KD-8530 Krovinio gavėjas važtaraščio gavimo patvirtinimą teikia, kai pervežimo operacijai naudojamas elektroninis važtaraštis ir siekiama užfiksuoti krovinio gavimą bei su gautu kroviniu susijusias aplinkybes (pvz., gautas ne visas krovinys, gautas perviršis, gautas sugadintas krovinys). Gavimo patvirtinimas teikiamas per 5 d. d., o pasibaigus š
KD-8532 Važtaraščio duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia važtaraščio rengėjas. Krovinio siuntėjas atsako už važtaraščio rengėjui nurodytų pateikti važtaraščio duomenų teisingumą kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse. Gavėjas dėl duomenų teikimo turi vienintelę prievolę – patvirtinti gavimą, kai pervežimo ope
KD-8544 Perduodant į i.VAZ tikslinančius duomenis (taip pat ir „Priėmimo patvirtinimą") važtaraščiai identifikuojami pagal RN (i.VAZ registracijos numerį). VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO http://www
KD-8529 Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad dėl elektroninio važtaraščio naudojimo siuntėjas, vežėjas ir gavėjas susitaria iš anksto, todėl gavėjas visada žinos, kad jis laukia krovinio pagal elektroninį važtaraštį ir krovinio gavimą galės patvirtinti i.VAZ. Be to, i.VAZ gavėjas matys visus važtaraš
KD-8534 „Važtaraščio duomenų teikimas" naudojamas įgyvendinti prievolę pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 423 straipsnį. „Elektroninio važtaraščio rengimas i.VAZ" yra VMI teikiama elektroninė paslauga mokesčių mokėtojams ir naudojama, kai siekiama i.VAZ priemonėmis sukurti ir naudoti elektroninį važtaraštį
KD-8539 Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio išgabenimo data ir laikas. Nurodytas laikas negali būti vėlesnis, nei faktinis krovinio išvežimo laikas. VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„ https://www.e-ta
KD-8538 Nurodoma numatoma krovinio pristatymo data ir laikas. Data ir laikas negali būti ankstesni, nei nurodyta numatoma krovinio pakrovimo / išgabenimo data ir laikas (TimeOfDispatch). Jei data ir laikas nenurodomi, i.VAZ automatiškai nurodoma numatomos krovinio pakrovimo / išgabenimo dienos (TimeOfDispatch) pabaiga (23 val. 59 min.). VMI prie
KD-8574 Visų pirmiausia Mokesčio mokėtojo vadovas turi priskirti atsakingiems darbuotojams roles, leidžiančias naudotis a.VAZ priemonėmis. Taip pat ir pats vadovas turi atnaujinti savo kontaktinę informaciją t. y., el. pašto adresą ir mobilaus telefono numerį. Visi i.VAZ naudotojai, turintys posistemio roles, leidžiančias naudotis atsarginėmis pr
KD-8608 Duomenys apie mokesčių mokėtoją, kurio vardu užsakomas sertifikatas surašomi automatiškai pagal tai, kokį mokesčių mokėtoją naudotojas atstovauja (kurio kontekste dirba) sertifikato generavimo metu. Jeigu naudotojas yra prisijungęs savo kontekste, kaip fizinio asmens vardu, sertifikatas bus sugeneruotas jo vardu. Jeigu naudotojas pasirink
KD-8545 Jei pagal kodą randamas asmuo Mokesčių mokėtojų registre (toliau – MMR) ir važtaraštyje pateiktas pavadinimas (arba vardas ir pavardė) sutampa su MMR randamu pavadinimu (arba vardu ir pavarde), šiam asmeniui suteikiama prieiga prie važtaraščio i.VAZ. Jei pagal kodą randamas juridinis asmuo, tačiau nesutampa naudotojo nurodytas ir MMR rand
KD-8553 Duomenimis užpildytos i.SAF XML rinkmenos pavyzdys VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D14A4D66D5 http://www.infolex.lt/ta/71795?nr=12
KD-8540 Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio išgabenimo data ir laikas. Nurodytas laikas negali būti vėlesnis, nei faktinis krovinio išvežimo laikas. VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„ https://www.e-ta
KD-8522 Pagal Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo", nuostatas, VMI privalom
KD-8505 Finansų įstaigos VMI turi teikti duomenų rinkinius: duomenis apie sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo 55 straipsniu. Duomenys teikiami dviem būdais: naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikal
KD-8514 Automatiškai i.MAS atstovavimo teisės suteikiamos: save atstovaujantiems fiziniams asmenims; fiziniams asmenims, kurie Juridinių asmenų registre yra nurodyti kaip Lietuvos juridinio asmens valdymo organai (vadovas, likvidatorius, bankroto administratorius ir kt.) bei jo įgalioti asmenys (nurodyti FR0791 formoje); fiziniams asmenims, kurie
KD-8509 Rekomendacijas, kaip tinkamai pasiruošti PVM sąskaitų faktūrų perdavimui į i.SAF posistemį, rasite čia. 2016-09-28 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D14A4D66D5 http://www.infolex.lt/ta/71795?n
KD-8554 Atlikus išsamią duomenų teikimo į i.SAF posistemį „Microsoft Excel" rinkmenomis analizę ir įvertinus dviejų mokesčių mokėtojų apklausų rezultatus nuspręsta atsisakyti duomenų teikimo būdo „Microsoft Excel" rinkmenomis dėl šių priežasčių: labai nedidelė dalis mokesčių mokėtojų naudotųsi šiuo funkcionalumu; lyginant su i.SAF posistemyje e
KD-8560 Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, kurios išrašomos/yra išrašytos ir pateiktos pirkėjui per i.SAF posistemį (elektroniniai dokumentai), yra saugomos VMI sistemoje ir mokesčių mokėtojui papildomai jų archyvuoti nereikia. Pagal i.MAS nuostatus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, duomenys i.MAS duomenų bazėse saugomi vie
KD-8602 Rinkmenų įkėlimui į portalą naudojamas MTOM protokolas, o rinkmenų įkėlimui per žiniatinklio paslaugas – SOAP. Eilučių kiekis yra ribojimas, nes rinkmenos dydis neturi viršyti nustatyto dydžio. Maksimalus rinkmenos dydis šiuo metu yra 1 GB. 2016-10-07 VMI prie FM viršininko 2016-04-01 įsakymas Nr. VA-36 DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GA
KD-8596 Pagal Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 28d. įsakymu Nr. VA-30 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo", 47 punktą, duomenys i.MAS duomenų b
KD-8622 Įkeltos rinkmenos pašalinti negalima. Įkeltos rinkmenos duomenis galima patikslinti įkeliant kitą rinkmeną su tokiu pat PartNumber. Įkėlus rinkmeną į i. SAF posistemį, susiformuoja rengiamas registras, kurio lange galima: įvesti naujos sąskaitos duomenis, išfiltruoti sąskaitų sąrašą pagal norimus kriterijus, koreguoti ar peržiūrėti rinkme
KD-8628 Pagal registrų pildymo taisyklių 24.8.2 punktą, PVM tarifas i.SAF posistemyje gali būti nenurodomas, jeigu PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio valstybės. Tačiau, į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą gali būti suvedama tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarif
KD-8598 Įkėlus rinkmeną į i.SAF posistemį, jeigu tokio mokestinio laikotarpio registro sistemoje dar nėra, mokestinių laikotarpių registrai sukuriami automatiškai. Įkėlus bet kurio duomenų tipo rinkmeną (F, P, S) i.SAF posistemyje automatiškai sukuriami abu, tiek gaunamų, tiek išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrai. 2016-10-06 VMI prie FM viršin
KD-8588 Mokesčių mokėtojo pateiktoje FR0791 / FR0227 formoje nurodytam apskaitą tvarkančiam asmeniui automatiškai suteiktos teisės galios iki bus pateikta kita FR0791 / FR0227 forma, kuria bus pakeistas jo galiojimas. Pateikus FR0791/FR0227 formą, po sėkmingo priėmimo, duomenys i.MAS atnaujinami per parą. 2016-10-24 VMI prie FM viršininko 2016-09
KD-8556 1. Registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu: 1.1. i. SAF posistemyje pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną; 1.2. naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i. SAF duomenų rinkmenai pateikti; 1.3. registrų duomenis įvedant į i. SAF posistemį; 1.4 fiziniai asmenys gali pateikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų r