KD-8242 Bendrovė, parduodama pagal maržos schemą įsigytą naudotą automobilį, maržą apskaičiuotų kaip atlygio (išskyrus patį PVM), kurį bendrovė gautų už patiektą automobilį, ir sumos be PVM (įskaitant aukciono organizatoriaus PVM sąskaitoje nurodytą aukciono mokestį, transporto paslaugas, specifinį šalies mokestį), kurią ji sumokėjo arba turi sum
KD-8307 Šiuo metu galiojančios taisyklės numato, kad telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų suteikimo vieta nustatoma vadovaujantis pagrindine paslaugų vietos nustatymo taisykle, t. y. jei paslaugos teikiamos apmokestinamajam asmeniui, tai tokių paslaugų vieta yra ten, kur įsikūręs apmokestinam
KD-8042 Nuo 2016 m. vasario 1 d. pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio nuostatas, gamintojai ir importuotojai tiekiantys Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, vaisių vyną, vaisių vyno kokteilius, vaisių vyno gėrimus, kitus fermentuotus gėrimus, alkoholin
KD-8040 I. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 77 ir 90 straipsnių pakeitimo įstatymas (2015 m. gruodžio 10 d.; Nr. XII-2151): - nebelieka prievolės mokėti avansinių PVM mokėjimų. Pradedant 2016 m. sausio mėnesiu PVM mokėtojams, nereikia mokėti avansinių mokėjimų, neatsižvelgiant į tai, kad jų vidutinė kalendoriniam
KD-8324 I. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 12, 15, 40, 71, 711, 79, 80, 84 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatyme (2014-09-23 Nr. XII-1122) nustatytos privalomo registravimosi PVM mokėtojais ribos po euro įvedimo. 1. 12 paskutiniųjų mėnesių šalies teritorijoje patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų atlygio sumos pe
KD-8308 MOSS sudaro galimybę apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems elektronines paslaugas, registruotis PVM mokėtoju tik vienoje valstybėje narėje ir visas savo PVM prievoles, susijusias su šiomis elektroninėmis paslaugomis, vykdyti per tą valstybę narę, kurioje asmuo užsiregistravo PVM mokėtoju: jei asmens verslo įsteigimo vieta yra Europos S
KD-8310 Jei apmokestinamasis asmuo naudosis MOSS, tai už kitų valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims suteiktas telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, PVM turės sumokėti į specialiąją VMI sąskaitą, kuri bus atidaryta Šiaulių banke. Pažymėtina, kad deklaracijos turės būti pateiktos ir mo
KD-8309 Lietuvoje MOSS galės registruotis arba Lietuvoje įsikūrę asmenys (įskaitant trečiųjų valstybių asmenis, turinčius padalinį Lietuvoje), arba trečiųjų valstybių asmenys, kurie neturi padalinių nei vienoje ES valstybėje narėje ar nėra įsiregistravę (jiems nėra atsiradusi prievolė registruotis PVM mokėtoju) nei vienoje ES valstybėje narėje. Lie
KD-8509 Rekomendacijas, kaip tinkamai pasiruošti PVM sąskaitų faktūrų perdavimui į i.SAF posistemį, rasite čia. 2016-09-28 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D14A4D66D5 http://www.infolex.lt/ta/71795?n