KD-7172 Pajamos natūra – tai pajamų išmokėjimo forma (o ne pajamų rūšis). Todėl atitinkamos rūšies pajamos natūra deklaruojamos tokia pat tvarka, kaip ir tos pačios rūšies pinigais išmokėtos išmokos. Darbdavys savo darbuotojams 2010 metais suteikęs naudą natūra, kuri priskiriama su darbo santykiais susijusioms pajamoms, tokią apskaičiuotą naudos
KD-822 Metinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0573 formos, jos priedo FR0573A ir priedo FR0573U laukelių pildymą reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto paja
KD-944 PATEIKIMAS: Pagal GPMĮ 33 straipsnio 2 dalį FR0471 formą mokesčių administratoriui privalo pateikti: 1. Lietuvos vienetas, 2. užsienio vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, įgaliotas asmuo, 3. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, arba jo įga
KD-4009 Tuo atveju, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomą darbą užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėjęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas
KD-8460 Mokestį išskaičiuojantys asmenys FR0573 formoje privalo deklaruoti gyventojams nuo 2016 m. sausio 1 d. išmokėtas tokias A klasės neapmokestinamąsias išmokas (kurių nebuvo privaloma deklaruoti): 1.Darbdaviai privalo deklaruoti į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams nuo 2016 m. sausio 1 d. mokamus dienpinigius Lietuvos Respublikos Vyriausy
KD-778 Nuo 2017-01-01 mokestį išskaičiuojantiems asmenims nebelieka prievolės deklaruoti nuo 2017 metų kiekvienam gyventojui per mėnesį išmokėtų A klasės apmokestinamųjų išmokų, t. y. nebereikia pildyti deklaracijos FR0572 formos FR0572A „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys" ir FR0572U „Nuo nenu
KD-896 Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymos pildymo ir išdavimo tvarka reglamentuota VMI prie FM viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-90. VMI prie FM viršininko 2005-12-21 įsakymas Nr. VA-90 „DĖL APSKAIČIUOTŲ IR IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, IŠSKAIČI
KD-8393 Situacija Nr.1 Gyventojas, PVM mokėtojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą ir pajamas iš šios veiklos pripažįstantis pagal kaupimo apskaitos principą, atliko paslaugas įmonei. Įmonė sumokėjo avansą už paslaugas 2014 metais, o gyventojas PVM sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą išrašė 2015 metais. Kaip įmonei pateikti duomen
KD-805 Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, deklaraciją FR0572 turi pateikti elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, deklaraciją FR0572 ga
KD-1057 Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, per nuolatinę buveinę gaunantis GPM įstatymo 21 straipsnyje nurodytas įmokas, nuolatinio gyventojo prašymu išduoda sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus. Minėti dokumentai ar jų nuorašai parengiami, patvirtinami ir išduodami nemokamai per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo d
KD-890 Nustačius, kad pažymoje įrašyti klaidingi duomenys, ją išdavęs mokestį išskaičiuojantis asmuo gyventojui išduoda naują pažymą. VMI prie FM viršininko 2005-12-21 įsakymas Nr. VA-90 „DĖL APSKAIČIUOTŲ IR IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, IŠSKAIČIUOTO IR Į BIUDŽETĄ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PAŽYMOS PILDYMO IR IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", III d. 13 p. htt
KD-7862 Mokestį išskaičiuojantis asmuo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, privalo per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki minėtų procedūrų pradžios. Šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti viso mokestinio laikot
KD-809 Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos priedo FR0572A ir priedo FR0572U laukelių pildymą reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos for
KD-8390 Mokesčių administratoriui turi būti teikiami duomenis gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje tik apie išmokas už pakuotes, kurioms netaikoma užstato sistema, (įvairios pakuotės stiklo atliekos, PET taros atliekos, skardinės taros atliekos, makulatūra ir pan.), kur
KD-916 Išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms, išmokantys asmenys FR0471 formoje privalo pateikti duomenis: Išmokos išmokėjimo data Išmokos rūšis 2011-2013 m 2014 m 2015 m ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais Apie vienkartinių išmokų sumas (pvz.: pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos pažymą, pardu
KD-6358 Nuo 2017-01-01 deklaracijos FR0572 A ir U priedai nepildomi, todėl tikslinant duomenis už 2017 metų ir vėlesnius mokestinius laikotarpius mokestį išskaičiuojantis asmuo pateiktoje deklaracijoje FR0572 forma įrašytus duomenis tikslina, pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą deklaraciją to mokestinio laikotarpio mėnesio, kurio
KD-752 Nuo 2017-01-01 mokestį išskaičiuojantiems asmenims nebelieka prievolės deklaruoti nuo 2017 metų kiekvienam gyventojui per mėnesį išmokėtų A klasės apmokestinamųjų išmokų, t. y. nebereikia pildyti deklaracijos FR0572 formos FR0572A „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys" ir FR0572U „Nuo nenu
KD-801 Gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo 2017 m. sausio 1 dienos nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas ir nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje privalės deklaruoti tik bendromis sumomis,
KD-804 Nuo 2017-01-01 Lietuvos vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, kuriuose pagal darbo sutartis dirba darbuotojai (t.y. vienetai, turintys samdomų darbuotojų), išskyrus religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formas mokesčių admin
KD-815 Teikiant deklaraciją FR0573 už 2016 ir ankstesnius metus, A priedas turi būti užpildomas, jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo A klasės išmokas, kurios neturėjo būti nurodytos to mokestinio laikotarpio deklaracijos FR0572 formų FR0572A prieduose: 1. su
KD-7331 Mėnesinės deklaracijos FR0572 formos A dalies 18 laukelyje deklaruojamos su darbo santykiais susijusios išmokos, įskaitant išmokas už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas, neatėmus GPM, NPD, PNPD ir socialinio draudimo įmokų. Mėnesinės deklaracijos FR0572 B dalies 21 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų kitų A klasės
KD-8688 Mėnesinės deklaracijos FR0572 formos A dalies 18 laukelyje deklaruojamos su darbo santykiais susijusios išmokos (pvz. darbo užmokestis, priedai, premijos, ligos pašalpa už pirmas dvi ligos dienas, kompensacija už nepanaudotas atostogas ir kt.) Čia deklaruojamos ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, gautos iš darbdavio, pvz.: do
KD-878 Mokestį išskaičiuojantis asmuo pateiktos deklaracijos FR0573 ir jos A priedų ir/ar U priedų duomenis gali tikslinti, pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą deklaraciją ir jos A priedą bei U priedą to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), kurio duomenis tikslina. Deklaracija ir jos priedai turi būti tikslinami: 1. kai gy
KD-8677 Situacija. Darbuotojas vyko į komandiruotę užsienyje. Parvežė viešbučio sąskaitą, kurioje buvo išskirta maitinimo kaina. Maitinimo išlaidų dalis dengiama dienpinigiais, todėl gyventojas faktiškai gauna mažesnę dienpinigių sumą. Dienpinigiai yra neapmokestinami. Kurią dienpinigių sumą įmonė turi deklaruoti formoje FR0573 – priskaičiuotus d
KD-926 Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos laukelių pildymą reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvark