KD-8378 Valstybinei mokesčių inspekcijai labai svarbi Jūsų nuomonė apie institucijos aptarnavimo kokybę. Savo nuomonę galite išreikšti dalyvaudami anoniminėje mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausoje, kuri skelbiama VMI interneto svetainėje Apklausų posistemėje. 2015-03-19
KD-8034 Nuo 2015-03-20 pagal LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja: Mokesčių inspekcija - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas). Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai - kai valstybei perduotinas turta
KD-8025 Baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimas gali būti atidėtas arba išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo prašymo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą pateikimo dienos. Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo terminas nėra apibrėžtas. Mokesčių mokėtojas t
KD-8033 Kada mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti nesumokėtą baudą už ATP? Pagal ATPK 313 straipsnio nuostatas baudą asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo įteikimo asmeniui apie skundo nepatenkinim
KD-8035 Mokesčių administratorius, siekdamas užtikrinti galimos paslėpti atsiskaitant grynaisiais pinigais mokestinės prievolės įvykdymą, turi teisę duoti nurodymą mokesčių mokėtojui laikinai (iki vienerių metų) su juridiniais asmenimis ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynai
KD-8024 Vadovaujantis Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998-11-17 įsakymu Nr. 268, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011-05-26 įsakymu Nr. VA-65 „Dėl formų p
KD-8595 Vadovaujantis Kelių transporto kodekso (toliau – KTK) 38 straipsnio 1 dalimi, vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Jeigu vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis, jame turi būti nurodyti KTK 38 st
KD-8570 Atsarginės važtaraščių duomenų teikimo priemonės yra dvi: Internetu pasiekiamas atsarginis a.VAZ tinklalapis (nemokama paslauga); Siunčiama padidinto tarifo SMS užklausa telefono numeriu 1882. 2016-09-27 VMI prie FM 2016-09-28 viršininko įsakymas Nr. VA-119 „DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ
KD-8541 Kai asmenų kodai nenurodomi (nežinomi), šių duomenų laukeliuose turi būti žyma „ND". 2016-09-26 VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2974f20f80111e5a5239709
KD-8576 Jei atsirado poreikis gauti atsarginį važtaraščio numerį dėl to, kad: i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas Važtaraščio duomenų teikimo metu neturite interneto ryšio ir negalite pateikti visų privalomų važtaraščių duomenų į i.VAZ (pvz. krovinių sandėlyje, kuriame išrašytas važtaraštis nėra interneto) Važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo
KD-8575 Jei atsirado poreikis gauti atsarginį važtaraščio numerį dėl to, kad: i.VAZ neveikia arba yra nepasiekiamas; Neveikia važtaraščių įkėlimas žiniatinklio paslaugomis arba importuojant rinkmeną, kitos techninės kliūtys. Važtaraščio pildymo ir duomenų teikimo metu nėra žinomi visi privalomi važtaraščio duomenys (pvz. nėra žinomas transporto p
KD-8578 Už vieną SMS užklausą ir gautą atsakymą ryšio operatorius Jums iš viso pateiks 0,15 Eur sąskaitą. Pažymėtina, kad mokestis bus taikomas ir tuo atveju jei užklausa neatitiks nurodyto formato, ar bus išsiųsta iš neregistruoto mobilaus telefono numerio. 2016-09-27 VMI prie FM 2016-09-28 viršininko įsakymas Nr. VA-119 „DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČI
KD-8580 Atsarginis važtaraščio numeris, gautas per atsarginį a.VAZ portalą arba SMS 1882 paslauga, turėtų būti pateikiamas krovinio kontrolės kelyje metu, kaip įrodymas, kad Jūs vadovaujatės važtaraščių duomenų teikimo taisyklėmis ir atlikote dalinį važtaraščio duomenų pateikimą ir likusius duomenis pateiksite į i.VAZ posistemį Jūsų pasirinktu bū
KD-8531 Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" kontekste elektroninis važtaraš
KD-8543 Pakrovimo ir iškrovimo vietų adresai nurodomi arba struktūrizuoti, arba nestruktūrizuoti. Pasirinkus adresą nurodyti struktūrizuota forma, gatvė, pastato numeris, miestas, pašto kodas nurodomi atskiruose laukeliuose. Pasirinkus adresą nurodyti nestruktūrizuota forma, visi šie duomenys įrašomi į vieną laukelį. 2016-09-26 VMI prie FM 2016-
KD-8542 Teikiant važtaraščio duomenis i.VAZ siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresai gali būti nenurodomi. Kai i.VAZ rengiamas elektroninis važtaraštis, kuriame pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą privaloma nurodyti siuntėjo, vežėjo ir gavėjo adresus, šie nurodomi arba struktūrizuoti, arba nestruktūrizuoti. Pasirinkus adresą nurodyti st
KD-8606 Klaida, kurios pavadinimas „XSD_VALIDATION_FAILED", rodoma tuo atveju, kai važtaraščio duomenų XML formato rinkmena neatitinka numatytos rinkmenos struktūros. Galimos šios klaidos rodymo priežastys: rinkmenoje nenurodytas privalomas nurodyti važtaraščio duomuo, į važtaraščio duomens lauką įvesta neteisingo formato reikšmė (pvz., raidės vi
KD-8607 Fizinis asmuo prisijungęs savo kontekste gali įkelti rinkmeną, kur yra skirtingų įmonių (kurias fizinis asmuo atstovauja i.VAZ) duomenys. Įmonių vadovai prisijungę savo įmonės kontekste matys jų įgalioto fizinio asmens už juos pateiktus važtaraščius. 2016-10-21 VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ K
KD-8609 Sertifikatas išrašomas juridinio ar fizinio asmens vardu. Jeigu tas asmuo, per i.MAS atstovus yra įgaliotas teikti važtaraščių duomenis, juos galima teikti ir savo, kaip fizinio asmens, turimo sertifikato pagalba. 2016-10-21 VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMEN
KD-8311 KAS YRA MANO VMI MANO VMI PASLAUGOS 2014-10-27
KD-8036 MAĮ pakeitimai, kurie įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. MAĮ 41 straipsnis („Paaiškinimų apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius pateikimas") papildytas 2 dalimi, pagal kurią turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai, mokesčių administratoriui pareikalavus, pagrindžiami įstatymų reikalavimus atitinkančiais sandorius patvirtinančiais do
KD-8654 Mokesčių mokėtojams, integravimo sprendimų bei apskaitos programinės įrangos gamintojams parengta integravimo sprendimo testavimo aplinka, kurioje galima vykdyti i.VAZ duomenų perdavimo žiniatinklio paslaugomis integracinių sprendimų testavimą. Testuoti rengiamus integravimo sprendimus i.MAS sistemos apimtyse sukurtų žiniatinklio paslaugų
KD-8533 Taip, vežėjui, gavėjui ar kitam asmeniui, kurį juridinis ar fizinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla, įpareigojo parengti važtaraštį, kurio pagrindu bus vykdomas juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, išaugintų ir / ar išgautų žemės ūkio produktų gabenimas iš šių produktų užauginimo ir / ar išgavimo vietų (laukai,
KD-8535 Važtaraščio rengėjas privalo patikslinti pateiktų važtaraščių duomenis kai: krovinio gabenimo operacijos metu pasikeičia važtaraštyje nurodytas gavėjas; krovinys nebuvo pristatytas važtaraštyje nurodytam gavėjui ir buvo sugrąžintas krovinio siuntėjui; krovinys nebuvo išgabentas iš krovinio siuntėjo nurodytos išsiuntimo vietos. Pirmuoju at
KD-8526 Vežėjui prieš krovinio pervežimą nereikia įsitikinti, kad važtaraščio duomenys pateikti i.VAZ, už važtaraščio duomenų teisingumą atsako siuntėjas, o už važtaraščio duomenų pateikimą i.VAZ – važtaraščio rengėjas. 2016-09-26 VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TE