KD-7865 Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 10 d. priimtu Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo Nr. IX-2332 7 straipsnio pakeitimo įstatymu buvo pakeisti mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminai. Naujas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo tei
KD-5954 1. Mokesčio mokestinis laikotarpis – valstybės įmonės finansiniai metai. 2. Pirmuoju mokestiniu laikotarpiu yra laikomas laikotarpis nuo valstybinės įmonės įsteigimo (pertvarkymo į valstybės įmonę) dienos iki finansinių metų pabaigos. 3. Paskutiniu mokestiniu laikotarpiu yra laikomas laikotarpis nuo finansinių metų pradžios iki valstybės įm
KD-5946 2012.12.31 2004-07-08 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS Nr. IX-2332 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B68E6BF6330B http://www.infolex.lt/ta/78840
KD-6090 Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-169. 2012-07-10 VMI prie FM viršininko 2004-10-15 įsakymas Nr. VA-169, „DĖL MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE DEKLARACIJOS FR0770 FORMOS IR JOS PILDYMO TA
KD-5956 Apskaičiuotą mokestį valstybės įmonė turi deklaruoti užpildydama ir pateikdama FR0770 formos deklaraciją. Deklaracijos forma ir jos pildymo taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-169. Deklaracijos FR0770 pateikimo terminai: Nuo 2016-01-01 Įmonė tinkamai užpildytą deklaraciją privalo AVMI pateik
KD-5947 Mokesčio mokėtojai – valstybės įmonės, išskyrus nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybinę įmonę Ignalinos atominę elektrinę. Mokesčio objektas yra valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perduotas turtas, kuris prilyginamas valstybės įmonės savininko kapitalui. Valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perdu
KD-5955 Valstybės įmonė mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise turi apskaičiuoti, deklaruoti ir mokėti nuo 2005–01–01. 1. Valstybės įmonės savininko kapitalo dydis, nuo kurio skaičiuojamas mokestis, nustatomas pagal mokestinio laikotarpio pirmos dienos būklę. 2. Įsteigtų naujų (pertvarkomų) valstybės įmonių savininko kapitalo dydis p