KD-3860 Speciali apmokestinimo PVM schema taikoma tik PVMĮ 13 straipsnio 15 dalyje nurodytoms telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms, kurias asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, teikia apmokestinamasis asmuo, įsikūręs už Europos Sąjungos teritorijos ribų arba Europos Sąjung
KD-7103 Pagal Garantinio fondo įstatymo 4 str. 1 d. 1 punktą, įmokos nuo 2012-01-01 sudaro 0,2 proc. (nuo 2008-07-12 iki 2011-12-31 – 0,1 proc.) priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos). Darbuotojų natūra gautos pajamos nesiejamos su išmokomis iš Garantinio fondo bei nepriskiriamos
KD-7101 Neatsižvelgiant į tai, kad pagal GPMĮ individualios įmonės savininko iš individualios įmonės gaunama pajamų suma, neviršijanti suderintos sumos, nuo kurios nuo 2010 m . skaičiuojamos ir mokamos šio asmens valstybinio socialinio draudimo įmokos, priskiriama individualios įmonės savininko su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykia
KD-8307 Šiuo metu galiojančios taisyklės numato, kad telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų suteikimo vieta nustatoma vadovaujantis pagrindine paslaugų vietos nustatymo taisykle, t. y. jei paslaugos teikiamos apmokestinamajam asmeniui, tai tokių paslaugų vieta yra ten, kur įsikūręs apmokestinam
KD-7153 Pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatas ilgalaikių transporto nuomos paslaugų pirkėjas, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam šalies teritorijoje užsienio asmens teikiamas transporto nuomos paslaugas tokiu atveju, kai: 1) paslaugas teikiantis užsienio asmuo nėra įsikūręs Lietuvoje, t. y. neturi ekonominės veik
KD-3364 1. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo teikia trumpalaikes transporto nuomos paslaugas, tai prievolė apskaičiuoti PVM už užsienio apmokestinamojo asmens teikiamą paslaugą (jeigu pagal PVM įstatymo nuostatas apskaičiuoti ir sumokėti PVM privalo pirkėjas (klientas)), atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau: - kai pir
KD-7762 Priežastis, dėl kurios skola laikoma beviltiška Dokumentai, įrodantys skolos beviltiškumą Skolos neįmanoma susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip 12 paskutinių kalendorinių mėnesių nuo teikiamų prekių ir (arba) paslaugų apmokestinimo momento ir jeigu skolai priskiriama pardavimo PVM suma už patiektas prekes ir (arba) suteiktas buvo apskaič
KD-3877 Kitoks nei kalendorinio mėnesio ar kalendorinio pusmečio mokestinis laikotarpis gali būti nustatytas juridiniam asmeniui arba užsienio apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, taip pat naujai įsteigtam PVM mokėtojui, jeigu toks mokestinis laikotarpis yra patogesnis dėl asmenį patronuojančio užsienio apmokestinamojo asmens arba užsienio
KD-7760 Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89-1 straipsnio nuostatas, apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma gali būti mažinama pripažintoms beviltiškoms skoloms (įskaitant pardavimo PVM) 89-1 straipsnio nustatyta tvarka priskiriama pardavimo PVM suma. Šios nuostatos taikomos pardavimo PVM sumoms, apskaičiuotoms ir deklaruotoms PVM įst
KD-3825 Kalendorinio mėnesio mokestinis laikotarpis į kalendorinį pusmetį yra keičiamas neribotam laikui ir gali būti pakeistas į kalendorinį mėnesį tik PVM mokėtojo prašymu (išskyrus atvejį, kai netenkama teisės mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendoriniu pusmetį, nes pajamos iš ekonominės veiklos viršijo 60 000 eurų (iki 2014-12-31 – 200 000 Lt
KD-3880 PVM mokėtojai, įsigyjantys prekių iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, taip pat nuo 2010-01-01 įsigyjantys paslaugų, kurias šalies teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai ir už kurias šių paslaugų pirkėjai PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžet
KD-3951 Jeigu po užpildytos pirminės metinės PVM deklaracijos ir jos priedų pateikimo nustatoma, kad pateiktoje metinėje PVM deklaracijoje ar jos prieduose yra klaidų ar netikslumų, tuomet turi būti pateikta patikslinta visa tų pačių kalendorinių metų metinė PVM deklaracija ir jos priedai. Patikslintoje metinėje PVM deklaracijoje ir jos prieduose
KD-3986 Jeigu pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius apskaičiuota turto panaudojimo PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti dalis (procentais) nuo tais kalendoriniais metais faktiškai naudoto turto pirkimo PVM atskaitos procento (A4-A8/A5) skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais, turto PVM atskaitos metinė tikslinimo
KD-3940 Metinę PVM deklaraciją FR0516 privalo pateikti: 1. PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais vykdė mišrią veiklą ir įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo (importo) PVM nustatyta tvarka paskirstė proporcingai. 2. PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie nuo 2002-07-01 įsigy
KD-3932 Jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo per tą mokestinį laikotarpį padarytas klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto) PVM suma, arba klaidas, susijusias su prekių ar paslaugų tiekimu į kitas valstybes nares, prekių ar paslaugų įsigijimu iš kitų valst
KD-8275 Akmenės – Molėtų r. savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2015 m. Pagėgių – Zarasų r. savivaldybių nustatyti žemės mokesčio tarifai 2015 m. 2014-07-15
KD-4280 Dujos, tiekiamos Europos Sąjungos teritorijoje esančiomis gamtinių dujų sistemomis ar prie jų prijungtais tinklais, elektros energija, šilumos ar vėsumos energija, tiekiama šilumos ar vėsumos tinklais, laikomos patiektomis šalies teritorijoje tik šiais atvejais: 1) kai šias prekes įsigyja Lietuvos Respublikoje įsikūręs (t. y. kai jo buvei
KD-5348 Draudimo įmonių uždirbtoms pajamoms priskiriamos už draudimą uždirbtos įmokos (premijos) ir prisiimto perdraudimo įmokos. Kai draudimo sutartyje numatyta įmoka pasirašyta visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, trunkančiam ilgiau negu vieną mokestinį laikotarpį, tai į uždirbtas pajamas įtraukiama tik ta draudimo įmokų dalis, kuri p
KD-4963 Vertybinių popierių (VP) atpirkimo sandoriai (REPO), apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti vertinami kaip lėšų skolinimosi (kreditavimo) sandoriai, pateikus finansinį užstatą. Todėl vienetui perleidus VP pagal atpirkimo sandorį pirkėjui, parduotas turtas lieka pardavėjo apskaitoje, o iš pirkėjo gauti pinigai pripažįstami kaip ga
KD-5188 Formą pildo Lietuvos juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ar organizacijų nuolatinės buveinės. Formos neprivalo pildyti bankai. Forma pildoma tais atvejais, kai atliekamos ūkinės operacijos, susijusios su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ir/ar sudaromi (įsigyjami) sandoriai. 2013.08.29 VMI prie FM viršininko 2
KD-4979 Jei lizingo (finansinės nuomos) sutartyje nenurodomos palūkanos (arba palūkanos nepagrįstai mažos), lizingo teikėjas turi apskaičiuoti palūkanų pajamas, atsižvelgdamas į sutarties pradžioje galiojusią vidutinę rinkos palūkanų normą. Palūkanų suma apskaičiuojama diskontuojant bendrą mokėjimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį sumą, ta
KD-7910 VMI įskaitomas (sumokamas) importo PVM, kuris buvo apskaičiuotas: 1) prekių išleidimo į laisvą apyvartą metu, jeigu prekės muitinei deklaruotos pateikiant bendrąjį administracinį dokumentą arba automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis ( toliau – muitinės deklaracija); 2) po prekių išleidimo į laisvą apyvartą patikslinus muit
KD-5347 Pajamomis laikomi teigiami valiutos kurso pasikeitimai (sąnaudomis – neigiami valiutos kurso pasikeitimai), susidarę vienetui vykdant operacijas užsienio valiuta, taip pat perskaičiuojant balanse apskaitomus užsienio valiuta denominuotus straipsnius. Vienetams, kurie tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansinę atskaitomybę, prival
KD-7916 Apskaičiuotas importuotų į Lietuvą prekių importo PVM, kuris įskaitomas (sumokamas) VMI, turi būti deklaruotas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 27 laukelyje (Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI) ir 36 laukelyje (Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM). Jeigu importuotos prekės yra skirtos
KD-7737 Svarbu. Pagal 2015-05-14 LR Mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio pakeitimą Nr. XII-1700 ( toliau -MBĮ, nuo 2015-05-28 mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus su mažosios bendrijos vadovu sudaro