KD-3994 Jeigu pagal PVM įstatymo nuostatas prekė yra PVM neapmokestinama, tai jų tiekimo (eksporto ar kitų sandorių) atveju 0 procentų PVM tarifas negali būti taikomas, t. y. jos neapmokestinamos bet kokiu jų tiekimo atveju. PVM neapmokestinamos prekės: žmogaus organai, kraujas (konservuotas kraujas ir kraujo komponentai), motinos pienas, odonto
KD-3980 Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui tiekiamas auksas yra apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą. Taigi, taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas ES valstybių narių centriniams bankams (pvz. Lietuvos Bankui, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank ir kt.) ir Europos centriniam bankui (kurio būstinė yra Frankfurt
KD-3868 Kelionių organizatorių paslaugoms taikomas 0 procentų PVM tarifas tuo atveju, kai kelionės organizatorius iš trečiųjų asmenų įsigyja ir galutiniam vartotojui teikia turizmo paslaugas, kurias šie tretieji asmenys teikia už šalies teritorijos ribų. Jeigu kelionės organizatorius iš trečiųjų asmenų įsigyja ir galutiniam vartotojui teikia pasl
KD-3982 Tiekiant auksą Europos centriniam bankui ar ES valstybių narių centriniams bankams (pvz., Lietuvos Bankui) ir pritaikius 0 proc. PVM tarifą, PVM mokėtojas (tiekėjas) turi turėti įrodymų (atitinkamas sąskaitas, sutartis ir pan.), kad įvyko aukso tiekimo minėtiems bankams sandoris. 2009.12.21 PVMĮ 48 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAc
KD-3995 PVM mokėtojas, eksportavęs į užsienį arba PVM įstatymo VI skyriuje nustatyta tvarka patiekęs prekių, kurių tiekimas, jeigu jos būtų tiekiamos Lietuvoje – būtų neapmokestinamos, neturi teisės įtraukti į PVM atskaitą šių prekių tiekimui įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM. 2009.12.03 PVMĮ 55 str. https://www.e-tar.lt/portal/lega
KD-3850 Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos kilnojamųjų daiktų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos, teikiamos už šalies teritorijos ribų įsikūrusiam ir neturinčiam šalies teritorijoje padalinio paslaugų pirkėjui, jeigu šie daiktai buvo įsigyti ar įvežti į Europos Sąjungos teritoriją tokia
KD-3851 Tam, kad 0 procentų PVM tarifas būtų pritaikytas kilnojamųjų daiktų aptarnavimo paslaugoms, turi būti įvykdytos visos šios sąlygos: - kilnojamas daiktas, kuriam atliekamos aptarnavimo paslaugos, turi būti įsigytas Lietuvoje arba atgabentas iš kitos valstybės narės ar įvežtas į Europos Sąjungos teritoriją taikant laikinojo įvežimo perdirbt
KD-3865 Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos atstovavimo (agento) paslaugos, kai kito vardu ir sąskaita dalyvaujama: - tiekiant prekes, kai jos tiekėjo, pirkėjo ar bet kurio jų užsakymu kito asmens, išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos; - tiekiant prekes, kai jos užsienio keleivių išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos; - tiek
KD-3471 Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinami Lietuvos PVM mokėtojų Lietuvoje kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui pagal sudarytą su juo dvišalę, trišalę ar kitokią sutartį patiekti kilnojamieji daiktai, kurie pirkėjo nurodymu perduodami kitai Lietuvos įmonei, su kuria pirkėjas yra sudaręs šių kilnojamųjų daiktų aptarnavimo, apdirbimo ar per
KD-3489 Jeigu PVM mokėtojas, patiekęs kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui kilnojamuosius daiktus iki to mokestinio laikotarpio, kurį minėti kilnojamieji daiktai buvo patiekti, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos dar negauna šių kilnojamųjų daiktų (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) išgabenimo iš Lietuvos į kitą valstybę narę į
KD-3453 Galima, jei Lietuvos PVM mokėtojas yra kitoje valstybėje narėje įsiregistravęs PVM mokėtoju ir turi įrodymų, kad prekės išgabentos iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę. Tokių prekių tiekimas turi būti įformintas PVM sąskaita faktūra, kurioje turi būti nurodomas ES valstybės narės pirkėjo PVM mokėtojo kodas bei nuoroda į PVM įstatymo 49 str
KD-3444 Pardavėjas turi nurodyti kitos ES valstybės pirkėjo PVM mokėtojo kodą. Būtina patikrinti ar pirkėjo PVM mokėtojo kodas yra galiojantis. Pagal PVM įstatymo 80 straipsnio nuostatas PVM sąskaitoje faktūroje, be kitų šiame straipsnyje nurodytų rekvizitų, prekių (paslaugų) tiekėjas (teikėjas), formindamas prekių (paslaugų), kurios neapmokestin
KD-3437 PVMĮ 49 straipsnyje nurodytais atvejais 0 proc. PVM tarifas taikomas tik tada, kai Lietuvos PVM mokėtojas prekes tiekia kitoje ES valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir nesvarbu kas tiekiamas prekes gabena: prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu – trečioji šalis. PVM mokėtojas tiekiamoms į kitas ES valstybes pr
KD-3458 Dokumentai, kurie įrodo prekių išgabenimą į kitą valstybę narę yra: prekių gabenimo dokumentai, užsakymai ar/ir kita korespondencija, vidinė įmonės korespondencija, PVM sąskaitos faktūros, prekių pakavimo dokumentai, draudimo dokumentai, prekių pirkimo – pardavimo sutartys, pirkėjo apmokėjimo dokumentai, pirkėjo patvirtinimas, kad pr
KD-3455 Ne visais atvejais prekių pervežimas į kitą ES valstybę laikomas tiekimu. Prekių pervežimas į kitą valstybę narę nelaikomas tiekimu: 1) prekių pervežimas į kitą valstybę narę vykdant nuotolinę prekybą. (Nuotoline prekyba yra vadinama prekyba, kai vienos valstybės narės PVM mokėtojas parduoda prekes kitos valstybės narės asmenims, kurie nė
KD-3545 PVM mokėtojas, pasirinkęs taikyti maržos schemą, ši pasirinkimą privalo deklaruoti AVMI jei tiekia: - meno kūrinius, kolekcinius ir (arba) antikvarinius daiktus, kuriuos jie patys importavo ir už kuriuos nustatyta tvarka buvo apskaičiuotas importo PVM; - iš autorių arba jų įpėdinių įsigytus meno kūrinius, kuriuos tiekiant šie asmenys buvo
KD-5558 Jei vienetas pertvarkomas ir pasikeičia jo juridinis statusas (pvz., neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo pertvarkomas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį), tai turi būti pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio deklaracija. Jei privatus juridinis asmuo pertvarkomas į viešąjį juridinį asmenį, turi būti pateikiama
KD-3804 PVM mokėtojas, gaminantis investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantis į investicinį auksą bei agentas, PVM mokėtojas, kito asmens vardu ir sąskaita dalyvaujantis investicinio aukso tiekimo sandoryje, apie savo pasirinkimą skaičiuoti PVM turi informuoti AVMI tokiu būdu ir terminais: 1. PVM mokėtojas laisvos formos pranešimą api
KD-3799 Investiciniu auksu laikoma: 1) ne mažesnio kaip 995/1000 grynumo aukso luitai, plytelės ir plokštelės, pripažįstami tarptautinėse tauriųjų metalų rinkose, jeigu tokio luito, plytelės ar plokštelės masė ne mažesnė kaip 1 gramas; 2) ne mažesnio kaip 900/1000 grynumo ir nukaldintos vėliau negu 1800 metais aukso monetos, kurios yra arba buvo na
KD-3836 Apmokestinamieji asmenys, tiekiantys, įsigyjantys iš kitos valstybės narės, Lietuvos Respublikoje importuojantys investicinį auksą ar teikiantys atstovavimo (agento) paslaugas, kai agentas kito asmens vardu ir sąskaita dalyvauja tiekiant arba įsigyjant investicinį auksą, turi laikytis papildomų apskaitos reikalavimų. Duomenys apie sandorius
KD-3801 Apmokestinamieji asmenys, kurie nėra PVM mokėtojai ir kurie verčiasi investicinio aukso tiekimu, turi teisę būti įregistruoti PVM mokėtojais savanoriškai. 2009.11.27 PVMĮ 113 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str113
KD-3800 Investicinio aukso tiekimas, įsigijimas iš kitos valstybės narės ir importas PVM neapmokestinamas. 2009.11.27 PVMĮ 112 str. 1 d., 2 d. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285:str112
KD-5196 Vienetai, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną PMĮ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka turi iš naujo apibūdinti pajamas ar išmokas. Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės yra patvirtintos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pajamų arb
KD-4307 Ilgalaikis turtas - daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, naudojami apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienus metus (pagal Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje išvardytas ilgalaikio turto grupes). Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu laikoma įsigytų ir (arba) importuotų žaliavų bei medži
KD-3433 Jeigu PVM mokėtojas, patiekęs trečiosios valstybės apmokestinamajam asmeniui kilnojamuosius daiktus, iki to mokestinio laikotarpio, kurį minėtieji kilnojamieji daiktai buvo patiekti, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos dar negauna šių kilnojamųjų daiktų (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) eksporto faktą patvirtinančių įro