KD-4437 Jei prekes iš kitos valstybės narės įsigyja asmuo, Lietuvoje neįsiregistravęs PVM mokėtoju, jam gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti įsigytų prekių pardavimo PVM. Neįsiregistravę PVM mokėtojais asmenys, tai: - apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai), vykdantys ekonominę veiklą (pvz., sveikatos priežiūr
KD-4582 Kai iš esmės pagerintas pastatas (statinys), naudotas kitais pagrindais negu nuosavybės teisė, grąžinamas jo savininkui nepasibaigus PVM tikslinimo laikotarpiui, tai pastato (statinio) esminį pagerinimą atlikusio asmens apskaičiuotą PVM išskaityti ir sumokėti turi PVM mokėtojas, kuriam perduodamas nuosavybės teisės objektas (savininkas).
KD-8242 Bendrovė, parduodama pagal maržos schemą įsigytą naudotą automobilį, maržą apskaičiuotų kaip atlygio (išskyrus patį PVM), kurį bendrovė gautų už patiektą automobilį, ir sumos be PVM (įskaitant aukciono organizatoriaus PVM sąskaitoje nurodytą aukciono mokestį, transporto paslaugas, specifinį šalies mokestį), kurią ji sumokėjo arba turi sum
KD-3660 Turizmo paslaugos – tai turistų kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informavimo, pramogų ir kitų poreikių tenkinimo paslaugos. Galima išskirti šias turizmo paslaugų rūšis: 1) turistų kelionių organizavimo paslaugos; 2) turizmo informacijos paslaugos; 3) turistų apgyvendinimo paslaugos; 4) turistų vežimo, pramogų ir ki
KD-8241 Jeigu aukciono organizatoriaus išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta ne tik automobilio kaina be PVM, bet ir papildomos paslaugos (aukciono mokestis, transporto paslaugos, specifinis šalies mokestis (Country specific cost)), nuo kurių apmokestinamosios vertės apskaičiuotas užsienio 21 proc. PVM, taip pat nurodyta, kad automobilio t
KD-3626 Kelionės organizatorius gali teikti ir pavienes turizmo paslaugas, apmokestinamas pagal specialią apmokestinimo schemą. Vadinasi, kelionių organizatorius gali įsigyti ir savo vardu parduoti tik apgyvendinimo, tik vežimo ar kitą turizmo paslaugą. Pvz., kelionių organizatorius iš užsienio į Lietuvą atvykstantiems pavieniams turistams savo v
KD-3627 Speciali turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schema (kai PVM apskaičiuojamas nuo kelionės organizatoriaus maržos) taikoma kelionių organizatoriaus teikiamoms kelionės organizavimo paslaugoms ir tais atvejais, kai jie iš trečiųjų asmenų įsigytas paslaugas savo vardu parduoda ne tiesiogiai pirkėjui (klientui), o per atsiskleidusius tarpinink
KD-3568 Prekėms, kurias parduodant taikoma marža, pirkimo PVM atskaita negalima. Tačiau PVM mokėtojai, taikantys maržos schemą, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą kitų įsigytų PVM apmokestinamų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumas (pvz., elektros energijos, šildymo, komunalinių paslaugų ir kt.). 2013.10.09 PVMĮ 108 str. 1,2 d. https://ww
KD-4670 1. Laikoma, kad ne Europos Sąjungos prekės importuotos šalies teritorijoje, jeigu šios prekės yra šalies teritorijoje tuo metu, kai jos įvežamos į Europos Sąjungos teritoriją, išskyrus atvejus, kai įvežtos į Europos Sąjungos teritoriją ne Europos Sąjungos prekės ne išleidžiamos laisvai cirkuliuoti, o pateikiamos laikinajam saugojimui muit
KD-3520 Pardavėjo marža yra apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas PVM. Marža apskaičiuojama kaip atlygio (išskyrus patį PVM), kurį pardavėjas gavo arba turi gauti už patiektą prekę, atimant sumą (įskaitant PVM), kurią pardavėjas sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui šią prekę įsigydamas. Maržos schemą gali taikyti PVM mokėtojai, nuo
KD-4731 Kai PVM mokėtojas tiekia savo naudotą ilgalaikį materialųjį turtą, šių sandorių atžvilgiu laikoma, kad jis atitinka PVMĮ 106 str. 1 dalies reikalavimus dėl nuolatinio vertimosi naudotų prekių tiekimu ir tiekdamas minėtąjį ilgalaikį turtą PVM gali skaičiuoti nuo maržos. 2013.10.09 PVMĮ 106 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.htm
KD-3569 Taip, gali. Tačiau, kai PVM mokėtojas meno kūrinių, kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų pardavimo PVM apskaičiuoja nuo visų šių prekių apmokestinamosios vertės, tai atskaityti šių prekių pirkimo (importo) PVM jis gali tik pardavęs minėtas prekes. 2013.10.09 PVMĮ 108 str. 2 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E
KD-3881 Apmokestinamasis asmuo, siekiantis tapti specialios schemos dalyviu, turi pateikti Registravimo prašymą. Registravimo prašymą per neautentifikuotą arba autentifikuotą MOSS sistemos sritį gali teikti pats apmokestinamasis asmuo arba apmokestinamojo asmens įgaliotas asmuo. Registravimo prašymą per neautentifikuotą MOSS sistemos sritį gali t
KD-3997 PVM mokėtojas 0 proc. PVM tarifą prisitaikęs šiais prekių tiekimo atvejais: 1. kai tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti muitinės prižiūrimose laikinojo prekių saugojimo vietose; 2. kai tiekiamos prekės įvežamos į laisvąją zoną arba padedamos į laisvąjį sandėlį; 3. kai tiekiamoms prekėms įforminama muitinio sandėliavimo, muitinės
KD-3574 Pardavėjas, PVM mokėtojas, nuolat tiekiantis naudotas prekes, meno kūrinius, kolekcinius ir (arba) antikvarinius daiktus, kurių apmokestinamoji vertė yra pardavėjo marža, tiekimo faktui įforminti privalo naudoti PVM sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz. kasos aparato kvitą ar pan.), kuriuose neturi teisės nurodyti PVM tarifo ir sumos.
KD-3833 1. Neatsižvelgiant į tai, kad investicinio aukso tolesnis tiekimas PVM neapmokestinamas, PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą: 1) pirkimo PVM, sumokėtą arba priklausantį sumokėti už investicinį auksą tiekėjui, kuris pasinaudojo PVMĮ 112 str. 3 d. nurodyta teise (investicinio aukso pirkėjas yra PVM mokėtojas); 2) pirkimo ir (ar
KD-3950 Pagal PVMĮ 53 str. 1 dalies nuostatas taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinami šie sandoriai: 1) prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose; 2) prekių tiekimo, kai tiekiamos prekės įvežamos į laisvąją zoną arba padedamos į laisvąjį sandėlį; 3) prekių tiekimo,
KD-3577 PVM mokėtojas, kurio tiekiamų naudotų prekių, meno kūrinių, taip pat kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų apmokestinamoji vertė yra pardavėjo ar aukciono organizatoriaus marža, privalo tvarkyti atskirą tokių prekių pirkimo (priėmimo) ir pardavimo apskaitą, kuria remiantis apskaičiuojama marža ir nuo jos PVM įstatyme nustatyto dydžio P
KD-5200 Kontroliuojantis skolintojas – tai Lietuvos vienetui suteikęs skolinto kapitalo už atlygį Lietuvos vienetą kontroliuojantis apmokestinamasis vienetas arba gyventojas (t. y. Lietuvos ar užsienio apmokestinamasis vienetas arba Lietuvos nuolatinis gyventojas ar Lietuvos nenuolatinis gyventojas), kuris: - kontroliuoja Lietuvos vienetą paskutinę
KD-5240 Kontroliuojantys vienetai gali neskaičiuoti ir į savo pajamas netraukti kontroliuojamųjų užsienio vienetų pozityviųjų pajamų, kai: 1. kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamas sudaro tik kontroliuojančio vieneto išmokos, laikomos neleidžiamais atskaitymais pagal šio PMĮ 31 str. 1 d. 12 punktą, arba 2. kontroliuojamojo užsienio vieneto pajam
KD-7597 Palūkanos, mokamos kontroliuojančiam asmeniui už kontroliuojamąjį skolintą kapitalą, nors ir yra GPM objektas, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams. 2012.03.09 PMĮ 40 str. 3 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157066 http://www.infolex.lt/ta/12868:str40 PMĮ 17 str. 1 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.sho
KD-3822 Jeigu visos PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 60 000 eurų (iki 2014-12-31 – 200 000 Lt), toks PVM mokėtojas turi teisę pateikti mokesčio administratoriui prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį. Kreiptis į mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu la
KD-7761 Skola, nors ir atitinka finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo", 2 punkte nustatytus kriterijus, nelaikoma beviltiška, jeigu: - PVM mokėtojas skolų reikalavimo teisę atlygintinai arba neatlygin
KD-3809 1. Jeigu visos PVM mokėtojo pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 60 000 eurų (iki 2014-12-31 – 200 000 Lt), toks PVM mokėtojas turi teisę pateikti mokesčio administratoriui prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį. Kreiptis į mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu
KD-4071 Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių įsigijimą iš kitos valstybės narės atsiranda, kai šių prekių tiekėjas išrašo PVM sąskaitą-faktūrą, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną. Prekių išgabenimo data nustatoma pagal prekių transporto dokumentus, t. y. prekių išgabenimo data laikoma prekių