KD-7911 Importo PVM įskaitymo (sumokėjimo) VMI tvarka taikoma prekių importuotojams, kurie prievolės mokėti importo PVM už į laisvą apyvartą išleidžiamas prekes atsiradimo metu yra įregistruoti Lietuvos PVM mokėtojais. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad nuo 2013-03-01 VMI įskaitomas importo PVM, apskaičiuotas už importuotas prekes, kurias į Lietuvą
KD-5565 Tinkamai užpildytą ataskaitą PLN203 mokesčių administratoriui iki kito mėnesio 15 dienos privalo pateikti: - paramos teikėjai (Lietuvos juridiniai asmenys, nurodyti LPĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), suteikę
KD-4330 PVM objektas yra prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1. prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; Laikoma, kad atlygis už tiekiamas prekes gautas, kai: 1) už jas gaunami pinigai; 2) už jas atlyginama kitomis prekėmis ar paslaugomis; 3) jos atiduodamos nemokamai (privatiems poreikiam
KD-3702 Mažmeninėje degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) prekyboje parduodant prekes ir paslaugas kasos aparato kvitas pripažįstamas PVM sąskaita faktūra, jeigu: 1. kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų; 2. kasos aparato kvite yra nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20
KD-3937 Visi per tam tikrą laiką įvykę prekių tiekimai ar paslaugų teikimai, už kuriuos prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tą patį kalendorinį mėnesį, gali būti įforminami bendra PVM sąskaita faktūra. Tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma informacija apie keletą kartų atskirai patiektas prekes arba suteiktas paslaugas. Tačiau bendr
KD-7546 Tuo atveju, jei prekių tiekėjas (paslaugų tiekėjas) numato prekių (paslaugų) pirkėjui taikyti prekybinį diskontą, prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas), tiekdamas prekes (teikdamas paslaugas), privalo išrašyti visos tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) sumos PVM sąskaitą faktūrą. Kai po minėtos PVM sąskaitos faktūros išrašymo pirkėjui, įvykd
KD-3818 Iš PVM mokėtojų išsiregistravęs asmuo, kuriam atsiranda prievolė tikslinti aplinkybių pasikeitimus ir tuos pasikeitimus įforminti kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje, apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją, į kurią buvo įtraukti išrašytų patiektų prekių (paslaugų) PVM
KD-3515 PVM mokėtojas turi teisę išrašyti pirkėjui (klientui) kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ne tik dėl priežasčių, kurios priklauso nuo abiejų sandorio šalių susitarimo, bet ir ištaisydamas padarytas Įstatymo taikymo klaidas ar netikslumus, paaiškėjusius po prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimo (pvz., patikslindamas patiektoms prekėms (su
KD-7545 PVM įstatymo nuostatos nedraudžia PVM mokėtojui išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą už laikotarpį, patikrintą mokesčių administratoriaus, ar mokestinius ginčus nagrinėjančiai institucijai priėmus sprendimą dėl mokestinio ginčo. Tarkime, mokestinio patikrinimo metu nustačius, kad PVM sąskaitoje faktūroje neteisingai nurodyti duomenys (
KD-3386 Kai fiziniam asmeniui, kuris nevykdo ekonominės veiklos, išrašoma PVM sąskaita faktūra, tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti privalomi rekvizitai: 1. apskaitos dokumento pavadinimas, 2. ūkio subjekto, surašiusio PVM sąskaitą faktūrą, pavadinimas, kodas, 3. aps
KD-3823 Jeigu yra sudaromos ilgalaikės pirkimo-pardavimo sutartys ir dėl to pardavėjui yra sudėtinga kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje (pirkėjui-debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje) išvardyti visas prekes (paslaugas), kurioms, tarkime, yra pritaikytos nuolaidos (apyvartos, prekybinio diskonto) ar prekės grąžinamos, tuomet pardavėjas vietoje pr
KD-6403 Kai prekių tiekimui (paslaugų teikimui) yra taikomas 0 proc. PVM tarifas: - PVM įstatymo 41 straipsnio 1 dalis (prekės eksportuojamos į trečiąją valstybę tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens) − Direktyvos 2006/112/EB 146 (1) (a) straipsnis; - PVM įstatymo 45 straipsnio 1, 3 dalys (teikiamos su prekių eksportu ar importu susijusios paslaugos
KD-3478 Supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai naudojami, kai PVM sąskaitomis-faktūromis privaloma įforminti prekių tiekimą ar paslaugų teikimą fiziniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, ir tais atvejais, kai tiekiamos PVM neapmokestinamos prekės ir teikiamos PVM neapmokestinamos paslaugos, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Resp
KD-6374 Mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai turi būti surašyti įskaitomai, be trynimų, rašikliu (rašalu) arba techninėmis priemonėmis. Klaidingi apskaitos dokumentų įrašai, laikantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo apribojimų, taisomi taip: klaidingas tekstas ar skaičiai perbraukiami taip, kad juos būtų gal
KD-3830 1. Tuo atveju, kai pirkėjas atsisako priimti pardavėjo išrašytą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, motyvuodamas tuo, kad sutartyje nebuvo numatytos šios aplinkybės, o ir pats pardavėjas sutinka, kad jis nepagrįstai išrašė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai laikoma, kad tokia kreditinė PVM sąskaita faktūra teisinės galios neturi ir mokestini
KD-8009 Nuo 2013-01-01 keleivių vežimo paslaugų ir jų bagažo vežimo apmokestinimą lengvatiniu 9 procentų PVM tarifu reglamentuoja PVM įstatymo 19 str. 3 d. 5 p. Keleivių ir jų bagažo vežimo geležinkelio transportu paslaugų apmokestinimas PVM Apmokestinant PVM keleivių vežimo geležinkelio transportu paslaugas, reikia atsižvelgti į keleivio kelionė
KD-3815 Tiek kreditinėse, tiek debetinėse PVM sąskaitose faktūrose turi būti nurodyti visi PVM sąskaitai faktūrai nustatyti privalomi rekvizitai, nurodyti PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje, taip pat ir netikslinamieji rekvizitai (pvz. prekių (paslaugų) kiekių pavadinimai (pvz., tona (t), metras (m), kg ir t.t.), prekių pavadinimai arba prekių (pa
KD-7877 Nuo 2013-01-01 pagal PVM įstatymo 78-1 straipsnio nuostatas PVM sąskaitų faktūrų išrašymo taisykles nustato ta valstybė narė, kurioje yra vykdomas prekių tiekimas (paslaugų teikimas). PVM įstatyme nustatyti reikalavimai PVM sąskaitų faktūrų išrašymui taikomi: 1. prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui, kuris pagal PVM įstatymo nuostat
KD-3538 PVM sąskaitas faktūras už tiekiamą žemės ūkio produkciją turi išrašyti žemės ūkio produkcijos perdirbėjai, kai jie žemės ūkio produkciją superka: 1. iš asmenų, PVM mokėtojų, besiverčiančių žemės ūkio veikla (įskaitant žemės ūkio bendroves, PVM mokėtojas), 2. iš ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio tarifo schema. Tuo atveju, kai žem
KD-7996 Prekių (paslaugų) pardavėjai vieną bendrai tiekiamų prekių (paslaugų) PVM sąskaitą faktūrą gali išrašyti advokatų kontoros advokatams, veikiantiems partnerystės pagrindais, ir notarų biuro notarams. Bendros PVM sąskaitos faktūros įforminimo atvejų, reikalavimų šių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitams ir pirkimo PVM sąskaitose faktūrose nurody
KD-6656 Tarifai, taikomi pajamoms, su kuriomis sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (2010 m.) .xls Tarifai, taikomi pajamoms, su kuriomis sudaryta dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (2009 m.).xls 2010.03.04
KD-7543 Bet kokie pasikeitimai, įforminti kreditinėmis (debetinėmis) PVM sąskaitomis faktūromis, privalo būti įtraukiami į prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo), taip pat pirkėjo (kliento) PVM apskaitą, atvaizduojamą PVM deklaracijoje. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija (FR0600 forma) ir jos užpildymo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių
KD-4228 Neatsiskleidusio tarpininko vardu tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė nustatoma kaip visa, patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, apmokestinamoji vertė. Neatsiskleidęs tarpininkas – apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų tiekimo sandoryje savo vardu, nors ir kito sąskaita, t. y. jis
(18.2-31-2) - R-2264 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) sprendimą, priimtą byloje C-408/06, Landesanstalt für Landwirtschaft v Franz Götz. Bylos esmė: Byloje buvo nagrinėjamas ginčas tarp regioninės žemės ūkio agentūros ir Franz Götz dėl minėtos agen
KD-5166 Jeigu išlaidos pagrindžiamos užsienio vienetų arba fizinių asmenų surašytais dokumentais, pagal kurių duomenis galima nustatyti ūkinės operacijos turinį ir prekių tiekėją ar paslaugų teikėją, tai taip pagrįstos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis. 2012.01.15 PMĮ 11 str. 6 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157066 htt