KD-336 Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį laikotarpį gavęs gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų. Pavyzdys Gyventojas 2019 m. pageidauja, kad pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018 m. gautų pajamų būtų pervesta pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai. Šis gyventojas gali pasinaudoti
KD-8671 Paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas. Meno kūrėjo statusą turintys asmenys, pageidaujantys gauti paramą, turi įgyti ir paramos gavėjo statusą. Meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą priima Kultūros min
KD-345 2020 m. ir vėlesniais metais gali būti paskirta: iki 1,2 proc. pajamų mokesčio - asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą ir (arba); iki 0,6 proc. - politinėms partijoms ir (arba) iki 0,6 proc. - profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjun
KD-9014 Prašymo FR0512 formoje galima nurodyti: skiriant iki 1,2 proc. (2020 m. ir vėlesniais) arba iki 2 proc. (2019 m. ir ankstesniais) pajamų mokesčio — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mo
KD-7548 1 proc. (2019 m.) arba 0,6 proc. (2020 m. ir vėlesniais) pajamų mokesčio suma skiriama politinėms partijoms ir (arba) 1 proc. (2019 m.) arba 0,6 proc. (2020 m. ir vėlesniais) pajamų mokesčio suma skiriama profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams neįskaitoma į 2 proc. (2019 m.) arba 1,2 proc. (2020 m. ir vėlesniais) paja
KD-424 Pajamų mokesčio dalis nepervedama, jeigu: politinė partija kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną turi pertvarkomo ar likviduojamo vieneto statusą, arba neatitinka nustatyto reikalavimo dėl politinės partijos narių ska
KD-9015 Prašymą gyventojas gali pateikti tokiais būdais: elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS); įteikti tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima pateikti bet kurioje VMI; atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų t
KD-7602 Paramos gavėjai, politinės partijos ir profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai gali sužinoti, kokia paramos suma jiems buvo pervesta, šiais būdais: po kalendorinių metų lapkričio 15 d. turi teisę kreiptis į VMI aptarnavimo skyrių su laisvos formos prašymu; per autorizuotų elektroninių paslaugų srities - Mano VMI, pakla
KD-7588 Teikiant prašymus už 2020 m., 2019 m. ir ankstesnius gyventojas gali pasirinkti teikti: tris atskirus prašymus (po vieną egzempliorių), kurių viename būtų įrašyti tik paramos gavėjai, antrame – tik politinės partijos, o trečiame – tik profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį pageidauja
KD-6366 Gyventojas gali sužinoti, kokia paramos suma buvo pervesta paramos gavėjui ir/arba politinei partijai pagal jo prašymo formą FR0512, šiais būdais: po kalendorinių metų lapkričio 15 d. pateikęs savo asmens tapatybės dokumentą, tokią informaciją gali gauti VMI aptarnavimo skyriuje; pranešimą apie operacijos įvykdymą su nurodytu paramos gavėju
KD-426 Pervestiną pajamų mokesčio sumą nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais gyventojo pajamų mokesčio administratorius apskaičiuoja ir perveda subjektui, turinčiam teisę gauti paramą kitais kalendoriniais metais laikotarpiu nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d. Jeigu paaiškėja, kad: 1. subjektui, turinčiam teisę gauti paramą ankstesn
KD-420 Klausimas Atsakymas Kas gali teikti prašymą? Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir/ar politinėms partijoms, arba jo atstovas, turintis teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventojui VMI. Kokiu būdu teikiamas prašymas? Nuo 2022-01-01 skiriant pajamų mokesčio dalį už 2