KD-5204 Lietuvos vieneto iš kontroliuojančio (-ių) skolintojo (-ų) skolinto kapitalo už atlygį dalis, viršijanti šio skolinto kapitalo už atlygį ir fiksuoto kapitalo santykį 4:1, laikoma kontroliuojamu skolintu kapitalu. Skolinto kapitalo už atlygį ir fiksuoto kapitalo santykis apskaičiuojamas Lietuvos vieneto kiekvieno mokestinio laikotarpio pasku
KD-8369 Nuo 2012-03-09 ūkio subjektai, tvarkydami apskaitos dokumentus, turi vadovautis Buhalterinės apskaitos įstatyme ir archyvų įstatyme nustatytais reikalavimais. Pagal BAĮ 8 str. valdymo (vidaus) apskaitą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai. Sugadintus ar nepanaudotus specialius apskaitos dokumentų blankus ūkio subjektai gali nurašyti p
KD-5878 Įmokas į garantinį fondą moka visi juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas ir religines bendruomenes bei religines bendrijas, nuo 2013-03-01 fiziniai asmenys, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų m
KD-8326 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad, atsižvelgiant į numatomą euro įvedimą Lietuvos Respublikoje, 2014 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 9, 172, 18, 382, 391, 461 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-1131 (toliau – PMĮ ), kuris įsigali
KD-6365 Valstybinės žemės nuomos mokestį administruoja savivaldybės. 2012.02.03
KD-4070 Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių tiekimą į kitą valstybę narę, kuriam taikomos PVM įstatymo VI skyriaus nuostatos, atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas toks prekių tiekimas, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną. Prekių išgabenimo data nustatoma pagal prek
KD-7584 Kai sandoris dėl prekių tiekimo (paslaugų teikimo) susideda iš kelių elementų, turi būti įvertinama, ar PVM tikslais toks sandoris turi būti laikomas vienu ar keliais atskirais sandoriais. Sprendžiant, kokias kitas su prekės tiekimu susijusias papildomas paslaugas reikia įtraukti į pagrindinio sandorio apmokestinamąją vertę, kiekvienas at
KD-4159 1. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 9 str. 2 dalies nuostatas bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimas, kai jis perduodamas kaip juridinio asmens dalyvio turtinis įnašas, o šio nuosavybės teisės objekto (o jeigu jis pasigamintas, - jam pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) im
KD-4214 Ekonominėje veikloje naudotų prekių, kurios verslo tikslais iš Lietuvos pervežamos į kitą valstybę narę, PVM apmokestinamąją vertę sudaro to nuosavybės teisės objekto įsigijimo vertės dalis, apskaičiuota atsižvelgiant į tai, kiek jo sunaudota apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje apmokestinimo momentu. 2009.12.11 PVMĮ 15 str. 2 d. h
KD-4149 Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6 straipsnio nuostatas prekių tiekimu laikomas ir ilgalaikio materialaus turto pasigaminimas, jeigu ilgalaikiam materialiajam turtui pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą. Pagal šio straipsnio nuostatas ilg
KD-4227 Atsiskleidusio tarpininko gautas ar gautinas atlygis už atstovavimą („komisiniai") yra atsiskleidusio tarpininko teikiamų tarpininkavimo paslaugų apmokestinamoji vertė. Atsiskleidęs tarpininkas – apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų tiekimo sandoryje kito vardu ir sąskaita. Šiuo atveju sandoryje dėl pre
KD-4143 Kai prekė suvartojama privatiems poreikiams tenkinti, t. y., kai prekė, kurios pirkimo (importo) PVM PVM mokėtojas buvo įtraukęs į PVM atskaitą, perduodama neatlygintinai, o asmuo, kuriam prekė perduota, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ta preke kaip jos savininkas, arba prekė sunaudojama bet kokiu kitu būdu, jeigu PVM mokėtojas
KD-4197 Iš kitos valstybės narės įsigytų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas įsigytų prekių pardavimo PVM, nustatoma laikantis tų pačių taisyklių, kaip ir apskaičiuojant šalies teritorijoje tiekiamų prekių apmokestinamąją vertę. Šių įsigytų prekių apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas įsigytų
KD-3737 Importuojamų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, apskaičiuojama prie šių prekių muitinės vertės, kuri nustatoma pagal Muitinės kodekso ir jo taikymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, papildomai pridedant šias sumas: - už šias prekes sumokėtus arba sumokėtinus ne Europos Sąjungos teritorijoje ar ne L
KD-4579 Nuosavybės teisės objekto (pasigaminimo atveju – jam pasigaminti skirtų prekių, paslaugų), kurio pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, perdavimas kaip turtinis įnašas ar dėl kito asmens reorganizavimo yra PVM objektas. PVM mokėtojas nuo perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamosios vertės apskaičiuoja pa
KD-4406 Jeigu Lietuvos PVM mokėtojo per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus kitos ES valstybės asmenims, neįregistravusiems PVM mokėtojais savo valstybėje, parduotų prekių vertė yra didesnė už toje kitoje ES valstybėje nustatytą sumą (maksimalią nuotolinės prekybos būdu parduotų prekių vertę), tai Lietuvos PVM mokėtojas toje ES valstybė
KD-4591 Nuo 2010-01-01 pagal PVM įstatymo Nr. XI-518 95 str. redakciją paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, kaip jis suprantamas PVMĮ 13 straipsnyje, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam šalies teritorijoje užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, teikiamas paslaugas, nurodytas PVM įstatymo 13 strai
KD-4410 Įsiregistravęs PVM mokėtoju nuotolinei prekybai kitoje ES valstybėje Lietuvos PVM mokėtojas neturi skaičiuoti ir mokėti į Lietuvos biudžetą PVM nuo parduotų tos ES valstybės narės gyventojams ir kitiems asmenims, neįregistruotiems PVM mokėtojais, prekių mokėtinos PVM sumos. Tačiau Lietuvos PVM mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą įtraukti
KD-4580 PVM mokėtojas, perėmęs nuosavybės teisės objektus, perduotus kaip turtiniai įnašai ar dėl kito asmens reorganizavimo, turi išskaityti ir sumokėti PVM. Apskaitos dokumente išskirta pardavimo PVM suma tą patį mokestinį laikotarpį deklaruojama kaip pirkimo PVM ir nukeliama į PVM atskaitą, jeigu perimtas nuosavybės teisės objektas skirtas nau
KD-6083 Atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM taikomas, kai šių statybos darbų pirkėjai (užsakovai) yra: 1) PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys tik ekonominę veiklą (PVM apmokestinamą, PVM neapmokestinamą, tiek tokią ekonominę veiklą, kai pagal PVM įstatymo nuostatas prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vi
KD-4577 Jeigu šalies teritorijoje neįsikūręs užsienio asmuo šalies teritorijoje vykdo PVMĮ 95 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nenurodytą veiklą ir nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju, jo tiekiamų prekių ir (arba) teikiamų paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, už šias užsienio asmens tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas priva
KD-4400 Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai, o iš vienos valstybės narės išgabenamos prekės įsigyjamos kitos valstybės narės PVM mokėtojo ir nugabentos į trečiąją valstybę narę iš karto patiekiamos tos trečiosios valstybės narės PVM mokėtojui. Tam, kad būtų galima taikyti
KD-4415 Trikampės prekybos atveju, kai Lietuvos PVM mokėtojas yra prekių tiekėjas ir prekes parduoda kitos ES valstybės PVM mokėtojui, o šis jas perparduoda dar kitos ES valstybės PVM mokėtojui, laikoma, kad Lietuvos PVM mokėtojas trikampės prekybos atveju tiekia prekes kitos ES valstybės PVM mokėtojui. Jeigu šios prekės yra išgabenamos trečiosio
KD-6066 Paslaugų teikėjas, PVM mokėtojas, užsakovui atliktų statybos darbų, kurių PVM išskaito ir sumoka šių darbų užsakovas (pirkėjas), apmokestinamąją vertę be PVM (nurodytą išrašytoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje) turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 12 laukelyje „PVM apmokestinami sandoriai,
KD-4466 Pirkėjas neprivalo apskaičiuoti ir mokėti pardavimo PVM už šias prekes, kurių įsigijimas nelaikomas PVM objektu Lietuvoje: - prekes, įsigyjamas iš kitos valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas (jūrų laivų ir jų įrangos tiekimas, prekių, kurios tiekiamos kaip at