KD-4101 1. Apmokestinamoji vertė yra bazė, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas mokestis. Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas arba jo vardu trečiasis asmuo. Atlygis - visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita
KD-4103 Į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami: 1) visi mokesčiai (pvz., muitai, akcizai ar pan.) ir rinkliavos (pvz., valstybės rinkliavos už įvairių licencijų, leidimų išdavimą), išskyrus patį PVM. 2) su prekės tiekimu arba paslaugos teikimu susijusių ir pirkėjui tenkančių išlaidų (tokių kaip: pakavimo, transportavimo, draudimo ir k
KD-4248 Aukciono organizatoriaus marža apskaičiuojama kaip viso iš prekės pirkėjo gauto ar gautino atlygio (įskaitant visus mokesčius ir rinkliavas, išskyrus patį PVM, su prekės tiekimu susijusias ir pirkėjui tenkančias išlaidas) ir aukciono vedėjo prekės pardavėjui sumokėtos ar mokėtinos sumos skirtumas. Kelionės organizatoriaus marža apskaičiuo
KD-4245 Tiekiamų naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinamoji vertė gali būti skaičiuojama nuo pardavėjo maržos, kuri apskaičiuojama kaip atlygio (išskyrus patį PVM), kurį pardavėjas gavo arba turi gauti už patiektą prekę atimant sumą (įskaitant PVM), kurią pardavėjas sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui ši
KD-4224 Po laikino išvežimo perdirbti vėl įvežamų į ES teritoriją prekių muitine verte laikoma pinigų suma, sumokėta už perdirbimo (remonto, jeigu ne garantinis) paslaugas, su sąlyga, kad ši suma yra leidimo laikinam išvežimui perdirbti turėtojo atlygis ir jo dydžiui neturėjo įtakos jokie šio asmens ir perdirbimo operacijas atlikusio asmens tarpu
KD-6068 Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas nepriklauso nuo to, kada buvo sudarytos statybos darbų sutartys. Mechanizmas yra taikomas visiems statybos darbams, suteiktiems atitinkamiems asmenims nuo 2015-07-01, jeigu tokių suteiktų statybos darbų apmokestinimo momentas pagal PVM įstatymo nuostatas yra 2015-07-01 arba vėliau. Tuo at
KD-4416 Pagal PVM įstatymo 12 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatas laikoma, kad kitos ES valstybės narės PVM mokėtojas, kuris nėra įsikūręs Lietuvos Respublikoje, vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje ir jo tiekiamų prekių tiekimo vieta laikoma Lietuva, kai yra įvykdytos tokios sąlygos: 1. prekių pirkėjas yra vienas iš PVM įstatymo 71-1 straipsnio 1 dali
KD-4593 Kai apmokestinamasis asmuo įsigyja kitas, negu nurodytas PVM įstatymo 13 str. 2 dalies 1 punkte, paslaugas, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio nuostatas yra Lietuva, iš Lietuvoje neįsikūrusio užsienio asmens, kuris nėra įsiregistravęs Lietuvoje PVM mokėtoju (nors privalėjo juo registruotis), tai šiam paslaugų pirkėjui- a
KD-6067 Statybos darbų pirkėjas (užsakovas) jam išrašytoje paslaugų teikėjo (pvz., rangovo) atliktų statybos darbų (kurių PVM privalo išskaičiuoti ir sumokėti pirkėjas) PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą PVM sumą nuo šių statybos darbų apmokestinamosios vertės (kainos be PVM) privalo įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 for
KD-4576 Pirkėjui – apmokestinamajam asmeniui reikia apskaičiuoti pardavimo PVM už šias iš užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje įsigytas prekes, jeigu šios prekės, jų tiekimo metu yra Lietuvoje: 1. gamtinės dujos ir elektra (PVM įstatymo 95 str. 3 dalies 5 punktas); 2. prekės, kurios yra instaliuojamos ar surenkamos Lietuvoje (PVM įstatymo 95 s
KD-4444 Jeigu akcizais apmokestinamas prekes (etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką, kurą), kurių gabenimas baigėsi Lietuvoje, įsigijo bet kuris asmuo (išskyrus fizinį asmenį, nesantį apmokestinamuoju asmeniu), tai jam atsiranda prievolė mokėti tų prekių pardavimo PVM, neatsižvelgiant, už kokią sumą akcizais apmokestinamų prekių
KD-4578 Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai, o vienos valstybės narės PVM mokėtojo įsigyjamos prekės iš kitos valstybės narės PVM mokėtojo iš karto patiekiamos ir nugabenamos į trečiąją valstybę narę tos valstybės narės PVM mokėtojui. Trikampės prekybos atveju prievolė aps
KD-4431 Tais atvejais, kai nuotolinės prekybos būdu tiekiamos akcizais apmokestinamos prekės, prekių tiekimo vieta visada laikoma pirkėjo valstybė narė, neatsižvelgiant į tai, ar viršijama nuotolinei prekybai nustatyta riba, ar ne. 2009.12.21 PVM įstatymas, 12 str. 3 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://
KD-4511 PVM objektu laikomi tokie prekių įsigijimo už atlygį iš kitos valstybės narės atvejai: 1. Iš valstybės narės įsigytos prekės, kuriomis jas įsigyjantis asmuo gali disponuoti kaip savininkas - PVM objektas, jeigu tos prekės atgabenamos į kitą valstybę narę, nei ta, kurioje prasidėjo prekių gabenimas. Prekes gali gabenti pirkėjas, pardavėja
KD-4408 Lietuvos PVM mokėtojas turi teisę kitoje ES valstybėje registruotis PVM mokėtoju nuotolinei prekybai savo noru, kai tos ES valstybės minėtiems asmenims parduotų prekių vertė nepasiekia toje ES valstybėje nustatytos ribos. Tačiau šiuo atveju Lietuvos PVM mokėtojas gali registruotis PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje tik gavęs Lietuvoje iš s
KD-7173 Pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą pagrindinę paslaugų vietos nustatymo taisyklę nustatoma visų ( išskyrus nurodytų PVM įstatymo 13 straipsnio 4, 5, 9, 11, 12 ir 13 dalyse) paslaugų, teikiamų apmokestinamiesiems asmenims, teikimo vieta. Vadinasi, jeigu Lietuvoje įsikūręs apmokestinamasis asmuo iš užsienio asmens,
KD-4448 Pagal pagrindinę prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės vietos nustatymo taisyklę, laikoma, kad prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės įvyko šalies teritorijoje tuo atveju, kai įsigyjamų prekių gabenimas baigėsi šalies teritorijoje. Jeigu Lietuvos PVM mokėtojo įsigytų iš vienos valstybės narės prekių gabenimas baigėsi ne Lietuvoje,
KD-4432 PVM mokėtojui nustatyta prievolė apskaičiuoti įsigytų prekių, kurių gabenimas pagal PVM įstatymo nuostatas baigėsi Lietuvoje, pardavimo PVM. Pavyzdys Vokietijos PVM mokėtojas pardavė skalbimo mašinas ir 2010-01-16 išrašė skalbimo mašinų PVM sąskaitą faktūrą 30 000 eurų sumai Lietuvos PVM mokėtojui. Skalbimo mašinas į Lietuvą Vokietijos PV
KD-4581 Iš esmės pagerinto pastato (statinio), naudoto kitais pagrindais negu nuosavybės teise (pagal nuomos, panaudos sutartis ir kt.), grąžinimas jo savininkui, nepasibaigus PVM atskaitos tikslinimo laikotarpiui (nepraėjus 10 metų nuo esminio pagerinimo atlikimo) yra PVM objektas, kai pastatą pagerinęs PVM mokėtojas tokiam pagerinimui sunaudotų
KD-4700 Pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, parduodant prekes pakuotėse, kurioms taikoma pakuočių užstato sistema, pačių pakuočių nuosavybės teisė prekių pirkėjui neperduodama, tos pakuotės lieka gamintojo ar importuotojo nuosavybėje. Užstatas už stiklinę tarą yra garantija, kad pakuotė bus grąžinta, todėl ši pakuotė nel
KD-8097 Tuo atveju, kai įmonė suteikia ilgalaikes ar trumpalaikes paskolas, nenustatydama palūkanų, asocijuotiems asmenims (pvz., darbuotojui, kuris atitinka asocijuoto asmens kriterijus), tai vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 40 str. 2 dalies nuostatomis įmonė negautas palūkanas turi įtraukti į apmokestinamąsias pajamas. T
KD-3895 Specialios schemos dalyvis iš specialios schemos gali būti išregistruotas tiek paties dalyvio prašymu, tiek Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens sprendimu. Specialios schemos dalyvis pateikti prašymą išregistruoti jį iš specialios schemos dalyvių gali, jeigu: 1. nebeteikia telekomunikacijų
KD-5202 Fiksuotas kapitalas – tai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną apskaičiuotas Lietuvos apmokestinamojo vieneto nuosavas kapitalas, neįskaitant: - to mokestinio laikotarpio finansinio rezultato (pelno / nuostolio), ir - kontroliuojančio skolintojo Lietuvos vienetui perleisto turto perkainojimo rezultato, jeigu šį turtą tas vienetas naudoja
KD-3909 Specialios schemos dalyviai PVM deklaraciją už mokestinį laikotarpį privalo užpildyti ir pateikti ne vėliau kaip iki kito ketvirčio, einančio po mokestinio laikotarpio, pirmo mėnesio 20 dienos. Jei specialios schemos dalyviai nepateikia deklaracijos per nustatytą terminą, tai 10 dieną, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią PVM deklaracija turė
KD-4671 Tuo atveju, jeigu tiekiamos prekės yra skirtos PVM lengvatų sandėliui, prekių tiekėjas tokiam prekių tiekimui gali taikyti 0 proc. PVM tarifą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prekių tiekėjas turi turėti PVM įstatymo dokumentus, kurie įrodo, kad prekės yra skirtos PVM lengvatų sandėliui. Ne iš Europos Sąjungos įvežamų prekių į PVM lengvatų