KD-8088 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimai. Pakeitimo įstatymu numatyta, kad mokesti sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kai
KD-5926 Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.). Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FRO524 formos užpild
KD-5909 Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas pagal faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį, už teršimą iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus lėktuvus) – pagal sunaudotą per ataskaitinį laikotarpį degalų kiekį, už teršimą iš lėktuvų – pagal pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių. Mokesčio už
KD-5906 Mokesčio už aplinkos teršimą objektas: 1. Išmetami į aplinką teršalai. 2. Gaminiai, nurodyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlyje (žr. nuorodą). 3. Pripildyta pakuotė, nurodyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priedėlyje (žr. nuorodą). 1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys
KD-5904 2013.09.14 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMAS Nr. VIII-1183 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE http://www.infolex.lt/ta/5179
KD-5937 Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leistinos taršos normatyvo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už tuos teršalus, kur
KD-5913 Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.). Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos
KD-6085 Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FRO521 formos užpildymo taisyklės patvirtinto
KD-5914 Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m . liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (įsigalioja nuo 2009 m . sausio 1 d.). Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamų gaminių atliekomis deklara