KD-7950 Deklaraciją mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė pateikti deklaraciją yra numatyta GPMĮ 27 straipsnyje ir / arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-78 patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekci
KD-8462 Vertybinių popierių pardavimo pajamos, gautos 2015 m., apmokestinamos (neapmokestinamos) remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 30 punkto nuostatomis. Pagal šį punktą pajamos, gautos už gyventojo parduotas ar kitokiu būdu perleistas finansines priemones (toliau – FP), taip pat pajamos gautos iš išvestinių
KD-7117 Deklaracijos GPM308 34 laukelyje turi būti įrašomas skaičiais gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (išreikštas EDV), apskaičiuotas, vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Li
KD-7036 Prie deklaracijos nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pajamas, sumokėtą ar išskaičiuotą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, leidžiamas atimti GPMĮ 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sumas (išlaidas, leidžiamus atskaitymus). Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu. Prie deklaracijos turi būti prideda
KD-8461 Deklaraciją mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė pateikti deklaraciją yra numatyta GPMĮ 27 straipsnyje ir/arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-78 patvirtintose sveikatos draudi
KD-3252 Kai fizinis asmuo, laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, ne mažiau kaip trimis vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais Galutinio išvykimo iš Lietuvos mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbuvo mažiau kaip 183 d. (išvyko iki liepos mėn. 3 d.). pvz.: išvyksta 2016-02-20 TEIKIA: Galutinai išvykstančio iš Lietuvos pajamų mokes
KD-3253 Fizinis asmuo, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju, privalo pateikti deklaraciją ir mokėtiną mokestį sumokėti iki kitų, po atvykimo, metų gruodžio 31 dienos. GPMĮ 28 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/114178:str28
KD-7040 Deklaracija tikslinama nuolatinio Lietuvos gyventojo iniciatyva ir/ar pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą. Nuolatinis Lietuvos gyventojas savo iniciatyva gali tikslinti deklaraciją už einamuosius ir praėjusius penkerius metus. Kai mokesčių administratoriui pateikiama deklaracija, kurios 1 laukelyje mokesčių mokėtojo ident
KD-2007 Mirusio gyventojo pajamų mokesčio permoką mokesčių administratorius apskaičiuoja pagal įpėdinio pateiktą prašymą arba pagal paveldėjimo bylą tvarkančio notaro paklausimą. Kai į mokesčių administratorių dėl permokos grąžinimo kreipiasi turto palikėjo įpėdinis, jis mokesčių administratoriui turėtų pateikti paveldėjimo bylą tvarkančio notaro
KD-869 Mokesčių administratorius privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką per 30 dienų po rašytinio prašymo (forma FR0781) grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Pagal metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, mokesčio permoka grąžinama mokesčių mokėtojų prašymu ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos, o jei metinė p
KD-863 Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo 15 proc. pajamų mokestį nuo visos gyventojui išmokamos turto (nuolatiniams Lietuvos gyventojams – nenukirsto miško, apvaliosios medienos, nenuolatiniams Lietuvos gyventojams – kilnojamojo daikto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija arba nekilnojamojo
KD-772 Jeigu metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuojamas skirtumas tarp privalomos sumokėti mokesčio sumos ir faktiškai sumokėtos (išskaičiuotos) pajamų mokesčio sumos, tai gyventojas šį skirtumą į biudžetą turi sumokėti iki gegužės 1 dienos, išskyrus: 1. fizinį asmenį, tapusį nuolatiniu Lietuvos gyventoju, kuris pagal GPMĮ 28 straipsn
KD-8781 Gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimo terminas reglamentuotas Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 7 dalyje. Pagal minėto įstatymo nuostatas Gyventojų pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti mokesčių mokėtojui pagal jo metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, grąžinama ne vėliau kaip iki atitinkamų metų
KD-7063 Pajamų rūšių kodai naudojami deklaruojant pajamas deklaracijoje GPM308. VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EBC3BDD66541 http://www.infolex.lt/ta/127750
KD-8396 Nuolatinis Lietuvos gyventojas gautas FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir IFP realizavimo pajamas turi deklaruoti pats, pateikdamas atitinkamų mokestinių metų deklaracijos GPM308 formą. Apmokestinamosios FP pardavimo pajamos ir IFP realizavimo pajamos deklaruojamos bendromis sumomis užpildant deklaracijos GPM308 pried
KD-8659 Deklaraciją mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė deklaruoti metines pajamas yra numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje. Pasibaigus 2016 m. mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), iki 2017 m. gegužės 2 d. pajamas deklaruoti privalo gyventojai: 1. Gavę s
KD-2174 Kandidatai į valstybės tarnautojo pareigas, taip pat į visas kitas pareigas, nurodytas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 6–23, 29–33 ir 35 punktuose, privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais kandidatuojama, gruodžio 31 dieną turimą turtą. Šie gyventojai turto deklaracijas
KD-8450 Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, gautos 2015 - 2017 metų mokestiniu laikotarpiu. Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, gautos 2014 metų mokestiniu laikotarpiu. VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ P
KD-6171 Užsienio valstybėje 2015 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos turi būti nurodomos eurais pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dieną. Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai),
KD-8232 Taip, gali. Tokiu atveju, mokesčių mokėtojas vietos mokesčių administratoriui turi pateikti FR0781 formos prašymą. Jeigu fizinis asmuo kreipiasi į AVMI tiesiogiai su Prašymu FR0781, tuomet jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kuriuos VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo
KD-7169 Už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai: Pagal metinėje pajamų deklaracijoje GPM308 įrašytus duomenis apskaičiuota grąžintina arba mokėtina pajamų mokesčio suma įrašoma deklaracijos 33 laukelyje, o grąžintina arba mokėtina privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma – 46 laukelyje. Kai deklaracijoje GPM308 apskaičiuojama grąžintina