KD-7737 Svarbu. Pagal 2015-05-14 LR Mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio pakeitimą Nr. XII-1700 ( toliau -MBĮ, nuo 2015-05-28 mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus su mažosios bendrijos vadovu sudaro
(18.4-31-2 E) RM-12180 DĖL BŪSTO NUOMOS PASLAUGŲ APMOKESTINIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS IR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIAIS 2016-05-02
KD-7605 Seminaro „Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/ 2015-02-02
KD-8442 Jeigu mažosios bendrijos (toliau – MB) narys ir/arba vadovas sudarė paskolos sutartį su MB bei sutartyje numatė palūkanų mokėjimą, tai gaunamos palūkanos apmokestinamos kaip gautos iš juridinio asmens, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Neapmokestinamas 3 000 Eur dydis šiuo atveju netaikomas. Palūkanos priskiriamos B klasės pajamoms,
KD-8353 Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus 2015-01-14
KD-8328 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 9, 131, 17ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas NR. XII-1129, toliau – Įstatymas XII-1129) ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo 1
(18.18-31-1)-R-2528 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085; toliau – GPMĮ) 9 straipsnio nuostatų įgyvendinimo principus, įsigaliojus 2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų moke
KD-7601 Žiūrėti pridedamus dokumentus: 1_straipsnis._ASMENYS,_KURIEMS_TAIKOMA_SUTARTIS.pdf 2_straipsnis._MOKESČIAI,_KURIEMS_TAIKOMA_SUTARTIS.pdf 3_straipsnis._BENDROSIOS_SĄVOKOS.pdf 4_straipsnis._REZIDENTAS.pdf 5_straipsnis._NUOLATINĖ_BUVEINĖ.pdf 6_straipsnis._PAJAMOS_IŠ_NEKILNOJAMOJO_TURTO.pdf 7_straipsnis. KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS PELNAS.pdf 8_s
KD-7722 Kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas į vieną komandiruotę, o grįžimo iš tos komandiruotės dieną jau kitu įsakymu išsiunčiamas į kitą (antrą) komandiruotę, tuomet už tą dieną, kai darbuotojas grįžta iš pirmosios komandiruotės ir vėl išvyksta į kitą komandiruotę, dienpinigių išlaidos apskaičiuojamas pagal darbuotoj
KD-7462 Gyventojo gauta nauda nelaikomos jam grąžinamos paskolos, įnašai, sumos jų patirtoms akcinės bendrovės, viešosios įstaigos ar asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti, taip pat grąžinamos įmokos pagal lengvatinėmis sąlygomis nutrauktas gyvybės draudimo sutartis (lengvatinėmis sąlygomis laikomas sutarties nutraukimas per 30 dienų nuo pra
KD-4009 Tuo atveju, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomą darbą užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėjęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas
KD-8460 Mokestį išskaičiuojantys asmenys FR0573 formoje privalo deklaruoti gyventojams nuo 2016 m. sausio 1 d. išmokėtas tokias A klasės neapmokestinamąsias išmokas (kurių nebuvo privaloma deklaruoti): 1.Darbdaviai privalo deklaruoti į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams nuo 2016 m. sausio 1 d. mokamus dienpinigius Lietuvos Respublikos Vyriausy
KD-7353 Pajamos – tai visas per mokestinį laikotarpį gyventojo gautas atlygis už jo atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, parduotą, kitaip perleistą ar investuotą turtą ar lėšas, taip pat nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos įmokos (ar jų dalis), pozityviosios pajamos bei, kita n
KD-8390 Mokesčių administratoriui turi būti teikiami duomenis gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje tik apie išmokas už pakuotes, kurioms netaikoma užstato sistema, (įvairios pakuotės stiklo atliekos, PET taros atliekos, skardinės taros atliekos, makulatūra ir pan.), kur
KD-6358 Nuo 2017-01-01 deklaracijos FR0572 A ir U priedai nepildomi, todėl tikslinant duomenis už 2017 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius mokestį išskaičiuojantis asmuo pateiktoje deklaracijoje FR0572 forma įrašytus duomenis tikslina, pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą deklaraciją to mokestinio laikotarpio mėnesio, kurio
KD-6548 Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis pasinaudoti metiniu NPD, turi pateikti metinę nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją (GPM309 formą), vadovaudamasis Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis, kurios patvirtintos VMI prie FM vir
KD-8039 Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą ir įdarbinę asmenis pagal darbo sutartį, neturi teikti VMI prašymo dėl įsiregistravimo draudėju. Apie asmenų įdarbinimą tokie gyventojai praneša SODRAI. Prašymą dėl registravimosi draudėju (teikiama REG812 forma) turi teikti tik tie asmenys, kurie nevykdo jokios veiklos, bet įdarbina
KD-6394 Neteko galios nuo 2017 m. birželio 14 d. pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM viršininko 2017 m. birželio 12 d. įsakymą VA-52. Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formos, jos priedų GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP formų pildymo ir teikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2008 m. sp
KD-6382 Neteko galios nuo 2017 m. birželio 14 d. pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM viršininko 2017 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. VA-52. Informacija GPM306 formoje ir jos prieduose yra teikiama apie išmokėtas palūkanas, gautas iš taupymo pajamų, tik Europos Sąjungos valstybių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų (ES valstybių ir susiju
KD-6386 Neteko galios nuo 2017 m. birželio 14 d. pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM viršininko 2017 m. birželio 12 d. įsakymą VA-52. GPM306 formos ir jos priedų duomenys už kalendorinius metus turi būti pateikti VMI prie FM iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos. GPM306 formos ir jos priedų duomenys gali būti tikslinami duomenų tei
KD-7313 Pajamos, kurias 2009 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gauna jūrininkai už darbą laivo reiso metu yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu Lietuvoje, jeigu toks laivas yra įregistruotas: - bet kurios Europos Sąjungos valstybės jūrų laivų registre arba - Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos jūrų laivų registre, arba - Danijos
KD-4309 Jeigu dėl tam tikrų priežasčių savivaldybės negali organizuoti mokinių nemokamo vežiojimo į mokyklas / namus ir sudaro sutartį su mokinių tėvais dėl vaikų vežiojimo į mokyklą nuosavu transportu, bei šiems tėvams atlygina degalų, sunaudotų mokinių vežiojimui, įsigijimo išlaidas, tai tokios išmokos, neviršijančios patirtų išlaidų sumos, nel
KD-7633 Galioja iki 2013-12-31: Pagal Civilinio kodekso 6.870 straipsnio 2 dalį, paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento. Atsižvelgiant į tai, kad pinigai buvo paskolinti skirtingais laikotarpiais, laikoma, kad buvo suteiktos dvi paskolos (viena 2010 m., kita – 2011 m.). Atitinkamai 366 d. terminai skaičiuoj
KD-7377 Gyventojo gautas turtas ar paslaugos laikomi pajamomis natūra tik tuo atveju, jeigu: – turto ar paslaugų davėjo ir naudos gavėjo tarpusavio santykiai yra pagrįsti siekimu duoti (gauti) ekonominę naudą ir – naudos davėjas siekia duoti naudą konkrečiam gyventojui – siekis duoti (gauti) naudą yra kilęs dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtak
KD-7334 Gyventojo pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama gyventojo nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą, kurį baigęs jis įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją. Gyventojo nauda, gauta natūra, nelaikoma bet kokios kito asmens tiesiogiai mokymo įstaigai pervestos sum