta žemė tris mokestinius laikotarpius (t. y. tris kalendorinius metus) nuo nuosavybės teisių įgijimo. Ūkininko lengvata taikoma bet kokiais būdais įsigytiems ūkininko ūkiui steigti sklypams, kurie ūkinin
KD-4739 Kai ūkininko ūkio steigimo metu ŪŪR įregistruojama ne tik ūkininko ūkį įregistruojančio asmens vardu privačios nuosavybės teise įsigyta žemė, bet ir jo partnerių ar bendrasavininkių bendrosios jungtinės ar bendrosios dalines nuosavybės teise įsigyti žemės sklypai, tai ūkininko lengvata taikoma visiems ŪŪR įregistruotiems nuosavybės teise
KD-7724 Žemės mokestinė vertė yra: 1. žemės vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota pagal masinio žemės vertinimo metu parengtus žemės verčių žemėlapius (miško žemė nėra žemės mokesčio objektas, todėl vidutinė rinkos vertė skaičiuojama be miško žemės vertės), arba 2. žemės vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, jeigu: a) Registrų centr
KD-4784 Nauji žemės savininkai mokestį turi mokėti: jeigu žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, – už visus metus; jeigu žemė įsigyta antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų. Žemės mokesčio nebereikia mokėti, kai: žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, – tais pačiais metais; žemė perleidžiama antrąjį pusmetį, – nuo kitų metų. Žemės mokesčio sumokėjimas: 1
KD-4776 Deklaracijos mokesčio mokėtojams įteikiamos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnyje nustatytais dokumentų mokesčio mokėtojui įteikimo būdais: 1. siunčiant paštu, 2. tiesiogiai, kai mokesčio mokėtojas pageidauja savo deklaraciją atsiimti pats ir yra pateikęs Prašymą nesiųsti žemės mokesčio apskaičiavimo deklar
KD-4781 Kai žemės sklypo savininkas miršta: 1. iki kalendorinių metų birželio 30 dienos, tai deklaracijos formuojamos ir įteikiamos nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams (kai nėra žinomos įpėdiniams priklausančios žemės sklypų dalys, tai žemės mokestis apskaičiuojamas proporcingai nustatytų įpėdinių skaičiui). Iš nustatytų palikimą priėmusių
KD-6378 Žemės mokestį už žemės sklypą (sklypus), kuris bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis priklauso keliems asmenims, sumoka vienas iš bendraturčių, kuriam buvo suformuota ir įteikta deklaracija (dažniausiai pirmajam, įrašytam NTR centrinio duomenų banko išraše). VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMIN
KD-4786 Deklaracija gali būti tikslinama penkerius praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais deklaracija tikslinama, pvz., 2017 m. gali būti tikslinamos 2017 m. ir 2012–2016 m. deklaracijos. Mokesčio mokėtojo deklaraciją tikslina mokesčių administratorius, kai: 1. duomenys netei
KD-4778 Žemės mokesčio mokėtojui formuojama viena kalendorinių metų deklaracija, kurioje nurodomi visi (Lietuvos Respublikos teritorijoje) žemės mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimi žemės sklypai, jų plotai (iš jų ir nenaudojami (apleisti) žemės plotai) bei mokestinės vertės, taikomų lengvatų vertės, kiti žemės mokesčiui apskaičiuo
KD-6087 Nuo 2016 m. sausio 1 d. žemės mokesčiu neapmokestinama tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausanti žemė). Nuo 2016 metų žemės mokesčio neprivalo mokėti šios religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai: - Valstybės pripažįstamos tradicinės Lietuvoje esančios r