KD-7781 Prašymai dėl akcizų grąžinimo (FR0396 ir FR0397 formos) VMI gali būti pateikiami tokiais būdais: 1. pristatomi tiesiogiai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI); 2. atsiunčiami paštu; 3. elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI (įskaitant elektroninį paštą (adresu vmi@vmi.lt)). Elektroniniu paštu pateiktų prašymų
2014-12-30 Nuo akcizų atleidžiamo etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo žurnalų užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 242. Taisyklės nustato žurnalų, kuriuose nurodomi nuo akcizų atleidžiamo etilo alkoholio ir/arba alkoholinių gėrimų, kuriems taikomi Lietuvos Res
KD-8056 LEIDIMO STEIGTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ PAKEITIMAS, PAPILDYMAS, DUBLIKATO IŠDAVIMAS Atvejai Dokumentų pateikimas Sprendimo dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį papildymo, pakeitimo, dublikato išdavimo priėmimo terminas Leidimo papildymas Leidimas turi būti papildytas, jei
KD-8057 Prašymas įregistruoti sandėlio savininku ir/ar leisti steigti sandėlį netenkinamas, jeigu yra viena ar kelios šiame punkte nurodytos aplinkybės: 1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo VMI prie FM raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus dokumentus šio reikalavimo nevykdo; 2. sandėlį steigiantis asmuo nė
KD-7784 Prašymo įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir/ar leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (FR0644 forma) taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002-06-17 įsakymu Nr.157. 2014-11-07 VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 157 DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIŲ REGIST
KD-8064 Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį gali būti panaikintas: 1) akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko rašytiniu prašymu; 2) mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas per mokesčių administratoriaus nustatytą terminą neištaisė nustatytų trūkumų, dėl kurių Akcizų
KD-7794 Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkų, jų sandėlių, registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų, laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų, registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų ir kitų asmenų darbuotojų įregistravimo VMI akcizų informacinės sistemos (AIS) naudotojais ir išregistravimo tvarką n
KD-8055 Akcizinis sandėlis įregistruojamas per 25 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų – per 10 darbo dienų nuo tokių duomenų gavimo. Kai sandėlis steigiamas tarptautinėse parodose ir/ar mugėse, akcizinis sandėlis įregistruojamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo (jei buvo pateikti ne visi
KD-8066 VMI prie FM viršininkas (ar jo įgaliotas asmuo) gali priimti sprendimą prašymo netenkinti, jeigu yra viena ar kelios toliau nurodytos aplinkybės: 1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo VMI prie FM atsakingo padalinio raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus duomenis ar dokumentus nurodytų duomenų ar d
KD-8062 Sprendimas netenkinti Prašymo išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą arba Prašymą panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimą, arba Prašymą papildyti registruoto gavėjo pažymėjimą gali būti priimtas, jeigu yra viena ir (ar) daugiau šiame punkte nurodytų aplinkybių: 1. per 30 dienų nuo raštiško reikalavimo nepateikiami atitinkami Sprendimui prii
KD-8065 Įregistravęs asmenį laikinai registruotų gavėjų sąraše, VMI prie FM atsakingas padalinys prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia pranešimą, kuriame turi būti nurodytas jam suteiktas laikinai registruoto gavėjo identifikacinis numeris, pažymėjimo numeris, verslo tikslams iš kitų valstybių narių leidžiamos gauti
KD-8114 Akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, privalo būti atgabentos / išgabentos su parengtu elektroniniu vežimo dokumentu. Kokia tvarka turi būti patvirtinti elektroninio vežimo dokumento projekte pateikti duomenys, kaip elektroniniam vežimo dokumentui turi būti suteikiamas unikalus adminis
KD-7778 Asmuo, pageidaujantis laikinai įsiregistruoti registruotu gavėju, kad retkarčiais iš kitų valstybių narių verslo tikslams galėtų gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti Prašymo išduoti laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą (AKC407 form
KD-8115 Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimas laikomas pasibaigusiu, kai šias prekes priima šių prekių gavėjas, o eksportuojant prekes – kai prekės išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos. Gavęs akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rež
KD-8063 Mokesčių administratorius turi teisę registruotą gavėją išregistruoti iš registruotų gavėjų sąrašo šiais atvejais: 1) registruotas gavėjas per 6 mėnesius nuo įregistravimo registruotu gavėju dienos verslo tikslams negavo iš kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas; 2)
KD-7811 Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-04-28 įsakymu Nr. VA-64. 2014.11.08 VMI prie FM viršininko 2004-04-28 įsakymas Nr. VA-64 „DĖL APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMAVIMO APIE AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GAVIMĄ I
KD-8070 VMI prie FM viršininkas (ar jo įgaliotas asmuo) gali priimti sprendimą netenkinti prašymo įregistruoti registruotu siuntėju, papildyti, pakeisti pažymėjimą ar pan., jeigu yra viena ar kelios žemiau nurodytos aplinkybės: 1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo atsakingo padalinio raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui pr
KD-8067 Mokesčių administratorius turi teisę laikinai registruotą gavėją išregistruoti iš laikinai registruotų gavėjų sąrašo šiais atvejais: 1) registruotas gavėjas per nustatytą terminą nepateikia registruoto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kai toks dokumentas turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka; 2) registruotam gav
KD-8116 Į kitą ES valstybę išgabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, prekių pakuotės turi būti užplombuotos ir sunumeruotos pagal Į kitą Europos Sąjungos valstybę taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą išvežamų akcizais apmokestinamų prekių pakuočių plombavimo ir numeravimo ta
KD-8060 Priėmus Sprendimą tenkinti Prašymą išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Sprendimo priėmimo dienos per Mano VMI turi būti informuotas Prašymą išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą pateikęs asmuo ir nurodomas jam suteiktas registruoto gavėjo identifikacinis numeris, registruoto gavėjo pažymėjimo numeris, t
KD-8061 AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ REGISTRUOTO GAVĖJO PAŽYMĖJIMO PAPILDYMAS, PAKEITIMAS, DUBLIKATO IŠDAVIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS Atvejai Dokumentų pateikimas Sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių registruoto gavėjo pažymėjimo papildymo, pakeitimo, dublikato išdavimo priėmimo terminas Pažymėjimo papildymas Pažymėjimas turi būti papildyta
KD-8112 Akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio Lietuvos Respublikoje gali būti: 1) išgabentos į kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių sandėlį; 2) išgabentos kitos valstybės narės registruotam gavėjui; 3) išgabentos į kitos valstybės narės
KD-8113 Akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, iš kitos valstybės narės gali būti: 1) atgabenamos į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį; 2) atgabenamos Lietuvos Respublikoje registruotam gavėjui; 3) atgabenamos į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio
KD-8342 Gyventojai (ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys Neturi registruoti kuro objektų (talpyklų) (VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo", 5 punktas). Turi registruoti kuro objektą (talpyklą), kai priima saugoti
KD-8325 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 54, 55 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 37, 43 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 581 straipsniu įstatymo Nr.