KD-6723 Paslaugų žemės ūkiui (t. y. paslaugos turi būti atliekamos žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams) sąrašas (patvirtintas LRV 2012-01-25 nutarimu Nr. 76) taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2012-ųjų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas iš žemės ūkio veiklos: 1. Pagrindinio ir priešsėjinio žemės dirbimo darbai, įskaitant ak
KD-7432 Gyventojai, įregistravę savo ūkį Ūkininkų ūkių registre, į Mokesčių mokėtojų registrą registruojami pagal Ūkininkų ūkių registro pateikiamus duomenis. Ūkininkų ūkio registrui pateikiami duomenys ir apie ūkininko vykdomą veiklą, todėl papildomai mokesčių administratoriui teikti prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą teikti nerei
KD-1005 Jei pasikeičia ar pasipildo ūkininko duomenys (adresas, pagrindinės veiklos kodas, individualios veiklos vykdymo vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbo laikas, apskaitą tvarkančio asmens duomenys, atstovaujančio asmens duomenys), gyventojas privalo informuoti mokesčių administratorių per 5 darbo dienas, pateikdamas pra
KD-7145 Situacija. Ūkininkas dovanojimo ar paveldėjimo būdu perdavė visą savo ūkio ilgalaikį materialųjį turtą sūnui. Sūnus, kuris yra ūkininkas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra 15 EDV, įsigydamas tokį turtą, nepatyrė jokių išlaidų. Kaip tokį turtą turėtų deklaruoti sūnus deklaracijoje FR0457, kad būtų galima į leidžiamus atskaitymus įtraukti
KD-6891 Taip, ūkininko (ar žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo) vaikai, žmona gali turguje prekiauti žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo, bet prekybos vietoje jie turi turėti dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą. Be to, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.3
KD-8478 Pajamos iš žemės ūkio veiklos, tai pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos, kaip tai apibrėžta Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, pajamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytų paslaugų žemės ūkiui teikimo, taip pat pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūki
KD-7670 Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 str. 18 dalį, žemės ūkio produktai – tai augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai ir iš jų gauti pirminio perdirbimo produktai. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, tiek ūkyje užaugintos sraigės,
KD-1004 Ūkininkai ir jų partneriai į Mokesčių mokėtojų registrą registruojami pagal Ūkininkų ūkių registro pateikiamus duomenis. Kadangi Ūkininkų ūkio registrui pateikiami duomenys ir apie ūkininko vykdomą veiklą (pvz., žemės ūkio, kaimo turizmo ir/ar kt.), todėl VMI prie FM papildomai pateikti prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą nere
KD-1002 Ūkininkas yra fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. Ūkininko partneriai – fiziniai asmenys (ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys), kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą
KD-7124 Su neapmokestinamosiomis pajamomis susijusios išlaidos nėra laikomos leidžiamais atskaitymais. Kol žemės ūkio veiklos pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, tol naudojamo ilgalaikio turto priskirti individualios veiklos turtui nebūtina, išskyrus jei forma FR0457 teikiama PVM tikslais.. VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakym
KD-7135 Ūkininkas, veikloje naudojantis ne nuosavybės teise turimą turtą, kurio eksploatavimo ir remonto išlaidas pageidauja priskirti leidžiamiems atskaitymams, turėtų apie tokio turto priskyrimą veiklai informuoti mokesčių administratorių pateikdamas formą FR0457. Jeigu veiklai priskiriamas ne nuosavybės teise turimas turtas, gali būti nepildom
KD-8667 Vyriausybės 1999-12-01 nutarimas Nr. 1333 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo". Ūkininkai gali naudotis apskaitos tvarkymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-05-11 įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja aps
KD-7148 Pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303, 20 punktą, natūralios netekties nuostoliais laikomas natūralus prekių (žaliavų, produkcijos) sumažėjimas dėl
KD-8668 Darbų atlikimui žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai gali kitus gyventojus įdarbinti sudarydami darbo sutartį darbų atlikimui arba įdarbinti kitus gyventojus supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus. Paslaugų teikėjai (gyventojai) gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikin
KD-6880 Žemės ūkio veiklą vykdančiam asmeniui prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda, jeigu jis: tiekia prekes arba teikia paslaugas ir bendra atlygio per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) suma yra didesnė kaip 45 000 eurų; vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais, kontroliuoja keletą jur
KD-6669 Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, norėdamas, kad ilgalaikio turto (ar jo dalies) nusidėvėjimo (amortizacijos), eksploatavimo, remonto (rekonstrukcijos) sąnaudos būtų laikomos leidžiamais atskaitymais ir / arba norėdamas atskaityti tokio turto pirkimo (importo) PVM, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą (ar
KD-6816 Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos metu ar jai pasibaigus. Apskaitos dokumentuose turi būti įrašyti šie privalomieji rekvizitai: 1. apskaitos dokumento pavadinimas; 2. ūkininko vardas, pavardė, asmens kodas, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris arba paso (asmens tapatybės kortelės) numeris ir gyvenamoji vieta; 3. apsk
KD-6818 Įvairių materialinių vertybių įsigijimą, paslaugų gavimą pagrindžia iš tiekėjų gauti PVM sąskaitų–faktūrų arba sąskaitų–faktūrų egzemplioriai arba jų surašyti laisvos formos dokumentai. Žemės mokesčių bei turto draudimo įmokų sumokėjimą pagrindžia: mokėjimo nurodymai, banko mokėjimo kvitai. Prekių įsigijimas iš asmenų, turinčių verslo liudi
KD-1029 Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, metinę pajamų deklaracijos GPM308 formą privalo pateikti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai: - ne PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos, gautos iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje per mokestinį laikotarpį virši
KD-7080 Informacija, kaip ir kokias įmokas reikia mokėti Sodrai ūkininkams ir jų partneriams, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, skelbiama Sodros svetainėje. Informaciją, kokias įmokas turi mokėti Sodrai ūkininkai ir jų partneriai PVM mokėtojai, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla galima rasti taip pat Sodros svetainėje.
KD-1024 Pajamos, gautos už kalėdinių ar naujamečių eglučių, gluosninių šeimos krūmų pardavimą, apmokestinamos tokia tvarka: Gyventojų, kurie savo turimame žemės sklype augina vaismedžius, vaiskrūmius ir dekoratyvinius augalus (tame tarpe kalėdines eglutes) ir parduoda juos, augalų pardavimo pajamos laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos ir ne
KD-2570 Ūkininkai į mokesčių mokėtojų registrą registruojami ir jų duomenys registre tikslinami pagal iš Ūkininkų ūkių registro gautus duomenis apie ūkininko statusą automatiškai. Ūkininko statusą fizinis asmuo įgyja nuo ūkio įregistravimo Ūkininkų ūkių registre dienos. Ūkininkas šio statuso netenka nuo ūkio išregistravimo iš Ūkininkų ūkių regi
KD-6846 Miškininkystė nepriskiriama žemės ūkio veiklai, todėl ūkininko gautos pajamos už parduotą nenukirstą mišką ir/ar apvaliąją medieną, priskiriamos jo, kaip gyventojo pajamoms, arba kaip ūkininko, vykdančio individualią miškininkystės veiklą apmokestinamoms pajamoms. 1. Jeigu ūkininkas vykdo individualią miškininkystės veiklą, t. y. jis yra
KD-6668 Apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, iš per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) pajamų galima atimti: susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) leidžiamus atskaitymus, pagrįstus juridinę galią turinčiais dokumentais arba sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, ne
KD-6797 Ūkininko ūkis registruojamas Ūkininko ūkių registre 2002 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Ūkininko ūkio įstatymo Nr. IX-1250 nustatyta tvarka. Ūkininkas, kuris verčiasi žemės ūkio veikla kartu su kitais fiziniais asmenimis (sutuoktiniu, šeimos nariais arba kitais fiziniais asmenimis), turi sudaryti su jais jungtinės veiklos – partne