KD-3412 Nuo 2013-01-01 pagal PVMĮ 79 str. 11 d. nuostatas PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu. Elektroninė PVM sąskai
KD-3356 PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodyta: 1) PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data; 2) PVM sąskaitos - faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą-faktūrą; 3) prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas; 4) prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar
KD-3417 Įvykusį prekių tiekimą (paslaugų teikimą) apmokestinamasis asmuo privalo įforminti PVM sąskaita faktūra pats arba užtikrinti, kad tai padarytų pirkėjas arba trečiasis asmuo. PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma neatsižvelgiant į tai, ar prekės (paslaugos) apmokestinamos PVM, ar ne, ar PVM mokėtojo patiektos prekės arba suteiktos paslau
KD-3377 PVM mokėtojas arba ne PVM mokėtojas, į kitą Europos Sąjungos valstybę narę parduodantis naują motorinę transporto priemonę, PVM sąskaitoje faktūroje turi nurodyti motorinės transporto priemonės eksploatavimo pradžią (datą) ir ridą, o parduodantis laivą ir/ar orlaivį – eksploatavimo pradžią (datą) ir plauktų (skristų) valandų skaičių). Eks
KD-3535 Ūkininko žemės ūkio produkcijos tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas turi būti įforminamas: - PVM sąskaitas faktūra, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra PVM mokėtojas. PVM sąskaitą faktūrą išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, PVM mokėtojas, nesvarbu, kam tas ūkininkas tiekia žemės ūkio produkciją: perdirbėjams, tarpininkams, prekyb
KD-3461 Visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos. Rašytinės (popierinės) formos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat gautos PVM sąskaitos faktūros ir kiti su šiais dokum
KD-3527 1. Apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM: 1.1 Mokestinio laikotarpio mokėtina į biudžetą (grąžintina iš biudžeto) PVM suma apskaičiuojama ir deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje
KD-3357 PVM įstatymo 43 str. 1 dalyje nustatyta, kad taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinama nuoma: 1) jūrų laivų, skirtų keleiviams ir (arba) kroviniams tarptautiniais maršrutais vežti ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, 2) jūrų žvejybos laivų, 3) laivų, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje. PVM įstatymo 43 str. 2 dalyje nus
KD-6991 Atsižvelgiant į taisyklių, patvirtintų 2009-10-13 VMI prie FM įsakymu Nr. VA-65, nuostatas informacija apie pradelstas skolas pirmiausia teikiama pagal žemės ūkio produkcijos pardavėjus ir pradelstas skolas. Tačiau informaciją apie pradelstas skolas pagal žemės ūkio produktų rūšis turi teikti tik žemės ūkio produktus superkantys ir (arba)
KD-6924 Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams FR1070 formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2009 m . spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65. 2015.02.07 LR Vyriausybės 2000-04-06 nutarimas Nr.393 „DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAINOJIMO TERMINŲ PATVIRTIN
KD-2199 Juridiniai asmenys, vykdantys draudimo veiklą, duomenis apie gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas turi pateikti FR0611 formoje. Duomenys teikiami tuo atveju, jeigu gyventojas pagal gyvybės draudimo sutartį moka įmokas savo ir kitų fizinių asmenų naudai ir šios įmokos mokamos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad d
KD-6927 Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas ir LRV 2000 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo, nereglamentuoja žemės ūkio produkcijos kilmės, todėl informacija apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę teikiama ne tik už Lietuvoje, bet ir užsienio š
KD-6992 Žemės ūkio produkcijos pardavėjais laikytini ūkio subjektai, parduodantys žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją. Todėl įmonė, pirkdama žemės ūkio produkciją iš didmeninės prekybos įmonės, turi pateikti VMI prie FM informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją. 20
KD-7102 1. Prašymas grąžinti PVM gali būti tikslinamas: 1.1. likus ne mažiau kaip valandai iki Prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei nurodytos dienos; 1.2. Prašymą grąžinti PVM jau persiuntus atitinkamai valstybei narei. Kai tikslinamas EPRIS pateiktas, bet dar atitinkamai valstybei narei nepersiųstas Prašymas grąžinti
KD-7457 - Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XIII skyriaus nuostatos; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims" ; - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenim
KD-6950 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, atsiskaitydami su žemės ūkio produkcijos pardavėjais, turi laikytis žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse numatytų terminų, kurie negali būti ilgesni už nurodytuosius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 393 "DĖL ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR JOS ĮKAI
KD-6940 Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, perkantys žemės ūkio produkciją iš žemės ūkio produkcijos pardavėjo, kuris su banku ar kitu pelno siekiančiu juridiniu asmeniu (finansuotoju) yra pasirašęs faktoringo sutartį, turi teikti informaciją apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę, taisyklių, patvirtintų VMI prie FM 2009-10-13 įsakymu Nr.
KD-4163 Prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM gali atsirasti Lietuvos asmenims, kurių įsigyjamų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė negu nuo 2015-01-01 – 14 000 Eur (35 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti šią ribą. Tokia prievolė gali atsirasti: - ūkininkams, kuriem
KD-7098 Pareiškėjas kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi pateikti PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijas tais atvejais, kai nuo 2015-01-01 įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo deklaracijoje, yra 1000 eurų ar daugiau, o įsigyjant kurą – 25
KD-4115 PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, t.y. Lietuvos Respublikos juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas, už tie
KD-8254 Mokesčių administratoriaus sprendimas nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę gali būti priimtas, jeigu mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia mokesčio deklaracijos. Tiems mokesčių mokėtojams, kurie dėl įvairių priežasčių nepateikė PVM deklaracijų, VMI suformuoja pakaitines PVM deklaracij
KD-2820 Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005-09-16 įsakymu Nr. VA-67. Taisyklės nustato mokestinių prievolių įvykdymo būklės, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingu arba neskolingu valstybės (savivaldybių) biudžetui ir valstybės pinigų fondams, nustatymo tvarką. 2009.05.25 VMI prie FM
KD-7780 Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti akcizų įstatymo 27 str. 1 dalies 1, 5-8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0396 forma) ir Prašymo grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0397 forma), taisyklės pat
KD-7781 Prašymai dėl akcizų grąžinimo (FR0396 ir FR0397 formos) VMI gali būti pateikiami tokiais būdais: 1. pristatomi tiesiogiai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI); 2. atsiunčiami paštu; 3. elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI (įskaitant elektroninį paštą (adresu vmi@vmi.lt)). Elektroniniu paštu pateiktų prašymų
KD-5266 Atskaitoma užsienio valstybėje ar zonoje sumokėto mokesčio suma apskaičiuojama tokiu būdu: 1. Remiantis PMĮ 39 str. 2 d., skaičiuojamos kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos. Pritaikius PMĮ 5 straipsnyje nustatytą pelno mokesčio tarifą, skaičiuojamas pelno mokestis nuo visos apskaičiuotų pozityviųjų pajamų sumos; 2. Skaiči